Yohannisa 3

1Farsaaweeta bagga as gidida Ayhudata halaqatappe issi Niqodimoosa geetettiza asi dees. 2Izi qamara Yesusakko biidi “Astamare! Xoossi izara dizadde gidikkofe attin hayta ne ooththiza malalisiza malatata ooththanas dandayizaddey deenna. Hessa gish ne Xoossa achchafe yida astamare gididayssa nu eroos” gides. 3Yesusikka izas zaaridi “Ta nees tumu gays; asi nam7antho yeletonta aggikko Xoossa kawoteth beyanas dandayenna” gides. 4Niqodimoosikka zaaridi “Histin asi cimmidappe guye waanidi nam7antho yelettana dandayizee? Qasseka gede ba aayi ulon simmi gelidi yelettanee?” giidi oychides. 5Yesusikka izas “Ta nees tumu gays; asi haaththafenne Xillo Ayanappe yeletonta dishe Xoossa kawoteth gelanas dandayenna. 6Asappe yeletiday asa. Ayanappe yeletiday Ayana. 7Hessa gish ‘Inte nam7antho yelettanas koshshees’ ta nena gida gish malaletofa. 8Carkoy ba koyda bagga carkees. Ne carkos giiris siyasa attin izi awappe yizakkonne awa bizakko erakka. Ayanappe yeletidaykka hessa mala” gides. 9Niqodimoossi “Hayssi waani hanana danda7izee?” giidi oychides. 10Yesusikka izas “Isra7eele astamare gida uttada hessa ne erikii? 11Ta nees tumu gays; nuni nu erzayssa yootoos. Nu beyidayssa markattos gido attin inte nu markateth ekekketa. 12Ta intes hayssa ha biitta yo7o yootin ammanonta ixikko salo miish yootikko wosti inte ammananee? 13Saloppe duge wodhdhida asa Naappe attin pude salo keziday haray oonikka deenna. 14“Bazzo biittan Musey shoosh dhoqu histi kaqqidayssatho hessathoka Asa Nay dhoqason kaqettanas bessees. 15Hessika izan ammanizadey wurikka merna de7o demmanassa. 16Xoossa Naa ammanizay wuri merna de7o demmanappe attin dhayonta mala Xoossi hayssa alameza daro siiqida gish ba mexi issi naaza immides. 17Xoossi ba naaza ha duge alame kiittiday alame asay izan ammanidi attana malasa attin izi alame asa bolla pirdanas gidenna. 18“Iza ammanizade bolla pirdetenna. Iza ammanontadey gidikko Xoossa Naa issinezan ammanonta gish kasekka pirdeti uttides. 19Pirdayka hayssa mala, poo7oy ha alame yides shin asas oosoy iita gidida gish asay poo7oppe daro dhuma dosides. 20Iita ooththizadey wurikka poo7o dossenna. Izi ooththiza iita oosoy qonci kezonta mala izi ba hu7es poo7oy dizaso kezenna. 21Tumu ooththizadey gidikko poo7oy dizaso yees. Izi poo7oy dizaso yiza gaasoy Xoossa azazo mala izi ooththida oosoy qoncana malassa” gides. 22Hessafe kaallidi Yesusi bana kaallizaytara Yuhuda dere bides; henka asa xammaqishe istara guutha wode gam7ides. 23He wode Saalime achchan Henoone geetettizason daro Haaththi diza gish Yohannisi asa xammaqishin asikka izakko biidi xammaqetides. 24Hessa wode Yohannisi buro qasho keeththe gelibenna. 25He wode Yohannisa kaallizayta giddoninne issi issi Ayhuda asata giddon Ayhudata geesho woga gish gita palamay dendides. 26Yohannisa kaallizayti izakko shiiqidi “Astamare! Nenara Yordanoose shaafa pinthan issife dishin ne iza gish markatto addezi hekko xammaqees; asikka izakko bees” gida. 27Yohannisikka istas “Oonaska Xoossafe imettonta dishin aykkoykka daana dandayenna. 28“Tani izappe sinthata kiitetadis attin yaana gida Kirstoosi tana gdikke’ gaada ta intes yootoyssas inte inte hu7era ta markata. 29Sarge wode ekkana mishiray dizaddey izikka mishira. Mishira laggey gidikko mishiraza achchan eqqidi mishirazi gizaz siyees. Mishiraza xalla siydi ufayetes. Hessa gish ta ufayssi ha7i polettides. 30Izi dhoqu dhoqu gaana mala takka ziqqi ziqqi gaana koshshees. 31“Pudeppe yizadey ubbafe bolla. Garsa Biittafe yidadey izi biittafenne biittazi yootees. Saloppe yizadey izi ubbafe bolla. 32Izi ba beyidazinne ba siyidaz markatees. Gido attin iza markateth ekkizadey deenna. 33Iza markateth ekkizadey gidikko Xoossa tumancha gididayssa qoncisees. 34Xoossi kiittidadey Xoossa qaala yootees. Xoossika izaades ba Ayana makki immenna. 35“Aaway ba naa dosees. Haniza yo7o wursi iza kushen aaththi imees. 36Naazan ammanizades merna de7oy dees. Naazan ammanontay gidikko Xoossa hanqoy iza bolla daana attin de7o demmenna” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\