Yohannisa 21

1Hessafe guye Yesusi Xibiraadoose Abba achchan bana kaallizaytas qasseka beettides. 2Simoona geetettiza Phexroosi, Didimoosa geetettiza Toomaassi, Galila Qaana as gidida Natina7eeley, Zabidoosa naytikka Yesusa kaallizaytappe hara nam7atikka wuri issife dishin 3Simoona geetettiza Phexroosi istas “Ta mole oykkana bays” gides; istika izas “Nukka nenara baana” gida. Izara kezi biidi wogolon gelida shin he gallas omars issi molekka oykkibetenna. 4Gadey wontishin Yesusi abba achchan eqqides; iza kaallizayti qas izi Yesusa gididayssa eribeetenna. 5Yesusi ista “Nayto moley dizee?” gides; istika “Aykkoyka baawa” gida. 6Izikka “Giteza wogolozappe ushacha baggara abban yeggite; inte demmana” gida gish giteza abba giddo yeggidanne daro moley oyketida gish giteza molezara goochana dandaybeetenna. 7Hessa wode Yesusa kaallizaytappe izi siiqiza issoy Phexroosas “Hessi Godakko!” gides. Simoona geetettiza Phexroosi “Hessi Godakko!” giza qaala siyida mala kase ooso diggofo giidi may7o qaari woththidi kallo diza gish heerakka may7o ekki may7idi abba giddo guppi gelides. 8Yesusa kaalliza hankoyti qas biittafe xeetu metre mala haakki diza gish moley kumi diza giteza goochchi ekkidi wogolora gakkida. 9Isti wogolozappe wodhdhishin moley iza bolla diza bonqo tammanne ukethi beyida. 10Yesusi ista “Ha7i inte oykkida molezappe ane ha ekki yiite” gides. 11Hessa gish Simoona geetettiza Phexroosi wogoloza giddo gelidi xeetanne ichashu tammanne heedzdzu wogga gita moleti kumida giteza abbafe gede gade bolla goochchides. Hessa mala daro molera diinka gitezi daakkettibenna. 12Hessafe guye Yesusi ista “Ha yiidi miite” gides. Izi Goda Yesusa gididayssa wuri erida gish iza kaallizaytappe issadeykka “Ne oonnee?” gi oychanas xalidadey baawa. 13Yesusi yiidi ukethanne moleza ekkidi istas immides. 14Yesusi hayqoppe dendin iza kaallizayti iza beyishin hayssi heedzdzantho. 15Isti mi giigishin Yesusi Simoona Phexroosa “Yoona naa Simoona! Haytantafe ne tana aaththa tana dosay?” gides. Izikka “Ee ta Godo! Ta nena dosizayssa nekka eraasa” gides. 16Yesusi iza “Ta dhammizayta heemma” gides; nam7anthokka “Yoona naa Simoona! Ne tana dosay?” gides; Izikka zaaridi “Ee Godo! Ta nena dosizayssa nekka eraasa” gides; Yesusi qasseka “Laaqqata naaga” gides. 17Heedzdzantho “Yoona naa Simoona! Ne tana dosay?” gides. Izi heedzdzantho “Ne tana dosay?” gida gish Phexroosi michetidinne “Godo! Ne wursa eraasa ta nena dosizayssakka ne eraasa” gides; Yesusikka qasseka “Ta dorsata heemma. 18Ta nees tumu gays; ne naatethan dashe ne giththe nerka gixxada ne koyidaso baasashin; ne cimmiza wode gidikko neni ne kusheta piddisin hara asi nena gixxisananne ne dosontaso nena efana” gides. 19Yesusi iza hessatho giday Phexroosi ay mala hayqon Xoosse bonchanakkone izas erisanassa; hessafe guye Phexroosa “Ne tana kaalla” gides. 20Phexroosi yuushi xeelidi Yesusi dosizayssi iza kaallishin beyides; hessadey kase isti kawo miishin Yesusa haythako shiiqidi “Godo! Nena aaththi immanadey izi oonnee?” gi oychides. 21Phexroosi iza beyidi “Godo! Hayssadey waanandee?” giidi Yesusa oychides. 22Yesusikka izas “Ta ha simma yaana gakkanawu ta iza paxa woththikko nena aazi gaththidee? Ne tana kaalla” gides. 23Hessa gaason ishata giddon “Izi hayqo hayqqenna” giza worey laalettides. Gido attin Yesusi “Ta yaana gakkanaas paxa daana mala ta koykko nena aaze gaththiday?” gides attin “Hayqqaka” gibenna. 24He yo7ota gish markattidaynne xaafiday ha Yesusa kaallizayssa; iza markatethikka tumu gididayssa nuni eroos. 25Yesusi ooththida hara daroti deettes. Taas misatiza mala izi ooththida miishata wursi issi bolla xaafizakko xaafetiza maxaafata hayssi alamey tookkana dandayenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\