Luqaasa 17

1Yesusi bana kaallizayta “Asa dhuphidi nagaran yeggiza miishi yoonta aggenna; gido attin yaana dhuphezas gaaso gidizaddes aayye-ana! 2He addezi ha guuthatappe issas dhuphe gidanappe woxa shuchchi iza qoodhen qashetin abba gido izi yegetizakko izas lo7o gidana. 3Hessa gish inte hu7es naagetite. ‘Ne ishay nena qohikko hanqeta; izi ba mooro eridi simmikko maara.’ 4Issi gallassan laapunto zaari zaari qohidi laapun tokka zaari zaari ‘Maara giikko maara’ ” gides. 5Hawaaretikka “Godo! Nuus ammano gujja” gida. 6Godaykka “Gaashe ayfe lagge ammanoy intes diikko hayssa ‘Eththa dhoqalleta baada abban gela tokketa’ inte giikko izi intes azazettana” gides. 7Qasseka Yesusi “Inte giddofe issi asas goshshanchay woykko dorsa heemiza ashkaray diikko izi goshshasoppe simmishin ‘Taas maana kawo giigissa; ta maada uyana gakkanaas gixetada taas ooththa; hessafe guye baggan maandassanne uyandassa’ gees attin ha7i quma maana ha aadhdha gizee? 9Histikko he ashkara goday izi iza azazo polida gish iza galati erizee? 10Hessa gish intenikka inte azazettidayssa wursi polida wode ‘Nuni go7ay baynda oosanchata nuus ooththanas bessizayssa poli ooththidos’ gite” gides. 11Hessafe guye Yesusi Yerusalame bishe Samaariyaranne Galila achchara aadhdhides. 12Issi guta gelida wode inchiracha hargiza tammu asati iza demmida. Istika haahon eqqidi; 13ba qaala dhoqu histidi “Yesusa! Godo! Nuus mishetarki!” gida. 14Izikka ista beyidi “Biite! Intena Qeesetas bessite” gides. Istika buro bishe oge bolla paxida. 15Istafe issoy ba paxidayssa beyidi ba qaala dhoqu histidi Xoossa bonchishe simmides. 16Izaadeyka Yesusa toho bolla kundidi galattides; izikka Samaariya biitta asa. 17Yesusikka addeza “Paxidayti tamm as deettenee? Histin uddufunati awa bidoo? 18Hayssa dumma dere addezappe attin Xoossa galatizay baawa guussee?” giidi oychides. 19Addezakka zaaridi “Dendada ba! Nena ne ammanoy pathides” gides. 20“Xoossa Kawotethi ayde yaanee?” giidi Farsaaweeti Yesusa oychida wode Yesusi “Xoossa kawotethi beettiza malatatan yuukku. 21Asay Xoossa kawotethi haan dawus woykko heen dawus gaanas dandayettenna; Xoossa kawotethi inte giddon dawus” giidi zaarides. 22Bana kaallizaytaska “Asa Naa gallassatappe issi gallassayo beyanas inte amottana wodey yaana; gido attin inte beyekketa. 23Asay intes ‘Haan dawus’ woykko ‘Heen dawus’ gaana shin inte ista kaallidi booppite. 24Gaasoyka wolqanthi wolqamidi ha gaxappe he gaxa gakkanaas poo7isiza mala Asa Nay yiza gallas iza mala hanana. 25Gido attin hayssi wuri hananappe koyro Asa Nay daro meto ekkanasinne hayssa ha yeletethan kadhettanas bessees. 26“Nohe wode hanidayssa mala Asa Naa wodenka hessatho hanana. 27Nohey markaben gelana gallas gakkanaas asay mishininne uyishin; ekkishininne gelishin dhaysiza haaththi yiidi wursikka dhayssides. 28“Looxe wodekka iza mala hanides; asay meessinne uyees; bayizessinne shamees; tokkizaz tokkees; keeththika keexetes. 29Gido attin Looxey Soddomeppe kezida gallas shuchinne mith qoronta diine tamay saloppe bukkidi wursi dhayssides. 30“Asa Nay qonciza gallas hessatho hanana. 31He wode ba keeththa bolla dizaddey oonikka keeththa giddon diza miish ekkana giidi duge wodhdhofo; hessathoka goshsha soon diza asi guye so simmofo. 32Looxe macho qoppite. 33Ba de7o gam7isana koyizay wuri dhayssana; ba shempo aaththi immizaddey gam7isana. 34Ta intes gizay he wode omars nam7u asi issi hiixan ichchana; issoneya ekettana; issoy attana. 35Nam7u macasati issife gaaccishin issineya ekettana; hankoora attana. 36Nam7u asi issife goshshason daana; issoy ekettana; issoy attana. 37“Istika zaaridi ‘Godo! Isti awa ekettanee?’ gida. Izikka ahay dizason ankoti shiiqana” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\