Yohannisa 7

1Hessafe guye Yesusi Galila giddon yuuyetides. Gido attin Yuhudan yuuyanas koybenna. Gaasoyka Ayhudati iza wodhdhana koyiza gishassa. 2He wode Ayhudata daase ba7aaley mati uttides. 3Hessa gish Yesusa ishati izakko shiiqidi “Nena kaallizayti ne ooththiza oosoza beyana mala ne hayssafe dendada Yuhuda dere ba; 4gaasoyka qoncen erettana koyizadey ba ooso geeman ooththenna. Nekka haytanta wursa ooththashe nena alamen qoncisana koshshees” gida. 5Isti hessa gida gaasoy iza ishataka gidin izan ammanontayta gidida gishassa. 6Yesusikka istas “Ta wodey buro gakkibeenna; inte wodey gidikko ubba wode intes giigakko. 7Derey intena ixana dandayenna. Tana gidikko ixees; gaasoyka ta alame oosoy iita gididayssa izas markattiza gishassa. 8Ha7i inte gede ba7aalezaso biite. Taas wodey gakkonta gish hayssa ha ba7aalezaso ta biikke” gides. 9Hessa giidi Yesusi Galilan attides. 10Gido attin iza ishati ba7aalezaso bidappe guye Yesusi qoncera gidonta qotara ba7aalezaso bides. 11Ayhudati “Izi awan dizee?” gishe ba7aalezason koyda. 12Dereyka iza gish giddora sasuki haasayettides. Issi issi asati “Izi lo7o asa” gishin baggay qasse “Lo7o gidenna. Izi dere baleththees” gida. 13Gido attin Ayhudata daannatas babbiza gish oonikka iza gish qoncen haasaybenna. 14Ba7aalezi wurana bagga gakkishin Yesusi Xoossa Keeththe biidi tamarso oykkides. 15Ayhudati “Hayssi addezi tamaronta dishe hayssa wursi wosti eridee?” giidi malaletida. 16Hessa gish Yesusi “Ta tamarsiza timirtey tana kiittida ta Aawappe taas imettides attin taappe gidenna. 17Tana kiittidayssa shene ooththana koyizadey diikko hayssi ha timirtey Xoossafe beettidayssa woykko ta taappe hasaydayssa gidikkokka erana. 18Bappe haasayizaddey ba boncho koyees. Kiittidade boncho koyizadey gidikko izi tumancha. Wordoy iza bolla deenna. 19Musey intes woga immides gidennee? Gidikkoka inte giddon woga naagi polidadey oonikka deenna. Inte aazas tana wodhana koyetii?” gides. 20Dereyka iza “Ne bolla daydanthi dees! Nena wodhana koyizay oonnee?” gides. 21Yesusikka istas “Ta issi ooso ooththadis; inte wurikka hanno ha oosoyn malaleteta. 22Musey intes qaxara woga immides; he wogaykka imettiday kase aawatappe beettides attin Museppe gidenna. Histin hekko inteka Sambata gallasikka as qaxxareta. 23Histikko Muse wogay shaaretonta mala asi Sambata gallas qaxxaretizaz gidikko histin ta Sambata gallas asas kumeththa asateth pathin aazas ta bolla hanqettetii? 24Suure pirda pirdite attin asa ayfeso xeelidi maado pirda pirdofte” gi zaarides. 25Yerusalame asappe issi issi asati “Isti wodhana koyiza addezi hayssa gidenee? 26Hekko izi qoncen hasayes shin isti iza aykkokka gibeetenna. Hays Xoossi kiittidade gididayssa daannati tumu erizoshaa? 27Histin hayssi addezi awa asakkone nu eroos. Xoossi kiittidadey yishin qasse izi awappekkonne erizadey oonikka deenna” gida. 28Hessa gish Yesusi Xoossa Keeththan tamarsishe ba qaala dhoqu histidi “Inte tana tumu ereeta. Ta Aawappe yidakkonne inte ereeta. Qasse tani ta shenen yabeekke. Tana kiittidayssi izi tumancha. Gido attin inte qasse iza erekketa. 29Ta gidikko iza achchafe yida gishshinne izi tana kiittida gish ta iza erays” gides. 30Hessa wode iza oykkanas koyda; Gido attin buro wodey gakkibeenna gish oonikka oykkibeenna. 31Gidikokka derezappe daroy izan ammanides. Asay “Xoossi kiittidadey yiza wode hayssi addezi ooso malatappe bollara hara ooththanee?” gides. 32Asay Yesusa gish garsara sasuketi haasayettishin Farsaaweeti siyida. Hessa gish Qeeseta halaqatinne Farsaaweeti Yesusa oykkanas Xoossa Keeththa penge naagizayta yeddida. 33He wode Yesusi “Ta intenara guuththa wode daashshana; Hessafe guye tana kiittidayssako ta simma baana. 34Inte tana koyana shin demmekketa. Inte ta dizaso yaanas dandayekketa” gides. 35Hessa gish Ayhudata daannati ba giddon issoy issara “Hayssi addezi nu demmonta mala awa baaneshaa? Oone erizay Giriketa giddo laaletti diza Ayhudatakko biidi Giriketa tamarsaneshaa? 36Izi ‘Inte tana koyana shin demmekketa; Ta dizaso inte yaanas dandayekketa’ gishin hessi ay guussee?” gida. 37Gita ba7aaleza wursetha gallas Yesusi dendi eqqidinne ba qaala dhoqu histidi “Haath saamettidadey diikko ha taakko yiidi uyo. 38Geeshsha Maxaafay gida mala tana ammanizadefe de7o haaththa pultoy pultana” gides. 39Izi hessa giday izan ammanizayti buroppe ekkana Xillo Ayana gishassa. Gaasoyka Yesusi bonchettiza wodey buro gakkonta gish Xillo Ayanay imettibenna. 40Hessa gish derezappe issi issi asati he qaala siydi “Yaana giza nabey tumappe hayssa” gida. 41Harati “Hays Xoossi kiittidade” gida. Baggayti qasse “Xoossi kiittidadey Galilappe waani yaanee? 42Xoossi kiittidadey Dawute zerethafe yelettanayssanne Dawute katama Beetelemeppe yaanayssi kase Geeshsha Maxaafan xaafetibenee?” gida. 43Hessa gish iza gaason derey ba giddon shaaketi wodhdhides. 44Istafe issi issi asati iza oykkana koyda. Gido attin oonikka iza oykkibeenna. 45Hessafe guye Xoossa Keeththe naagizayti Qeeseta halaqatakkonne Farsaaweetakko simmidi bida. Istika “Aazas iza ekkonta yidetii?” gida. 46Wotadaratikka zaaridi “Ha addezi haasayizayssa mala ay asikka haasayi erenna” gida. 47Farsaaweeti ista “Inteka balettidetii? 48Daannatappe woykko Farsaaweetappe iza ammanidayti dizoshaa? 49Hayssi Muse woga eronta derey tumappe qangetidayssa” gida. 50Hayssafe kase Yesusakko bida Farsaaweetappe issa gidida Niqodimoossi istas 51“Nu wogan issi mootetizadey ba mootos zaaro immin siyontanne izi ay ooththidakkone eretonta dishin pirday pirdeti erizee?” gides. 52Istika “Nekka Galila asee? Galilappe nabey dendontayssa pilgada gakka era” gida. 53Hessafe guye issoy issoy baso bides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\