Luqaasa 1

1Boncho Tofilosa nu achchan hanida yo7ota gish daro asati baassi hanida mala xaafida. 2He taarikezikka koyroppe denthidi ba ayfera beyida markatinne Xoossa qaala yootidayti nuus aaththidayssa. 3Takka ta baggara xaphoppe denthada keeha naagetadanne paaca xeellada taarikeza wursa sinthe xaafetanas bessizayssa sinthasada kaallidi xaafetanas bessizayssa kaalethada naagetada nees xaafana mala taas lo7o gidi beettides. 4Hayssa wursisa ta ooththizay ne tamaridayssi tuma gididayssa nena ero guussassa. 5Herdoossi Yuhuda biittan kawotida wode Aabiya geetettiza Qeeseta halaqa baggafe Qeesetetha ooso taray iza gakkida Zakaraasa geetettiza issi Qeesey dees. Iza macheyakka Elisabeexo geetetawus, izakka Aarone bagga asa. Nam7atikka Goda azazonne iza woga wosoy baynda naagidi dizaytanne Xoossa sinthan xillo asa. 7Gido attin Elisabeexa naa yelonta makkara gidida gish istas nay baawa; nam7atikka wodey sugetida asa. 8Zakaraassi Xoossa sinthan Qeesetetha ooso taray iza gakkin izi ooththishin 9Qeesetas diza woga mala Xoossa Keeththan gelidi exane cuwassana mala exay iza gakkides. 10Exaney cuwattishin asay wurikka karen diidi woosses. 11Goda kiitanchay exaney cuwattiza soppe ushachcha baggara eqqidi Zakaraasas beettides. 12Zakaraasikka iza beyidi keehi daggammidi babbides. 13Kiitanchay Zakaraasas “Babbofa! Ne woossay seetettides, ne macheya Elisabeexa nees attuma naa yelana iza sunthaka ne Yohannisa gaada sunthana. 14Iza yelettan neni daro ufayettana; Daro asaykka ufayettana. 15Goda sinthan izi gita gidana. Woyneppe oosettida cajje gidinka hara mathosiza ushsha gidinka izi uyenna; izi buro ba aayey qanthan dishe Xillo Ayanan kumana. 16Isra7eele asappe darota ista Xoossako zaarana. 17Aawata wozna ista naytaakko, azazetontaytikka gede Xillota cincateththakko zaarana malanne Godas bessiza dere giigissana mala Elaasa Ayananne iza wolqan Godappe sinthara izi baana” gides. 18Zakaraassi kiitanchas, “Tani cima; ta macheyakka cimmadus; tani hayssa aazan eranee?” giidi oychides. 19Kiitanchaykka zaaridi “Tani Xoossa sinthan eqqiza Gabrelle. Tanikka ha Mishiraachchoza nees gaththanas kiitetada yadis. 20Hekko neni ba woden polettana ta qaala ammanonta ixida gish ne duunay duudana, nenikka haasayana dandayakka” gides. 21He wode derey Zakaraassi “Xoossa Keeththafe kezonta aazas gam7idakko” giidi modhetishe naagides. 22Izi Xoossa Keeththafe kezidi asa haasayissanas dandaybenna. Malati malati besoppe attin haasayanas dandayonta aggin asay izi Xoossa Keeththan Xoossafe ooratha miish beyidayssa erides. 23Zakaraasikka ba ooso taray poletidappe guyen baso simmides. 24Hessafe kaallin iza macheya Elisabeexa naa qanthatadus, ichashantho aginay gakkanaas asi bana beyonta mala qotetadus. 25Izakka Goday ba maarotan ta leqettidayssa asa giddofe digganas ha wodezan hayssa taas ooththides gadus. 26Elsabeexa qanthatida usuppuntha aginan, Xoossi ba kiitancha Gabrelle, Galila biittan diza, Naazirete giza katama yeddides. 27Izikka kawo Dawute zereth gidida Yoosefe geetettiza asas giiga uttida Maaramo geetettiza geela7oykko kiitettides. 28Yiidinne iza dizaaso gelidi “Hanne Xoossi nena anjidare saro Xoossi Goday nenara dees nenka anjettidaaro” gides. 29Maarama kiitancha haasayan keeha daggammada, “Hayssi ay giza sarotaa?” gaada yo7oza keeha qoppadus. 30Kiitanchaykka Maaramo “Xoossi nenan ufayetiza gish babbofa! 31Neni qanthatana; attuma naaka yelana, sunthaka Yesusa gaada sunthana; 32Izikka gita gidana; ubbafe bolla Xoossa naa geetettana, Goda Xoossi iza aawa Dawute kawoteththa izas immana. 33Izi Isra7eele nayta bollan mernas kawotana; iza Kawotethasikka wursethi deenna” gides. 34Maaramakka kiitanchas “Tani adde gelabeekke, shin hayssi waani hananee?” gaada oychadus. 35Kiitanchaykka Maaramisi “Xillo Ayanay ne bolla wodhana wursofe bolla Xoossa wolqay ne bolla kuwasana; Hessa gish yelettana naazi Geeshsha Xoossa naa geetettana. 36Asi yeluku iza makkara giidi haasayiza ne dabboya Elisabeexa cimateththan attuma naa qanthatada yelanas usuppuntho agina oykkadus. 37Xoossassi hanonta miishi baawa” 38Maaramakka zaarada “Hekko tani Xoossa aylle diikkina; ne gida mala taas hano” giin kiitanchay izippe shaakatidi bides. Maarama Elisabeexo beyana badus. 39Maaramakka he wode matara eesota dendada pude gezze deren diza issi Yuhuda katama badus. 40Zakaraasa keeththe gelada Elisabeexo sarotadus. 41Elisabeexa Maarami sarotha siyida mala qanthan diza naazi izi qanthan guppides, Elisabeexinka Xillo Ayanay kumides. 42Izakka ba qaala dhoqu ooththada “Macasa ubbafe ne anjettidaaro; Ne qanthan diza naazikka anjettidayssa. 43Ta Goda aaya taakko yaada tana oychanas tani oonee? 44Ne saroka qaala ta siyida mala ta ulo giddon diza nay ufayssa guppides. 45Polettana giidi Goday izis yootidayssa ammanidara iza anjettidaro” gadus 46Maaramakka “Izi ba aylle kawushshatetha xeellida gish ta shempiya Goda dhoqu ooththada bonchawus. Ta Ayanaykka tana ashshiza ta Xoossan ufayetawus. Wolqama Goday taas gita miishe ooththida gish hachchife sinthan asi wuri tana anjettidaro gaana. Iza sunthaykka geeshsha. 50Iza maaroy izas babbizaytas naa naa gakkanaas daana. 51Ba wolqan daro mino ooso ooththides; ba wozna qofan otoretizayta laallides. 52Kawota kawoteththafe woththides, ashketa qasse dhoqu dhoqu histides. 53Gafidayta lo7o miishan kalthides; dureta gidikko mela kushe yeddides. 54Kase nu aawatas Abrahaamessinne iza qommotas gida qaala naaganas ba maaretetha yuushi qoppidi ba aylle Isra7eele maaddides” gadus. 56Maaramakka Elisabeexi achchan heedzdzu agina sire gam7ada baso simmadus. 57Elisabeexis yelo gallassay gakkin attuma naa yeladus. 58Izi gutatinne dabbottikka Goday izis gita maaretetha ooththidayssa siydi izira issife ufayetida. 59Yeletida ospuntha gallas qaxxaras yida. Iza aawa sunthan Zakaraasa giidi sunthana koyda. 60Gido attin aaya “Hanenna, iza sunthi Yohannisa geetetto” gadus. 61Istika izis “Ne dabbotappe Yohannisa geetettidi xeeygetida asi oonikka baawa” gida. 62Aaway Zakaraassi “Naaza oona giidi sunthana koyidakkonne” malatan oychida. 63Zakaraaska xaafiza miishe izas immana mala oychi ekkidi sunthay “Yohannisa” giidi xaafin asay wurikka malalettides. 64Heerakka Zakaraasa duunay pogetidi inxarsi birshettin Xoossa galata oykkides. 65Iza gutati wuri daro babbida. Hayssi wurikka dhoqa gezze biittan Yuhuda deren, ubbason haasayettides. 66Hayssaka siyida asi wurikka “Ha guutha nay ay hananeshshaa?” giidi hanoza wursikka ba woznan oykkides. Goda kushey tumappe izara issife dees. 67Naaza aaway, Zakaraassi Xillo Ayanan kumidi tinbite haasayishe 68“Yiidi ba asa ashshida gish Isra7eele Xoossi galattetto. 69Beni wode ba geeshsha nabeta duunan haasayettidayssa mala ba aylle Dawute keeththan ashshiza wolqa nuus denthides. 71Izi nuna nu morketappenne, nuna ixizayta kusheppe ashshees. 72Hayssa izi ooththiday nu aawatas ba maaretetha bessanassa, ba geeshsha caaqqoza yuushi qoppanassa. 73Kase nu aawa Abrahaames caaqidayssa qoppana malanne nu morketa kusheppe izi nuna kessin nuni izas babboy baynda ooththanassinne nu diza wode ubban ba sinthan nuna geeshshatethanne xillotethan essanassa. 76Goda oge giigissanas ne izappe sinthara biza gish ta naazo neni woga Xoossa nabe geetettana. 77Asay ba nagarappe maarettida gish deres atotetha erateth ne immana mala 78nu Xoossa lo7o maaretethafe dendidayssan Saloppe nuus away kezides. 79Hessika dhuman dizaytassinne hayqo kuwa giddon dizaytasikka poo7isana malanne nu tohotakka sarotetha oge kaalethanassa” gides. 80Guutha naazikka diccides; Ayananikka minnides. Isra7eele asas qoncen beettana gakkanaas bazzo biittan de7ides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\