Luqaasa 11

1Issi gallas Yesusi issison woossides; izi woossa wursishin iza kaallizaytappe issoy “Godo! Xammaqiza Yohannisi bana kaallizayta woossa tamarsidayssatho nekka nuna woossa tamarsa!” gides. 2Izikka istas “Woossishe ‘Nu Aawawu! Ne sunthi anjetto; ne kawotethi haayo; 3hachchis gidiza quma nuus imma; 4nuna qohidayta nu maariza mala nuna maara; paacenka nuna gelthofa’ gi woossite” gides. 5Qasseka “Intefe issaddes laggey diikko leela gidoth he laggezaso biidi ‘Taas issi imaththi ogeppe yiin mizana kath baynda gish heedzdzu solloy diikko taas tal7arikii?’ 7Laggezikka zaaridi ‘Tana waaysoppa; kareykka gordettides; tanikka naytara ichchadis. Ha7i dendada immanas dandaykke’ gaandee? 8Takka intes yootays laggetetha gish dendidi immonta aggikkokka izi oychon salethida gish dendidi koyizayssa wursi immides. 9“Hessa gish tani intes gizay; woossite intes imettana; koyite inte demmenna; kare qoxite intes doyettana. 10Ays giikko woossizay wuri ekkana; koyizaykka demmenna kare qoxizadeska doyettana. 11“Intefe aawa gidi uttidi izi yelida nay mole oychikko shoosh immizay daandee? 12Woykko phuuphulle oychikko masimaso immizay daandee? 13Inte iitata gidishe inte naytas lo7o imota imo erikko; salon diza inte Aaway bana woossizaytas Xillo Ayanan wosti darsi immenee?” gides. 14Issi gallas Yesusi haasayssonta duude daydanth kessides. Daydanthazikka kezidappe guye duuna duude addezi haasaydes; beyida asatikka darsi malalettida. 15Gido attin issi issi asati “Bi7elizeebula geetettiza daydanthata halaqan daydanthata kessees” gida. 16Issi issi asay iza paacanas “Saloppe malata bessa” giidi oychida. 17Gido attin Yesusi ista qofa eridi “Ba giddon shaakettiza kawotethi wuri dhayana; ba giddon sigay baynda keeththikka kundana. 18Inte tana ‘Bi7elizebulan daydanthata kessees’ giidi haasayeta shin Xala7eykka ba giddon issoy issafe shaaketikko iza kawotethi waani minnanee? 19Histikko tani daydanthata Bi7elizeebula kessikko inte nayti oonan kessandetoo? Hessa gish inte nayti inte bolla pirdizayta gidana. 20Gido attin tani daydanthata kessizay Xoossa wolqan gakkides; Xoossa Kawoteththay inteko matidaro erite. 21“Mino asi lo7ethi gixxettidi ba keeththe naagikko keeththan diza miishi lo7on naagettes. 22Gido attin izappe hara mino asi yiidi xoonikko izi ammanettida ola miishata woththi ekkidi izas diza haarozakka wursi haras gishanna. 23“Tanara gidontay tanara eqettes; tanarakka shiishontadey laalles, 24“Tuna ayanay asappe kezida wode shemposo koyishe haaththi baynda mela soon waayetees; shemposoy dhaykko ‘Tani kase kezidaso guye simmana’ gees. 25Izappe simmidi yishin kase izi aggi bida keeththay pitettidinne giigi uttidayssa demmees. 26Hessafe simmi biidi baappe iitiza hara laapun daydanthata banara ekkidi yees; istika gelidi heen daana; Hessadeska koyroyssafe guyeyssi keehi iita gidana” gida. 27Yesusi hessa haasayiza wode asa giddofe issi macas dizaara ba qaala dhoqu ooththada “Nena tookkida qanthinne ne dhammida dhanthati anjettidayta” gadus. 28Gido attin izi “Anjettidayti Xoossa qaala siydi azazettizayta” gides. 29Daro derey Yesusakko shiiqida wode Yesusi “Hayssi yelettay iita yeletta; gita malata beyanas koyees. Gido attin Yoonaasa malatappe hara dumma malatay imettenna. 30Gaasoyka Yoonaassi Nanawe asas malata gidida mala asa nay tani ha yelettas malata gidana. 31Dugeha dere maca kawoya Solomoone erateth beyanas biitta gaxappe dendada yida gish pirda wode iza ha yelettara dendada pirdana; hekko Solomooneppe aadhdhizaddey haan dees. 32Yoonaassi sabakishin siydi Nanawe asay ba nagarappe maarottida gish ha yelettara issife dendidi pirdana. Gido attin Yonaasappe aadhdhizay haan dees. 33“Xompe oythidi kareppe geliza asas poo7ana mala qonceson wothetes attin geemason woththiza asi deenna. 34Ne asatethas poo7oy ne ayfe; ne ayfey paxa gidikko ne kumeththa asatethay po7o gidana. Ne ayfey saketikko ne kumeththa asatethay dhuma gidana. 35Hessa gish nenan diza poo7oy dhumonta mala naagetta. 36Histikko ne asatethay poo7o gidikko dhumida asatethi deenna aggikko ne kumeththa asatethay xompe lo7ethi poo7iza mala lo7i beettanna” gides. 37Yesusi haasaya wursida mala issi Farsaawey banara quma maanas Yesusa xeygides. 38Yesusi quma maana kushe mecetonta aggidayssa beyidi malalettida. 39Goday izas “Ha7i inte Farsaaweeti xu7assinne keres bolla bagga meeci geeshsheta; inte gido baggazi uzetethaninne iitatethan kumides. 40Inteno eeyato! Kare bagga medhdhiday gido bagga medhibenee? 41Yo7on gidikko giddon dizayssa muxuwata immite; he wode wurikka intes geesh gidana. 42“Inteno Farsaaweeto! Intes ayye ana! Anugappenne xalotappe qasseka dumma dumma kathafe tammafe issino kesseeta; gido attin tuma pirdanne Xoossa dosanayssa aggi aadhdheta. Yo7on gidikko inte aggi aadhdhanas bessenna. Hankoyssa aggonta inte ooththana bessizaytikka hayta. 43“Inteno Farsaaweeto! Intes aayye-ana! Ayhuda Woosa Keeththan uttanas boncho oyde koyeeta; giya giddonka asay inte sinthan hokkana mala doseeta. 44Asi eronta iza bollara biza qotetti diza duufo inte misattiza gish intena aayye-ana!” gida. 45Muse woga erizaytappe issoy zaaridi “Astamaare! Ne hessatho haasayiza wode nunakka cayaassa” gides. 46Yesusikka zaaridi “Inteno Muse woga erizaytto inteska aayye-ana! Asi tookkanas dandayonta deexo tooho asa toosseta. Inte gidikko intes biradhdhe xeeranikka bochchekketa. 47“Inte Aawati wodhida nabeta duufo inte lo7ethiza gish intes ayye ana. 48Histikko inte inte aawata ooso minthiza markata; isti nabeta wodhida; inteka ista duufo lo7etheeta. 49“Hessa gish Xoossa erateth hizgadus ‘Nabetanne Hawaareta ta istas yeddana; istika istafe issa issa wodhana; haratakka gooddana. 50Hessa gish ha yelettay biittay medhettosoppe ha7i gakkanaas gukkida nabeta ubba suutha gish oyshettana. 51Aabeele suuthafe oykkidi yarshizasoppenne Xoossa Keeththa giddon gukkida Zakaraasa suutha gakkanaas koyeettes.’ Ee ta intes gizay ha yelettay hayssas oyshettana. 52“Inteno woga erizayto! Intes aayye-ana! Eratetha penge qulfe wolqara woththi ekkidi inteska gelibeekketa; gelanaytaka diggeeta” gides. 53Yesusi heeppe kezidappe guye Xaafetinne Farsaaweeti eqettishe oyshan shempo diggida. 54Iza duunappe keziza qaalan iza qaxanas naagettida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\