Yohannisa 5

1Hessafe kaallidi Ayhudata ba7aaley diza gish Yesusi Yerusalame bides. 2Yerusalamen dorsi geliza penge achchan Ibraaweeta qaalara “Betesayda” geetettiza issi pultofe shiiqidi eellida haaththi dees. Izappe bollara kamay diza ichashu ogeti deettes. 3Daro harganchati, ayfe qooqeti, toho wobetinne toho silati oge bolla ichchidi haaththay qaaxettana gakkanaas naagetes. 4Issi issi wode Goda kiitanchay haaththan wodhdhidi haaththa qaathees. Haatha qaathafe kaallidi koyrottidi haaththan geliza harganchay bana sakiza ay hargefekka paxees. 5Heen gadaan heedzdzu tammanne osupun layth kumeth saketida issadey dees. 6Yesusi addeza heen ichchidayssa beyidinne izi daro layth saketidayssa eridi “Ne paxana koyay?” gides. 7Harganchazikka zaaridi “Godo! Haaththay qaaxetiza wode tana haaththan gelthiza asi deenna; ta buro baana gishin haray taappe kaseti haaththan geeles” gides 8Yesusikka iza “Denda! ne ichchida alga tookkada ba!” gides. 9Addezikka heerakka paxides. Ba alga tookki ekkidi bides. Hessi haniday Ayhudata Sambata gallassa. 10Hessa gish Ayhudata halaqati paxida addeza “Hach Sambatara ne alga tookkana mala Muse wogay azazenna” gida. 11Izikka istas “ ‘Ne ichchida alga tookkada ba’ gi yootides” gides. 12Istika “Nena alga tookkada ba giday oonee?” gi oychida. 13Derey darida gishshinne Yesusi heeppe haakki bida gish iza ooni pathidakkonne addezi eribenna. 14Hessafe guye Yesusi addeza Xoossa Keeththan demmidi “Hekko ha7i ne paxadasa; kaseyssafe aadhdhiza iita miishi ne bolla gakkonta mala nam7antho nagara ooththofa” gides 15Addezikka biidinne iza pathiday Yesusa gididayssa Ayhudata halaqatas yootides. 16Addeza Sambata gallas pathida gish Ayhudata daannati Yesusa oykkana yedethida. 17Yesusikka istas “Ta Aaway ubba wode ooththes, takka ooththana” gides; 18Hessa gaason Ayhudata daannati Yesusa wodhana mala kaseppe aaththi dentheththida. Qasse izi Sambata moorida gish xalla gidonta “Xoossi ta Aawa” gida gishshinne bana Xoossara ginisida gishassa. 19Yesusi istas “Ta intes tumu gays; Aaway ooththishin beyidayssa oosoppe attin naazi ba shenen aynne ooththenna. Aaway ooththizayssa iza nay hessathoka ooththes. 20Gaasoyka Aaway naaza dossees. Ba ooththizayssakka wursi iza bessees; inte malalettana mala hayssafeka aadhdhiza ooso buro bessana. 21Aaway hayqqidayta denthizayssathonne de7o immizayssatho naazikka hessatho ba koyidades de7o immana. 22Aaway oona bollaka pirdenna. Gido attin pirda maata wursi ba naazas immides. 23Izi hessatho ooththiday asay wuri Aawa bonchana malanne qasseka naazakka bonchana malassa. Naaza bonchontay naaza kiittida Aawakka bonchenna. 24“Ta intes tuma gays, ta qaala siyizadessinne tana kiittidaden ammanizades merna de7oy dees. Izaadey hayqoppe gede de7on pinnides attin iza bolla pirdetenna. 25Ta intes tuma gays, kase hayqqida asati Xoossa naa qaala siyiza wodey yaana; he wodeyakka hanno; siyizayti wuri de7on deana. 26Gaasoyka Aaway ba baggara de7oy diza mala naazikka ba baggara de7oy daana mala ooththides. 27Izi asa naa gidida gish pirdana mala godateth izas immides. 28Hayssan aykkokka malalettofte. Gaasoyka buro kase hayqqidi duufon dizayti wuri iza qaala giiris siyiza wodey yaana. 29Lo7o ooththidayti hayqoppe dendidi paxana. Gido attin iita ooththidayti hayqoppe dendidi pirdettana. 30“Ta ta shenen aykkokka ooththanas dandayikke; gido attin ta aawappe ta siyida mala pirdays. Tana kiittidayssa shene ooththays attin ta shenen ta ooththonta gish ta pirdan balay baawa. 31Tani ta gish tarka markattikko ta markay tumu gidenna. 32Gido attin ta gish markattizadey haray dees. Izikka ta gish markatizade markatethay tumu gididayssa ta erays. 33Inte Yohannisakko ase kiittideta shin izikka tumu markatides. 34Ta hayssa gizay inte attana mala attin taas hara markateth koshshida gish gidenna. 35Yohannisi eexidi poo7isiza poo7o mala. Inteka guutha wode iza poo7on ufayettana koyideta. 36Taas gidikko Yohannisa markatethafe aadhdhiza markay dees. Ta markaykka ta Aaway taas immida ooso. Hessika ta ooththiza oosoy ta Aaway tana kiittidayssa taas markatees. 37Tana kiittida ta Aawayka ba hu7era taas markatides. Inte gidikko iza qaala giiris mulekka siybeeykketa. Izas medhaaka mulera beybeekketa. 38Izi kiittidaden inte ammanonta gish iza qaalay inte achchan deenna. 39Intes Geeshsha Maxaafatappe merna de7o demmanas misatin maxaafata piligeeta; maxaafatikka ta gish markattettes. 40Gido attin inte de7o demmanas taakko ha yaana koyekketa. 41“Ta asappe boncho koyikke. 42Ta intena erays; Xoossa siiqoy intenan bayndayssakka erays. 43Tani ta Aawa sunthan yadis shin inte tana mokki ekkibeekketa. Hara asi qasse ba sunthan yiikko inte iza mokki ekkeeta. 44Inte inte giddon issoy issafe boncho koyizayto! Issi Xoossafe beettiza boncho koyontayto inte waanidi tana ammanana dandayetii? 45Ta Aawa sinthan intena mootanay intes tana misatoppo. Intena mootanay inte iza hidota ooththiza Muse; 46Musey ta gish xaafidayssa ammanidakko inte tana ammanana. 47Izi xaafidayssa inte ammanonta aggikko qasse ta qaala inte waani ammananee?” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\