Luqaasa 18

1Bana kaallizayti azallonta ubba wode woossanas bessizaysa erisanas Yesusi ha leemisoza istas yootides. 2“Issi kataman Xoossas yayonta asinne bonchonta issi daannay dees. 3He katamanka issi am7e macassi dawus. Izakka “Ta balgarara taas mootoy diza gish pirdarkii?” gashe izakko simeretadus. 4Daannazikka daro wode gakkanaas izis pirdibenna; gido attin guyeppe ba woznan “Xoossas yayonta asekka bonchonta aggikko, 5hanna am7e macasaya tana waayssiza gish ta izis pirdana’ Hessa histonta aggikko ubba wode simeretada iza tana daabbursana” gides. 6Godayka “Makalancha daannay gidayssa siyite; 7Xoossi qamma, gallasinne omars izakko waassiza doorettidaytas pirdeneyee? Tana ay metide! giidi ba maado gam7issandee? 8Ta intes gays; istas elle pirdana; gido attin Asa Nay yiza wode biitta bolla ammano demmandeshaa?” gides. 9Bana xillo asa mala qoodidi ceeqettizaytassinne harata leqo ayfen xeellizaytas leemisora, 10“Nam7u asati woossanas Xoossa Keeththe bida; issoy Farsaawe, hinkoyssi qaraxa shiishshizade. 11Farsaaweezikka eqqidi ba gish ‘Xoosso! Tani hara asa mala bonqizadde, makalizade, laymatizade harappeka hayssa qaraxa shiishshizadde mala gidonta aggida gish ta nena galatays. 12Saamintan nam7a xoomays; taas diza tammafe issa immays’ giidi woossides. 13“Gido attin qaraxa shiishshizaddezi haahon eqqidi pude salo dhoqu giidi xeellanas koybenna; gido attin ba tira iccishe ‘Xoosso! Tana nagaranchaza maararki!’ gides. 14“Ta intes yootays; Xoossa sinthan Farsaawezi xillotethi demmibenna shin hayssi qaraxizayssi xillidi baso simmides. Bana dhoqusizay wuri ziqqi gaana; bana ziqqisizay gidikko dhoqu gaana” gides. 15Yesusi bosherethana mala asay guutha nayta izakko ehides. Iza kaallizaytikka hessa beyidi hanqettida. 16Gido attin Yesusi guutha nayta baako xeygidi “Guutha nayti taakko yaanayssa diggofte; Xoossa kawotethi haytanta malatassa. 17Ta intes tumu gays; Xoossa kawotethi guutha naa mala ekkontay wuri izin gelenna” gides. 18Ayhudata halaqatappe issoy “Kiya astamare! Merna de7o laattanas ta ay ooththoo?” giidi oychides. 19Yesusikka “Aazas tana kiya gay? Issi Xoossafe attin hara kiyay deenna. 20‘Laymatoppa; wodhoppa; kaysotoppa; wordo markattofa; ne aawa boncha’ giza azazozata ne eraasa” gi zaarides. 21Addezikka “Hayta gidikko guutha natetethafe doomada naagadis” gides. 22Yesusikka hessa siydi “Histikko nees issi miishi paccees; nees dizazi wursa bayizada manqotas imma; salo mazgaban demmandasa; izappe guye yaada tana kaalla” gides. 23Gido attin addezi hessa siyida wode daro haaroy izas diza gish keehi mishettides. 24Yesusikka addeza xeelidi “Daro miishi diza asati Xoossa kawotethi gelanayssi ay mala meto! 25Durey Xoossa kawoteth gelanayssafe Gaammelay narpe lukkora aadhdhanayssi matana” gides. 26Hessa siyida asay “Histin ooni attana dandayizee?” gides. 27Yesusikka asa achchan dandayetontay Xoossa achchan dandayettes gides. 28Phexroosikka “Hekko nuni nuus dizaz ubba aggidi nena kaallidos” gides. 29Yesusikka istas “Ta intes tumu gays; Xoossa Kawoteththa gish giidi ba keeththe, ba macho, ba ishanta woykko bana yelidayta woykko ba nayta aggidadey, 30ha7i wode daro dakko kushe ekkontaynne yiza wode qasse merna de7o ekkontay oonikka deenna” gides. 31Yesusikka bana kaalliza tammanne nam7ata dumma efidi “Ha7i nuni Yerusalame kezana goos; nabeti asa naa gish xaafidayssi wuri polettana. 32Dere asas aaththi immana; istika iza qidhi ka7ananne waayssana; iza bolla cuttana. 33garafana; hessafekka zaaridi wodhana; Izikka heedzdzantho gallas hayqoppe dendana” gides. 34Iza kaallizayti gidikko hessa ubbafe issinoka eribeyttenna. Iza gizayssikka istas gelibenna. Izi aaza gish haasayidakkonne eribeyttenna. 35Yesusi Iyarko geetettizaso matida wode issi qooqe addey oge duunan uttidi woosses. 36He qooqe addezikka daro asay ogera aadhdhizayssa siydi “Hessi aazee?” gi oychides. 37Istika izas “Naazirete Yesusi hayssara aadhdhees” giidi yootida. 38Izikka “Dawute naa Yesusa taas qadheta” gi waassides. 39Yesusappe sintheti bizayti “Co7u ga!” giidi hanqettida. Gido attin izi “Dawute nawu! Taas qadheta” giidi darsi waassides. 40Yesusikka eqqidi addeza izakko ehanna mala azazides; izikka izakko shiiqida wode 41“Ta nees ay ooththana mala koyay?” giidi oychides. Qooqezikka “Godo xeellanas koyays” gides. 42Yesusikka “Nena ne ammanoy pathides xeella” gides. 43Addezi heerakka xeellides; Xoossakka bonchishe Yesusa kaallides. Hessa beyida derey wuri Xoossa galattides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\