Luqaasa 12

1He wode daro derey ba giddon issoy issara yedhettana gakkanaas shiiqi uttidashe Yesusi bana kaallizayta “Farsaaweeta irshofe naagettite; hessika qoodheppe qommo hano. 2Qonconta kamettidi attanaynne erettonta qotan attana miishi deenna. 3Hessa gish inte geeman haasayidazi wuri qonce kezana; qasseka inte qol7an haythan sasuketi haasayidazi wuri dere sinthan yootettana. 4“Ta laggeto! Ta intes gizay asho xalla wodhanappe attin hara aykkokka ooththanas dandayontaytas babbofte. 5Gido attin inte babbanas bessizay oonakkonne ta intena bessana; asho wodhidappe guye ashonne shempo issife gaththi Gaanname taman yegganas dandayizayssas babbite. Ee izas babbite gays. 6“Siine kafo ichashati nam7u santes bayzettetes; gido attin istafe issiniyoka Xoossi dogenna. 7Inte hu7e binanay kumeth taybon dees. Hessa gish babbofte; daro Siine kafotappe inte aadhdheta. 8“Ta intes yootays ta gish asa sinthan markattiza asa ubbas Asa Nay qasseka Xoossa kiitancha sinthan iza gish markattana. 9Gido attin asa sinthan tana kaadidadey Xoossa Kiitancha sinthan kaadettana. 10“Asa Naa bolla kawushsha qaala haasayizades nagaray wuri maarettana shin Xillo Ayana cayizadey maarettenna. 11“Asay intena oykkidi dere haarizaytakkonne godattizaytakko, Ayhuda Woosa Keeththe oykki efikko ‘Ay gi zaarinoo? Ay giinoo?’ giidi hirgofte. 12Ays giikko inte haasayanas bessizayssa Xillo Ayanay he wode intena tamarsana.” 13Daro asa giddofe issadey “Astamaare! Ta ishay nu aawa laata miishafe tana gakkizayssa taas immana mala izas yoota” gides. 14Yesusikka “Haysso! Tana inte bolla pirdiza daanna ooththiday oonee?” gides. 15Qasseka istas “Asas daro miish diikkokka shempoy he duretethan doonta gish naagettite; yiiqetethafe intena keehi naagite” gides. 16Zaarethidikka istas “Lo7ethi kath immiza gade goda gidida issi dure asi dees. 17He addezikka ba woznan ‘Ta kaththa shiishada woththizassoy baynda gish ay ooththoo?’ giidi qoppides. 18“Addezikka ‘Taas diza gootarata laallada hara aakkizaz keexana; histada taas diza kathaanne taas dizaz wursa izan shiishana. 19Ta shempoyokka ta shempoye! Daro wodes gidiza kath shiishida gish shempa uttada ma; uya; ufayeta’ gaana gides. 20“Gido attin ‘Xoossi haysso eeyazo! Ne shempoyo hachchi omars neeppe ekkana koyeettes; hessa gish ne nees shiishidays oonas gidanee?’ gides. 21“Hessa gish Xoossa achchan dure gidonta baas miishe shiishshiza asa wursethikka hessa mala” gi leemison yootides. 22Hessafe guye Yesusi bana kaallizaytas “Intes ta yootays inte duussas ‘Ay maanakkonne woykko inte bollas ay may7anakkonne’ giidi ceecoppite. 23Ays giikko shempoy kathafe asatethi qasse may7oppe aadhdhees. 24Quurota xeellite zeretenna; maxetenna; kath shiishshiza gootaray istas baawa shin Xoossi ista mizees. Histikko inte istafe keehi aadhdheketii? 25Gido attin intefe darsi qoppidi ba laytha bolla issi gallas gujjana dandayizay oonee? 26Histikko guutha miish oosoy intes dandayettontashe ays hara miishas keehi qoppetii? 27“Ciishshati waanidi diccizaakkonne ane xeellite; waayettenna; suqetenna; gido attin ta intes yootays; Solomooneykka gita asa shin istafe issineytho may7ibenna. 28Histikko Xoossi hachchi beettidi wonto taman wodhdhana maata hayssatho mayziza gidikko inteno ammanoy paccidayto! Intena wosti aaththi mayizenee? 29“Hessa gish ‘Ay miinoo? Ay may7inoo?’ giidi inte woznay darsi qoppofo. 30Biitta bollan diza asi wuri hayssa koyees; gido attin hayssi wuri intes koshshizayssa inte Salo Aaway erees. 31Ubbafekka koyrothidi Xoossa kawoteth koyite; hayssi wuri intes gujeti imettana. 32“Inteno guutha wude mehe mala gididayto! Kawoteth intes immanas inte Aawas lo7o qofa gidida gish babbofte. 33Intes dizayssa bayzidi manqotas immite; kaysoy ekkontason, bilay moontason, cimmoonta korojon wuronta miish salon shiishshite. 34Inte woznay inte miishi dizason daana” gides. 35“Qanthan gixxidi giigetite, inte poo7oykka poo7o, 36Ista goday bulacha diggisappe simmidi yaanashe naagetizaytanne izi yiidi penge qoxishin elle doyanas giigi uttida asata misatite. 37Ista goday yiza wode dhiskonta naagidi uttida ashkarati isti anjettidayta; ta intes tumu gays; ista goday baas qanthan gixxi eqqidi ista maaddan uttissidi muzana. 38Omars woykko leela gidoththan yiidi isti dhiskonta dishin demmikko he ashkarati anjettidayta. 39Kaysoy ay wode yaanakkon eriza gididakko keeththa goday kaysoy bookkishin co7u giidi bessontayssa erite. 40Asa Nay inte qopponta woden yaanayssa eridi inteka giigettidi naagite” gides. 41Phexroosikka “Godo! Hayssa leemiso ne yootizay nuus xallayee? Ubba asassaraa?” gides. 42Godayka “Histikko baso asas koshshiza woden quma immana mala keeththadey keeththa asa bolla woththiza ammanettida woznama asi oonee? 43Goday simmishin hessatho ooththishe beettizaddey izi anjettidade. 44Ta intes tumu gays; baas diza miish ubba bolla hessade godassana. 45Gido attin ‘Izadey ta goday elle yeenna gam7ana’ giidi qoppidi adde ashkaratanne maca ashkarata bukkikko, qasseka koyda mala miidinne uyidi mathotikko, 46hessade goday izi qopponta gallassan yaana giidi ezugonta saaten yaana. Yiidikka iza qanxerethi yeggidi iza exa ammanontaytara issife ooththana. 47“Ba goda qofa eridi giigetontaynne goda shene ooththonta ashkaray iita shoch shocettana. 48Gido attin eronta dishe shochas bessiza mooro ooththida ashkaray guuthara shocettana. Daro imettida asa ubbafe daroy koyeettes; daro hadara ekkidadefe daroy koyeettes. 49“Tani yiday biitta bollan tama eethanassa. He tamay ha7i eexxi kezidakko tana daro ufayssana. 50Gido attin tani xammaqettana xinqatay dees; he xinqatay polettanashe tani keeha metottettadis. 51Intes tani biitta bolla saro ehana yida misatizee? Gidenna; ta intes yootays tani yiday issa issafe shaakanassa. 52Hayssafe sinthan issi keeththan ba giddon shaaketida ichashu asati daana. Nam7ati heedzdzata bolla heedzdzati nam7ata bolla dendidi ba giddon shaakettana. 53Aaway ba attuma naa bolla, attuma naykka ba aawa bolla, aaya ba maca nay bolla maca nayakka ba aayey bolla, bollota ba naa mach bolla, naa machaka ba bolloti bolla dendidi ba giddon shaakettana” gides. 54Qasseka derezas “Inte awa arshey mokiza baggara shaaray kezishin beyidi ‘Elleraka iray yaana’ gees geeta; inte gida malaka hanees. 55Dugeha baggara pudeha carkishin gallassay ho7o gidana geeta; inte gida malaka hanees. 56Inteno! Lo7o misatiza iitato; saloyssanne sa7a medha beyidi hananayssa ereeta shin histin ha wodeza eroy intena waani xoonizee?” gides. 57“Histikko inte ays tuma pirdeketii? 58“Ne morkera daanna sinthan eqqana bishin buro oge bollan dashe izara giigana oge koya; ne histonta aggikko izi nena goochchidi daanna sinth efana; daannaykka nena aaththidi halaqas immana; halaqayka nena woynen yeggana. 59Ta nees yootays; daannay pirdida wursetha santimeyo qanxa wursana gakkanaas heeppe kezakka.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\