Yohannisa 4

1He wode Yesusi Yohannisappe bollara daro asa bana kaallizadey ooththizayssanne xammaqizayssa Farsaaweeti siyida. 2Gido attin xammaqizayti iza kaallizaytappe attin izi xammaqibenna. 3Iza gish haasayettizayssa Farsaaweeti siyda Yesusi eridi Yuhuda dere aggidi Galila dere simmi bides. 4Izi hee bishin Samaariyara aadhdhi baanayssi izas attontaz gidides. 5Hessa gish Sikaaro geetettizaso Samaariya katama bides. Sikaara Yaqoobey ba naa Yoosefes immida biitta achchan dawus. 6Henka Yaqoobe haaththa ollay dees. Yesusi oge hamutti daaburida gish he ollay achchan uttides. Wodeykka gallassafe usuppun saate mala. 7Hessa wode issi Samaariya dere macas dizaara haaththe duuqqanas he haaththa ollakko yadus. Yesusikka izo “Tana haaththe ushsha” gides. 8Hessi hanishin Yesusa kaallizayti quma shammana katama bida. 9Hinna Samaariya macasaya Yesusa “Ne Ayhuda as gida uttada waanada tana Saamariya macas ‘Haaththe ushsha’ ga oychay?” gadus. Iza hessa giday Ayhuda asassinne Samaariya asas gaaggoteththi doonta gishassa. 10Yesusikka Izis “Xoossa immotaynne nena ‘Tana haaththe ushsha’ gizadey izi oonakkonne ne erizakko ne iza woossanas bessees. Izikka nees de7o haaththe immanakkoshin” gides. 11Izakka izas “Godo! Nees haaththe duuqqiza miishi deenna; haaththa ollayka daro ciimma; histin ne de7o haaththi awappe demmanee? 12Ne hayssa haaththa ollaza nuus immida nu aawa Yaqoobeppe aadhdhay? Izinne iza nayti iza mehetikka hayssa ha ollafe haaththe uyida” gadus. 13Yesusi izis “Hayssa ha haaththafe uyizay wuri nam7antho saamotidi zaari hara uyanashin. 14Ta immiza haaththe uyizadey gidikko mernas mulekka saamotenna. Gaasoyka ta immiza haaththe uyizades merna de7os pultiza pulto haaththe gidana” gides. 15Macasayakka “Godo! Hayssafe guye tana haaththe saamonta malanne qasseka ta haaththe duuqqana ha yoonta mala hessa ne giza haaththa mala haaththe taas immarkii?” gadus. 16Yesusikka izo “Baadanne ne azina xeeyga ekkada ya” gides. 17Macasayakka zaarada “Taas azinay deenna” gadus. Izi hizgin Yesusi “ ‘Ne taas azinay deenna’ guussay tumukko. 18Gaasoyka kase nees ichashu azinati deettes. Qasse ha7i nenara dizayssi ne azina gidenna. Hessa gish ne tumu gadasa” gides. 19Macasaya izas “Godo! Neni nabe gididayssa ta ha7i eradis. 20Kase nu Aawati hayssa zuma bolla goynnida. Inte qasse ‘Asay goynnanas bessizasoy Yerusalamenko!’ geeta” gadus. 21Yesusikka izis “Hanne macasaye, Xoossa aawas hayssa zuma bolla woykko Yerusalamen inte goynnonta wodey yaanayssa ammana; 22Inte inte eronta Xoossas goynneta. Nu gidikko asas atotethi Ayhudappe gidida gish nuni nu eriza Xoossas goynnoos. 23Gido attin tumu goynnizayti Xoossa Aawas Ayananinne tuman goynniza wodey buro yaana. Haray attoshin ha7ikka yides. Xoossa aawayka koyizay hessa mala goynnizayta. 24Xoossi ba hu7es Ayana; iza goynnizayti aynaninne tuman goynnanas bessees” gides. 25Macasayakka “Kirstoosi yaanayssa ta erays; izi yiidi hanizaz wursi nuus yootana” gadus. 26Yesusikka izis “Ha7i nenara haasayizay ta iza” gides. 27Hessi hanishin iza kaallizayti ba bidasoppe simmida. Yesusi Macasara haasayizayssa malaletida. Gido attin “Hanne ay koyay? Woykko hannira aazas haasayay?” giidi oonikka oychibenna. 28Hessafe guye macasaya otoza heen aggagada gede katama baada asas; 29“Ta ooththidaz wursi taas yootidade haa yiidi beyte. Oone erizay Xoossi tiyida Kirstoosi izakkone!” gadus. 30Aska katamappe kezidi Yesusakko bides. 31He wode Yesusa kaallizayti Yesusa “Astamare! Quma ma” giidi woossida. 32Izi qas “Inte erontay ta miza qumay taas dees” gides. 33Hessa gish iza kaallizayti “Aykko miza kath asi izas ehideshaa?” giidi ba giddon haasayettida 34Yesusikka istas zaaridi “Ta qumay tana kiittida ta Aawa shene oosonne iza ooso polo. 35Inte qas ‘Kaththa maxay gakkanaas buro oyddu aginay attides’ geeta gidekketii? Qas ta gidikko intena ‘Dhoqu giidi kaththay maxa gakkidayssa xeellite’ gays. 36Maxizadey ba damoza ekkana. Mernas gidiza ayfe shiishana. Hessa gish zerizadeynne maxizadey issife ufeyettana. 37Hessa gish issadey zerana; Hara asi maxana geetettiza leemisoy tuma. 38Ta intena inte daaburontayssa maxana mala yeddadis. Harati ooson daaburida.Gido attin inte ista daabursan go7ettideta” gides. 39Macasaya “Ta ooththidazi wursi taas izi yootides” gaada asas markattida mala katamappe daro Samaariya asay izan ammanides. 40Hessa gish Samaariya asay Yesusakko yiidinne izi istakon gam7ana mala woossida. Izikka nam7u gallas heen gam7ides. 41Iza qaala siydi daro asay iza ammanides. 42Macasayokka “Ha7i nu iza ammanizay ne yootida qaala gish xalla gidonta nukka nu baggara izappe siyida gishshinne tumappe izi dere ashshizade gididayssa erida gishassa” gida. 43Yesusi Samaariyan nam7u gallas gam7idappe guye Galila bides. 44Izi ba baggara “Nabey ba deren bonchettenna” gi yootides. 45Gido attin izi Galila biin Galila asay iza lo7ethi mokki ekkides. Gaasoyka Paaziga ba7aale bonchana Yerusalame bidason heen dishin izi ooththidaysa wursi beyida gishassa. 46Hessafe guye Yesusi haaththe woyne cajje ooththida Galila dere giddon diza Qaana geetettiza katama nam7antho bides. He wode Qifirnahoomen izas nay saketida issi kawo shuumey dees. 47Izikka Yesusi Yuhuda dereppe gede Galila yidayssa siydi Yesusakko bides. Yesusi duge Qifirnahoome wodhdhana malanne daro saketidi hayqqana giza naaza pathana mala Yesusa woossides. 48Yesusikka izas “Inte gita malatatanne malalisizaz beyonta aykkokka ammanekketa” gides. 49Shuumezikka zaaridi “Godo, ta naazi hayqqonta elela wodhdharki!” gides. 50Yesusikka iza “Neni neso ba! Naazi paxides” gides. Addezikka Yesusi izas yootida qaala ammanidi so simmi bides. 51Izi so bishin iza ashkarati izara ogen gaaggidi “Ne naazi paxides” giidi izas yootida. 52Shuumezikka naazi ay saaten paxidakkone ista zaari oychides. Istika izas “Qamma gallassafe laapun saaten iza michizayssi aggides” gida. 53Naaza aawayka Yesusi “Ne naazi paxides” giday he isti izas yootiza wode gididayssa erides. Hessa gish he gallassafe oykkidi izinne iza so asay wuri Yesusa ammanida. 54Hayssi malatay Yesusi Yuhudappe Galila yiidi ooththida nam7antho malata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\