Yohannisa 9

1Yesusi ogera aadhdhi bishe ba aayey uloppe yeletosafe ayfe qooqidade beyides. 2Iza kaallizayti iza “Astamaare! Hayssi addezi qooqe gidi yellettana mala nagara ooththiday oonnee? Iza yelidayti ooththidoyee? Izi ooththidee?” giidi Yesusa oychida. 3Yesusikka istas “Iza gidinka iza yelidaytikka nagara ooththibetenna. Izi hessatho haniday Xoossa oosoy iza bolla qoncanassa. 4Gallassara tana kiittidade ooso ooththanas taas bessees. Buro oonikka ooththanas dandayonta qammay yaana. 5Ha biitta bolla diza wode ha Biittas poo7oy tana” gides. 6Hessa gi simmidi biitta bolla cuch cuttidi ba cuchchan urqa shugisidi addeza ayfeza he urqa tiyidi, 7“Baada Selihoomen asay xammaqettizason meeceta” gides. Selihoome guussi kiitettidayssa guussa. Addezikka biidi meecettidinne xeellishe simmi yides. 8Iza dooththatinne kase izi heen woossishin beyida asay “Hayssadey kase uttidi woossiza addeza dennee?” gida. 9Istafe issi issi asati “Ee izakko” gida. Baggayti “Iza deenna” gida. Izi qasse “Ta izakko” gides. 10Istika “Histin ne ayfey waani xeellidee?” giidi oychida. 11Izikka zaaridi “Yesusa geetettiza asi biitta bolla urqa munuqidi ta ayfeza he urqa tiyidinne tana ‘Baada Selihoomen meeceta’ gi yootin ta baada meecetada xeellanas dandayadis” gides. 12Istika “Histin hessadey ha7i awan dizee?” gida. Izikka “Ta erike” gides. 13Istika he kase ayfe qooqe addeza Farsaaweetakko efida. 14Yesusi urqa munuqidi addeza ayfe pathida gallassay Ayhudata Sambata gallasa. 15Hessa gish Farsaaweeti addeza izi wosti xeellidakkonne iza oychida. Addezikka zaaridi “Izi ta ayfen urqa tiyides; takka meecetadis; hekko ha7i xeelladis” gides. 16Farsaaweetappe issi issi asati “Hayssi addezi Sambata bonchontadde gidida gish izi Xoossafe gidenna” gida. Baggay qasse “Nagaranchay hayssa mala malata waani ooththana dandayzee? gida. Hessa gish ista giddon palamay medhettides. 17Histin kase ayfe qooqe addezako simmidi “Ha ne ayfe pathida addeza gish ne ay gay? gida. Addezi zaaridi “Izi nabekko!” gides. 18Ayhudati addeza yelida aayeyranne aawara xeygisi ehisana gakkanaas addezi kase qooqe gididayssa ammanibetenna. 19Istika yelidayta “Inte ‘nuus qooqe nay yeletides’ giza naazi hayssee? Histin ha7i waanidi xeellana dandayidee?” gida. 20Yelidaytikka hizgi zaarida “Izi nu naa gididayssanne qooqe gididi yeletidayssa eroos. 21Ha7i qasse izi waani xeellana dandayidakkonne iza ayfe ooni pogidakkonne nu erokko. Izi bana dandayiddade gidida gish izi ba gish yootanas Dandayees; iza oychite” gida. 22Iza yelidayti hessatho giday oonikka Yesusa izi Kirstoosa giidi markattiday wuri Ayhudata woossa keeththafe goodettana mala Ayhudati kase seera ooththida gish Ayhudatas babbidi gida. 23Hessa gish “Iza yelidayti izi bana dandayiddade gidida gish iza oychite” gida. 24Kase qooqe addeza qasseka xeygidi “Haysso ne tumayo yootada Xoossa boncha. Hayssi addezi nagarancha gididayssa nu eroos” gida. 25Izikka “Izi nagarancha gidin ta erike. Gido attin ta kase qooqe gididaronne qasse ha7i ta xeellizaro hanno xalla erays” gides. 26Isti qasse iza “Izi nees ay ooththidee? Ne ayfeza wosti pogidee?” giidi oychida 27Izikka “Ta intes kase yootin woznan woththi siybekketa shin ha7i qasse aazas zaarethi siyana koyetii? Inteka iza kaallizayta gidana koyetii?” gides. 28Hessafe guye iza “Nu Muse kaallizadenta; ne iza kaallizade gida. 29Kase Xoossi Musera haasayettidayssa nu eroos. Hayssi addezi awappe yidakkonne nu erokko” gida. 30Addezikka istas “Izi awappekkonne inte erontayssi malalises. Gido attin ta ayfe xeelisidadey iza. 31Xoossi baas yayyizadessinne iza shene ooththizades attin nagarancha as siyontayssa nu eroos. 32Ayfe qooqidi yeletidade ayfey xeellides gizayssa alamey medhetosappe oonikka siyi erenna. 33Hayssadey Xoossafe gidontakko hayssa ooththanas dandayenna” gi zaarides. 34Istika iza “Neni nees mule asatethay nagaran munuqetin yeletidayssi nuna tamarsana waana xaladii?” giidi iza goodida. 35Addeza goodidayssa Yesusi siydes. Iza demmidinne “Ne Asa Nan ammanay?” gides. 36Addezikka “Godo! Ta izan ammanana mala izi oonnee?” giidi oychides. 37Yesusikka “Ne iza beyadasa; ha7i nenara haasayizay izakko!” gides. 38Addezikka “Godo! Iza ammanadis” giidi izas hokki goynnides. 39Yesusikka “Qooqeti xeellana malanne xeellizayti qooqana mala pirdanas ta hayssa ha alame yadis” gides. 40Izara diza Farsaaweetappe issi issi asati hessa siydi “Hessi ay guussee? Histin nukka qooqee?” gida. 41Yesusikka ista “Inte qooqeta gididakko intes nagara gidenna shin inte ha7i ‘Nu xeelloos’ giza gish inte nagarancha gidida mala daana” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\