Luqaasa 15

1Issi gallas qaraxa shiishshizaytinne nagaranchati wuri Yesusappe siyanas iza achchi shiiqida. 2Farsaaweetinne Xaafeti “Hayssi addezi nagaranchata ixenna; istarakka mees” giidi ba giddon zuuzumetida. 3Yesusikka istas leemiso hizgi yootides; 4“Inte giddofe issades xeetu dorsi diikko he xeetu dorsatappe issina dhaykko attida uddufun tammanne uddufunata denban yeggidi dhayidayssa demmana gakkanaas koyana boontay oonee? 5Demmidi ufayssara hashen tookki ekkidi, 6baso simmes, ba laggetanne guta asata issi bolla xeygidi ‘Dhayida ta dorsayo demmadis; tanara issife ufayettite’ gaana. 7Ta intes yootays ‘Hessathoka maaroteth koshshonta uddufun tammanne uddufun xillotappe maaretethan geliza issi nagaranchan salon ufays gidana.’ 8“Woykko issi tammu bira santimey diza macasaya he tammafe issineya dhaykko xompe oythada demmana gakkanaas keeththa gars pittada lo7etha koyonta macas oonee? 9Izakka demmida wode ba laggetanne ba gutata issife xeeygada ‘Taappe dhayda bira santimeyo demmida gish tanara issife ufayettite’ gaandus. 10Ta intes yootays ‘Hessathoka maarotan geliza issi nagarancha asan Xoossa kiitanchata achchan ufays gidana.’ 11“Issides nam7u nayti deettes. 12Istafekka kaalo naazi ba aawa ‘Aabo! Nees diza miishafe ta gisha taas imma’ gides. Aawaykka baas diza miisha ba naytas gishides. 13“Daro wode gam7onta dishe kaalo naazi ba miisha wursi shiishshi ekkidi haaho biitta bides. Heenka baas diza miisha go7ay baynda coo mela dhayssides. 14Izikka baas dizayssa wursi dhayssidappe guyen he biittan iita koshay dendin daro waayettides. 15Hessa gish he deren diza asappe issaadekko shiiqides. Izaadeyka ba guddunth heemmana mala gudduntha heemizaso yeddides. 16Naazikka guddunthati miza harqozappe maanas amottides shin hessaka immizadey beettibenna. 17“Gido attin iza woznay simmida wode ‘Ta aawa ashkarata aappunatappe kathi tirpize shin tani hayssan gafan hayqqana matadinaa? 18Dendada ta aawa so baada, aabo! Salon Xoossa, sa7an ta nena qohadis.’ 19Hayssafe guye ‘Tani ne naa geetettada xeeygettanas taas bessenna; ne ashkaratappe issa mala tana qooda’ gides. 20Hessa gish dendidi ba aawakko bides. Gido attin buro izi hahora yishin aaway beyidi mishettidinne izakko woxxi biidi idimmi oykkidi yeerides. 21“Naazikka ‘Aabo! Salon Xoossa, sa7an ta nena qohadis; hayssafe guye ta ne naa geetettada xeeygettanas taas bessenna’ gides. 22“Gido attin aaway ashkaratas ‘Eesottidi ubbafe doorettida may7o ehidi mayzite; iza biradhen migda, iza tohonka caamma aaththite. 23Modho mirgo boora ehidi shukite; miidi ufayetoos. 24Hayssi ta naazi hayqqides shin paxides; dhayides shin beettides’ gides; hessafe guyen ufayeteth oykkida. 25“Hessi haniza wode bayra naazi goshshason dees; heeppeka simmidi so matida wode diiththa duris siydes. 26Izikka ashkaratappe issa xeygidi ‘Hessi aazee?’ gi oychides. 27Ashkarazikka ‘Ne ishay yides; izi saroninne lo7on simmida gish ne aaway modho mirgo boora shukides’ gides. 28“Bayra ishazikka hanqettidi so gelanaska koybenna. Aawaykka kare kezidi izi so gelana mala woossides. 29Gido attin izikka zaaridi aawas ‘Hekko tani hayssa gakkanaas nees aylle mala ooththadis; ne azazoppe issinokka paccisabeekke; gido attin tani ta laggetara ufayettana mala ne taas issi deysha laaqakka immabeekka. 30Gido attin hayssi ne naazi nees dizayssa wursi laymatizaytara wursidi yishin modho mirgo boora izas shukadasa’ gides. 31“Aawaykka ‘Ta naazo ne ubba wode tanara daasa; taas gididay wurikka neessa. 32Hayssi ne ishay hayqqides shin paxides; dhayides shin beettides; hessa gish nuni ufayetanas bessees’ ” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\