Yohannisa 20

1Wogga gallas wonta malado buro bazzoy zo7ishin Magdale Maarama Yesusa duufokko badus. Iza he gakkishin kase Yesusa duufo izara gordida shuchchay duufoza duunappe dendidi genderidayssa beyadus. 2Hessa gish iza Yesusa kaallizaytappe Simoona geetettiza Phexroosakko Yesusi dosiza hanko iza kaallizayssako woxxa baada “Goda duufoppe kessi ekkidi awan woththidakkone nu erokko” gadus. 3Heerakka Phexroosinne Yesusa kaalliza hinko issoy kezidi gede duufoy dizaso bida. 4Nam7aykka issife woxxida. Gido attin Yesusa kaalliza hinkoyssi Phexroosappe pilati woxxidi kaseti duufoy dizaso gakkides. 5Duufoza hokki xeelidi ahay izan xaaxettida may7oy xalla dizayssa beyides; gido attin gede duufoza giddo gellibeenna. 6Simoona geetettiza Phexroosikka iza kaalli gakkidi duufoza giddo gelides; ahay izan xaaxettida carqay heen dizayssa beyides. 7Yesusa hu7ey xaaxettida carqay hanko xaaththa carqatara gidonta dumma harason xaaxetti dizayssa beyides. 8Koyrotti gakkida Yesusa kaallizayssika duufoza giddo geli beyidi ammanides. 9Gaasoyka “Izi hayqoppe dendana bessees” giza maxaafa qaala isti buro haasayibeetenna. 10Hessafe guye nam7atikka simmidi baso baso bida. 11Magdale Maarama yeekkashe Yesusa duufoppe karera eqqada hokka duufoza giddo xeelladus. 12Yesusa ahay dizason bootha may7o may7ida nam7u kiitanchatappe issoy hu7eson issoy tohoson uttidayta beyadus. 13Istika Maaramo “Hanne macasaye! Aazas yeekkay?” gida. Izakka “Isti ta Goda efidi awan woththidakkone ta erike” gadus. 14Iza hinno gaada guye yuuyishin Yesusi eqqidayssa demmadus shin izi Yesusa gididayssa erabeyku. 15Yesusi izo “Hanne macasayee! Aazas yeekkay? Qasse oona kooyay?” gides; izikka izis atakilte naagizade misatin “Godo! Ne ekkida gidikko ne woththidaso taas yootarki; Ta iza taas ekkana” gadus. 16Yesusi izo “Maarame!” gides; izakka gede izakko simmada Ayhudata qaalara “Rebuune!” gadus; Hessa birsheththi “Astamaree!” guussa. 17Yesusi qas “Ta buro pude ta Aawakko kezabeekke; tana bochofa; gido attin ne ha7i ta ishataako baada ‘Tani ta Aawakkone inte Aawakko, ta Xoossakkonne inte Xoossako kezana gides’ gaada istas yoota” gides. 18Hessa gish Magdale Maarama Yesusa kaallizaytakko baada iza Yesusa beyidayssanne izi izis yootidayssa istas yootadus. 19He gallas wogga omars Yesusa kaallizayti Ayhudata daannatas babbidi kare ba bolla goordidi keeththa giddon shiiqon dishin karey doyettonta Yesusi iza kaallizayti shiiqi diza keeththa gelides; ista giddon eqqidi “Saroy intes gido!” gides. 20Hessa gi simmidi ba kushetanne ba mille ista bessides; iza kaallizaytikka Goda beyidi keehi ufayetida. 21Hessafe guye qasseka Yesusi ista “Intes saroy gido! Ta Aaway tana kiittida mala takka intena kiittays” gides. 22Hessa gi simmidi ista bolla ufu giidi “Inte Xillo Ayana ekkite. 23Inte asa nagara atto giikko istas atto geetettana; inte asa nagara atto goonta ixikko qas intes atto geetettenna” gides. 24Yesusi bana kaallizaytakko yida wode tammanne nam7atappe issoy Didimoosa geetettiza Toomaassi istara deenna. 25Hessa gish hanko Yesusa kaallizayti Toomaasa “Nu Goda beydos” gida. Toomaassi qas “Misimaaren cadettida iza kusheta tani ta ayfera beyonta dashe, qasseka ta biradhdhe misimaarey gelidason geltha xeellonta dashenne ta kushe iza mille madunthan geltha xeellonta dashe ammanikke” gides. 26Hessafe kaallin osupun gallassafe guye iza kaallizayti qasseka keeththa giddon dishin; Toomaaska istara issife dishin; kareykka gordan dishin Yesusi yiidi ista giddon eqqidi “Saroy intes gido!” gides. 27Hessafe guye Toomaasa “Ne biradhdhe ha ehada ta kusheta beya. Ne kushe ha ehada ta millen geltha ammana attin ammanontade gidoppa” gides. 28Toomaassi “Ta Godo! Ta Xoosso!” gides. 29Yesusikka Toomaasa “Neni tana beyida gish ammanadasa; tana beyonta ammanizayti gidikko isti anjettidayta” gides. 30Hayssa maxaafan xaafetonta daro malatata bana kaallizayta sinthan Yesusi ooththides. 31Gido attin Yesusi izi Masihe, Xoossa naa gididayssa inte erana malanne inte iza sunthan ammanidi de7o demmana mala hayssi xaafetides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\