Yohannisa 6

1Hessafe guye Yesusi Xibiraadoose geetettizaso Galila Abbafe he pinth pinnides. 2Yesusi harganchata pathida malata beyida gish daro asay iza kaallides. 3Yesusi bana kaallizaytara pude zuma bolla kezi uttides. 4He wode Ayhudata Paaziga ba7aaley mati uttides. 5He wode daro derey izakko yizayssa Yesusi dhoqu gi xeelidi Piliphoosa “Hayssa deraas gidana quma awappe shammana dandayizonii?” gides. 6Yesusi Piliphoosa hessatho oychiday iza paacanas giidippe attin izi ba ooththanayssa erees. 7Piliphoosikka izas “Issi issades issi bars gidiza kath shamizakkokka nam7u xeetu dinaren shammida kaththikka hayssas gidenna” gides. 8Yesusa kaallizaytappe issoy Simoona Phexroosa isha Indiraassi, 9“Ichashu banga ukethinne nam7u mole oykkida issi nay hayssan dees. Gido attin hanna hayssa ha derezas ay gidanee?” gides. 10Yesusikka zaaridi “Asa ubba uttissite” gides. Heen gadaan daro maatay diza gish asay uttides. Asa qoodaykka ichashu shi gidizaza. 11Hessafe guye Yesusi uketha ekkidi galata woossa woossidi uttida asas gishides. Molezakka hessathoka gishechchides. Asay wurikka baas gidizaz demmides. 12Asay wurikka kalli min Yesusi bana kaallizayta “Maaddan attida kaththa issinoka ashshonta shiishshite” gides. 13Istika asay mishin ichashu ukethafe attida tammanne nam7u leemate kumeth shiishida. 14Asatikka Yesusi ooththida malata beyidi “Hayssadey tumappe ha alame yaana nabezakko!” gides. 15Asay qasse wolqara Yesusa kawoththana qoppidayssa eridi Yesusi qasseka istafe haakki biidi zuma bolla kezides. 16Gadey qammishin Yesusa kaallizayti duge abbako wodhdhida. 17Wogolon gelidi Qifirnahoome baana kezida. Isti kezishin gadey dhumides. Yesusi hessa gakkanaasikka istako yibenna. 18Wolqama carkoy carkiza gish abbay keehi qaaxides. 19Iza kaallizayti bagga saate oge mala wogoloza laagidappe guye Yesusi abba bollara tohora hamutti wogolozakko matishin demmidi babbida. 20Izikka istas “Tanakko! Babbofte!” gides. 21Istika iza ufayssara gede wogoloza giddo ekkana koyda. Heerakka wogolozikka isti baanaso gakkides. 22Abbafe he pinthan attida asay wontetha gallas abba bolla issi wogoloy xalla dizaaro beyides. Yesusa kaallizayti kase barka bidayssanne Yesusi istara wogolon gelontayssa erida. 23Gido attin hanko wogoloti Xibiraadooseppe dendidi Yesusi galata woossa woossin asay kaththa midaso yida. 24Asatika Yesusi woykko iza kaallizayti heen bayndayssa beyidi he wogolotan gelidi Yesusa kosh Qifirnahoome bides. 25Abbafe he pinthan iza demmidi “Astamare! Ne ayde hayssa yadii?” gida. 26Yesusikka istas “Ta intes tuma gays inte tana koyizay kath mi kaallida gish attin malata beyida gish gidenna. 27Dhayana kaththas ooththofte. Gido attin hessafe aaththidi Xoossa aaway ammanthiza maatame iza bolla shocida gish Asa Nay intes immiza merna de7os gidiza kaththas ooththite” gides. 28Istika iza “Histin Xoossa ooso ooththanas nu ay ooththinoo?” gida. 29Yesusikka “Xoossa oosoy Xoossi kiittida iza naazan ammano” giidi istas zaarides. 30Istika izas “Nu beyidi nena ammanana mala ne nuna ay malata bessanee? Qasseka ay ooththanee? 31‘Isti maana mala istas quma saloppe immides’ geetetti xaafetida mala kase nu aawati bazzo biittan manna geetettiza kath mida” gida. 32Yesusi istas “Ta intes tumu gays; saloppe wodhdhida quma intes immiday Muse gidenna. Tumu quma saloppe intes immizay ta Aawa. 33Gaasoyka Xoossa qumay saloppe wodhdhidi alames de7o immizayssa” gides. 34Hessa gish asay “Godo hessa mala quma nuus ubba wode immarki!” gides. 35Yesusikka istas “De7o qumay tana; taakko yiza asi mulekka gafettenna; tana ammanizadey aydekka saametenna. 36Kase ta intes gida mala inte tana beydeta shin ammanibeeyketa. 37Ta Aaway taas immizay wurikka taakko yaana. Taakko yizade ta gede kare goodikke. 38Gaasoyka ta saloppe wodhdhiday tana kiittidayssa shene ooththanas attin ta shene ooththanas gidenna. 39Tana kiittidayssa sheney taas immidaytappe issadeka dhayssonta wursetha gallas ta denthana. 40Ee ta sheney naaza beyidi iza ammanizadey wuri merna de7o demmanassa. Tanikka wurseththa gallas iza hayqoppe denthana” gides. 41Hessa gish Yesusi “Saloppe wodhdhida qumay tana” gida gish Ayhudati iza bolla zuuzumettida. 42“Hayssi Yoosefe naa Yesusa gidenee? Iza aawanne iza aayo nu erokkonii? Histin ha7i izi ‘Saloppe wodhdhadis’ waani gizee?” gida. 43Yesusikka istas “Inte inte giddon zuuzumeta. 44Tana kiittida ta Aaway xeygidadefe attin taakko yaana dandayizaddey oonikka deenna. Barka taakko yaana dandayizay oonikka deenna. Taakko yizadekka wursetha gallas ta iza hayqoppe denthana. 45Nabeta maxaafatan asay wuri Xoossafe tamaridade gidana geetetti xaafetides. Hessa gish Aawappe siydi tamarida asi wuri taakko yaana. 46Hessa gussi aawa beyida asi dees gussi gidenna. Aawa beyiday Xoossa achchafe yidayssa xalla. 47Ta intes tuma gays; tanan ammanida asas merna de7oy dees. 48Tani de7o quma. 49Kase inte aawati bazzo biittan manna mida. Gido attin wurikka hayqqida. 50Saloppe wodhdhida qumay hayssa. Hayssa mizadey mulekka hayqqenna. 51Saloppe wodhdhida de7o qumay tana. Hayssa ha qumappe mizadey wurikka mernas daana. Alames de7o gidana mala ta immiza qumay ta ashoza” gides. 52Hessa wode Ayhudati “Hayssi addezi nu iza asho maana mala wosti immanee?” giidi ba giddon palametida. 53Hessa gish Yesusi ista “Ta intes tumu gays; Asa Naa asho inte moonta aggikko, iza suuthikka uyonta aggikko intes de7oy deenna. 54Ta asho mizadessinne ta suuth uyizades ubbas merna de7oy dees. Takka izaade wursetha gallas hayqoppe denthana. 55Gaasoyka ta ashoy tumu quma. Ta suuthaykka tumu ushsha. 56Ta asho mizaynne ta suuth uyizay wuri tanan daana. Takka izaaden daana. 57De7o Aaway tana kiittida malanne takka izan de7on diza mala hessathoka ta asho mizadey wuri tanan de7on daana. 58Hessa gish saloppe wodhdhida qumay hayssa. Izikka kase inte aawati midayssa mala gidenna. Gaasoyka he quma midayti hayqqida. Ha quma mizayti gidikko mernas daana” gides. 59Yesusi hayssa Qifirnahoomen Ayhudata Woosa Keeththan tamarsiza wode yootides. 60Iza kaallizaytappe darizayti hessa siydi “Hayssi yo7ozi deexxo; hayssa ooni ekkana dandayizee?” gida. 61Yesusikka iza kaallizayti hessa yo7oza gish zuuzumetidayssa ba woznan eridi “Hayssi intena deexizee? 62Asa Nay Kirstoosi ba dizaso simmi kezishin beykko inte ay gaanee? 63Asas de7o immizay Xoossa Ayanakko! Asa wolqay qasse ayne go7enna; ta intes yootida qaalay de7o immiza ayana. 64Gido attin inte giddon issi issi ammanonta asati deettes” gides. Yesusi istas hessa giday koyroppe doommidi ista giddon ammanontayti oonantakkonne qasse iza aaththi immanaddeyka oonakkone eriza gishassa. 65Kaalethidikka Yesusi “Aawa sheney baynda taakko ha yaana dandayizaddey deenna gaada ta intes yootiday hessassa” gides. 66Hessafe dendidayssan iza kaallizaytappe daroti guye simmida. He gallassafe doommidi Yesusa kaallo aggida. 67Hessa gish Yesusi bana kaalliza tammanne nam7ata “Inteka baana kooyetii?” gides. 68Hessa wode Simoona geetettiza Phexroosi “Godo nees merna de7oy qaalay dishin nu oonakko baanee? 69Ne geeshsha Xoossa naa gididayssa eridi nuni ammanidos” gides. 70Yesusikka ista “Ta intena tammanne nam7ata doorabeekkinaa? Histin intefe issoy Xala7e” gides. 71Izi hessa giday Simoona naa Asqoroonto Yuhuda gishassa. Ayssi giikko Yuhuday tammanne nam7atappe issa gididakkokka Yesusa aaththi immanay iza gidida gishassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\