Yohannisa 8

1Hessafe guye Yesusi Dabrazayte bides. 2Wontetha gallas maalado wontara Xoossa Keeththe simmi yides. Dereyka wuri izakko yiin izi uttidi ista tamarso oykkides. 3Muse woga tamarsizaytinne Farsaaweeti issi laymatashe oykkettida macas dizaaro ekki yiidi dere sinthan essida. 4Yesusakka “Astamare! Hekko hanna macasaya laymatashe oyketadus. 5Hanni mala macassi shuchchan cadeta hayqqana mala Musey nu wogan nuna azazides; Nenich hanni gish ay gay?” gida. 6Isti iza hessa giday iza bolla mootos gidiza gaaso demmanassinne iza paacana koyda gishassa. Gido attin Yesusi hokkdi biitta bolla ba biradhdhera xaafo oykkides. 7Isti iza zaari zaari oychin dhoqu giidi “Inte giddofe nagaray baynda asi koyro shuchchi izi bolla olo” gides. 8Hessafe qasseka hokkidi biitta bolla xaafides. 9Istika hessa siydi cimatappe oykkidi wurikka issoy issoy bides. Hessa gish Yesusi heen eqqida macasayra xalla attides. “Mootizayti awan dizoo? Ne bolla pirdiday oonikka dennee?” gides. 11Izakka “Godo oonikka baawa” gadus. Yesusikka “Takka ne bolla pirdikke; ba! Nam7antho nagara ooththofa” gides. 12Qasse Yesusi “Tani alames poo7o. Tana kaallizadey wuri de7o poo7o demmana. Dhuman simeretenna” giidi istas yootides. 13Farsaaweeti “Neni ne gish markattasa; Ne markay tumu gidenna” gida. 14Yesusikka istas “Tani ta gish ay markattikkokka ta awappe yidakkonne qasse ta awa baanakkonne ta eriza gish ta markateth tuma. Inte gidikko ta awappe yidakkonne qasse awa baanakkonne erekketa. 15Inte asho qofa mala pirdeeta. Ta gidikko oona bollaka pirdikke. 16Ta pirdikkokka ta pirday tumu pirda. Gaasoyka ta tarka pirdikke; Tana kiittida ta Aawayka tanara dees. 17Nam7u asata markay tumu gididayssi inte wogan xaafetides. 18Hessa gish tani ta gish markatays; tana kiittida ta Aawayka taas markattes” gi zaarides. 19Istika “Ne Aaway awan dizee?” giidi iza oychida. Yesusikka istas “Tana gidin ta aawakka gidin inte erekketa; inte tana erizako ta Aawakka eranakoshin” giidi istas zaarides. 20Yesusi hessa istas yootiday Xoossa Keeththa gibben miishe woththiza saaxine achchan tamarsishe yootides shin izas oyketiza wodey gakkonta gish oonikka iza oykkibeenna. 21Yesusi qasseka “Ta baana shin inte tana koyananne inte inte nagarara hayqqana attin ta bizaso baana dandayekketa” gides. 22Ayhudatikka ba giddon issoy issara izi “ ‘Ta bizaso inte baana dandayekketa’ gizay barka bana wodhanaseshaa?” geetettida. 23Izi qasse ista “Inte garsa asa; tani bolla asa; inte hayssa alame asa; tani ha alameppe gidikke. 24Inte ta oonakkonne eridi ammanonta aggikko inte inte nagarara hayqqana gish ta inte inte nagarara hayqqana giday hessa gishassa” gides. 25Istika iza “Ne oonnee?” gida. Yesusikka istas “Ha7i gakkanaas ta intes iza gish yootizadey tana. 26Ta inte bolla haasayanayssinne pirdaza yo7oy daroy dees. Gido attin tana kiittidadey ammanettidade; takka izappe siyidayssa ha alamezas yootays” gides. 27Izi istas Aawa gish yootizayssa akeekibettena. 28Hessa gish Yesusi “Inte Asa Naa dhoqu histidi kaqqida wode tani iza gidadey tana gididayssa inte erana. Aaway tana tamarsidayssa yootadis attin tani ta shene mala aykkokka ooththontayssa inte akeekana. 29Tana kiittidayssi izi tanara dees. Ay wodekka ta ufayssizaz ooththiza gish izi tana xalala yeggi aggibenna” gides. 30Izi hessa yootida mala daro asay izan ammanides. 31Yesusi bana ammanida Ayhudata “Inte tumu ta qaalan diikko inte tumappe tana kaallizayta gidana. 32Tumay aazakkone inte erananne tumaykka intena wozana” gides. 33Istika izas zaaridi “Nuni Abrahaame naytakko! Nu oonaska aylleti erokko. Histin ne nuna waanada inte wozettana gay?” gida. 34Yesusikka istas “Ta intes tumu gays; nagara ooththizadey wuri nagaras aylle; 35Ay wodekka aylley soon luxi dee7enna. Yeloy gidikko aydekka soon dees. 36Histikko naazi intena wozikko inte wozetidayta gidana. 37Inte Abrahaame nayta gididayssa ta erays. Gido attin ta qaala inte ero gi ekkonta gish tana wodhanas koyeeta. 38Tani ta Aawa achchan beyidayssa intes yootays. Inte qasse inte aawappe siyidayssa ooththeta” gides. 39Istika izas “Nu aaway Abrahaame” giidi zaari yootin, Yesusi istas “Inte Abrahaame naa gididakko Abrahaametho ooththana. 40Inte gidikko ta Xoossafe siyida tuma intes yootin tana wodhanas gixxi dendideta. Gido attin Abrahaamey hessatho ooththibeenna. 41Inte inte aawatho ooththeta” gides. Istika zaaridi “Nu layman yeletida naa gidokko. Nu aaway issi Xoossa xalala” giidi izas zaarida. 42Yesusi istas “Inte Aaway Xoossa gididakko takka Xoossafe keza yida gish inte tana dosanakkoshin; tana izi kiittides attin ta tarka ta shenen yabeekke. 43Ta yootizayssa ays yuushi qoppeketii? Gaasoyka inte ta qaala siyana koyonta gishassa. 44Inte inte aawa Xala7e nayta; Inte aawa amo polana koyeeta; izi kasekka shempo wodhidade. Iza achchan tumay doonta gish izi tuman eqqibenna. Izi ba hu7es wordanchanne wordo aawa gidida gish izi wordo haasaya bappe medhi ekkidi haasayees. 45Ta qasse tumu haasayiza gish inte tana ammanekketa. 46Inte giddofe tana ne hanno nagara ooththadasa giidi markara laththanas mootana dandayizadey dizee? Ta tumu haasayizade gidikko histin aazas tana ammanekketii? 47Xoossafe gidida asi Xoossi giza siyees. Inte gidikko Xoossafe gidonta gish Xoossa qaala siyekketa” gides. 48Ayhudatikka zaaridi “Nu nena ne ‘Samaariya asa; ne bolla daydanthi dees’ gidays tumu dennee?” gida. 49Yesusi istas “Tani ta Aawa bonchays attin daydanthi ta bolla baawa. Inte gidikko tana kawushsheeta. 50Tani taas boncho koykke. Ta bonchettana mala koyizadey qasse dees. Izikka pirda pirdanade. 51Ta intes tumu gays; oonikka ta qaala naagikko hayqo mulekka hayqqenna” gi zaarides. 52Ayhudati iza “Ne bolla daydanthi dizayssa ha7i nuni eridos. Abrahaamey hayqqides; nabetikka izatho hayqqida. Ne qasse ‘Oonikka mule hayqo beyenna’ ga yootasa. 53Ne nu aawa Abrahaameppe aadhdhay? Izi hayqqides; nabetikka hayqida histin ne nena oona gaana koyadii?” gida. 54Yesusikka istas “Ta tarka tana bonchikko ta bonchoy hada. Tana bonchizaddey gidikko inte ‘Izi nu Xoossa’ gizay ta Aawa. 55Inte iza eronta aggikkokka ta qasse erays. Ta iza erike giikko, takka inte mala wordancha gidays. Ta qasse iza erays, iza qaalakka naagays. 56Inte aawa Abrahaamey ta gallas beyanas amottidi beydessinne ufayetides” gides. 57Ayhudati qasse “Nees buro ichashu tammu layth kumonta neni Abrahaame beyadii?” gida. 58Yesusikka “Ta intes tumu gays; Abrahaamey yelettanappe kasekka tani days” gides. 59Ayhudati heerakka iza caddanas wuri shuch denthida. Gido attin Yesusi ista matappe qotettidi Xoossa Keeththafe kezi bides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\