Luqaasa 13

1He wode issi issi asati Yesusakko yiidi “Philaxoosi ista suuthi ista yarshora gaththi walakkida Galila asata” gish Yesusas yootida. 2Izikka zaaridi “Histin hessa mala metoy ista bolla gakkida asati hanko waayey gakkonta attida Galila asa ubbafe aadhdhida nagarancha gidida gish giidi qoppetii? 3Gidenna! Ta intes yootays inte maaretonta ixikko inte wurikka he asata mala dhayana. 4Woykko Salhoomen gimbey ista bolla kundin hayqqida tammanne osupun asati Yerusalamen diza asa ubbafe nagarancha gidida gish giidi qoppetii? 5Gidenna! Ta intes yootays inte maaretonta ixikko inte wurikka he asata mala dhayana” gides. 6Qasseka istas “Issi asi woyne tokkizason tokkettida issi Balase giza mithi dawus; he balase mithaykko ayfe koyana yiidi issi ayfeka demmibenna. 7Woyine atakilte ooththizayssas ‘Hekko tani ayfe demmanna gaada hachchira heedzdzu layth ha Balaseykko simereta yaada issi ayfeka demmabeekke; hessa gish izo qanxa digga; aazas coo biitta xunxazee?’ giidi leemiso yootides. 8Izikka zaaridi ‘Godo! Tani izi xaphon osha yeggada oosetha xeellana mala halaythas aggaggarkii? 9Yiza laythas iza ayfikko lo7o; ayfonta ixikko qanxandassa’ ” gides. 10Yesusi Sambata gallas issi Ayhuda Woosa Keeththan tamarsishin; 11tammanne osupun layth kumeth iita ayanay oykkidi asateth paccisida issi macasaya heen dawus; izakka zokkoy quunnida gish mulekka dhoqu gaanas danda7ukku. 12Yesusi izo beyidappe guye xeygidi “Hanne macasaye! Neni nena sakkiza hargezappe paxadasakko” gides. 13Yesusi ba kushe izi bolla woththin iza heerakka siti gaada eqqadus; Xoossakka galatadus. 14Ayhudata Woosa Keeththa halaqazikka Sambata gallas pathidayssas Yesusa bolla hanqettidi izakko yiza dereza “Oosos bessiza usuppun gallassati diza gish he ooso gallassatan yiidi paxite attin Sambata gallas yooppite” gides. 15Godayka zaaridi “Inteno qoodheppe qommon haasayizayto! Inte giddofe issadey ba boora woykko ba hare Sambata gallas bason qashetidasoppe birshidi haaththe ushshanas efi erennee? 16Histin hanna macasaya Abrahaame naa gidada tammanne osupun layth kumeth Xala7ey qachchin dizasoppe Sambata gallas birshettanas izis bessennee?” gides. 17Yesusi hizgi oychida wode izara eqettizayti wurikka yeellatida; gido attin derey wurikka izi oychida malalisiza oyshan ufayettides. 18Qasseka Yesusi zaaridi “Xoossa Kawotethi ay misatizee? Izo aazara leemisoo? 19Issi asi Sanafice geetettiza mitha ayfe ba gaden tokkin mokka diccada gita gidin kafoti izi hagga giddon duussaso giigissana gakkanaas diccida sanafice mith misatawus” gides. 20Qasseka “Xoossa Kawotethi aazara leemiso? 21Issi macassi munuqa caalisanas daro dhiillera walakkida guutha irsho misatawus” gides. 22Hessafe guye Yesusi Yerusalame bishe kanthi biza katamaninne gutatan asa tamarsishe aadhdhishin, 23issadey izakko shiiqidi “Godo! Pirdafe guutha asati xalla attanee?” giidi oychides. Izikka zaaridi “Xuuntha pengeyra gelanas baaxetite; daroti gelanaas koyeettes shin istas hanenna. 25Keeththa goday dendidi ba kare gordi gidin inte karen eqqidi ‘Godo! Kare doyarki!’ giidi penge qoxana shin izi zaaridi ‘Inte oonakkonne awappe yidakkonne ta intena erikke’ gaana gides. 26“Intenikka izas zaaridi ‘Nuni nenara issife midossinne issife uyidos; nu dubbushshan nuna ne tamarsadassa’ gaana. 27“Izikka zaaridi ‘Intena inte oonakkonne inte awappe yidakko ta intena erikke; inte makalati wurikka taappe haakkite’ gaana gides. 28“Inte Abrahaame, Yisaaqa, Yaqoobenne nabeta ubbata Xoossa Kawoteththan beyiza wode inte karen yegeti attikko he wode intes yeehonne achcha garcech gidana. 29Asay awa arshey mokkiza baggafenne wulliza baggafe pudehappenne dugehappe yiidi Xoossa Kawoteththa maaddan uttana. 30Hekko guyen dizaytappe baggayti sinthe aadhdhana sinthan dizaytappe baggati guye aadhdhanayti deettes” gides. 31He wode Farsaaweetappe issi issi asi yiidi “Herdoossi nena wodhanas koyiza gish hayssafe denda kichcha” gida. 32Yesusi istas “Tani buro ‘Hachchinne wonto daydanthata asappe kessana; hargizaytaka pathana; heedzdzantho gallas ta qofaso ta gaththana’ gides giidi he workanas yootite. 33Gido attin nabey Yerusalameppe karen hayqqanas bessonta gish hachchinne wonto wontoppeynka ta sinthe buus gujjana. 34“Hanne Yerusalame nabeta wodhizare neekko kiitettidayta shuchchara caddizare! Kuttoy ba ciyeta ba qefe gars shiishshiza mala ne nayta shiishshanaas aappun wode koyadinashin ne gidikko akay gadasa. 35Hekko inte keeththay kayzides; ta intes yootays, ‘Goda sunthan yizadey anjettides’ inte gaana wodey gakkanaashe nam7antho tana beyekketa” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\