Luqaasa 19

1Yesusi Iyarko geetettizasora aadhdhi bishin, 2Zekkiyoosa geetettiza issi asi heen Yesusi biza oge bolla dees. Izikka dere qaraxa qanxisizaytas halaqanne keehi dure asa. 3Izi Yesusa geetettizayssi awayssakkonne beyanas koyishin qaantha asa gidida gishshinne daro derey Yesusa kaalliza gish Yesusa beyanas dandaybenna. 4Yesusi he ogera aadhdhishin sinthe aadhdhidi oge bolla diza issi eththa mitha bolla kezides. 5Yesusi eththa gars gakkidi dhoqu histi xeelidi “Zekkiyoosa! Hach ta ne keeththan pe7anas bessees. Elela wodhdha” gides. 6Izikka elle wodhdhidi ufayssan mokki ekkides. 7He wode heen izara diza asay hessa beyidi “Nagarancha asa keeththan imato maana gees” giidi wurikka ba giddon zuuzumettida. 8Gido attin Zekkiyoossi eqqidi “Godo! Tani taas diza miishe ubbafe bagga shaakada manqotas immana; tani oonappekka wordora bonqa ekkidazi diikko oyddu kushe gujjada izaades immana” gides. 9Yesusikka “Ha addezi Abrahaame naa gidida gish hach ha keeththas paxatethi yides” gides. 10Hayssas gaasoyka Asa Nay haa yiday dhayidayssa koyanassinne ashshanassa. 11Asay hayssa siyishin leemisora haasaya oykkides; gaasoyka izi Yerusalame gakkanaas matida gishshinne asatas Xoossa Kawoteth qoncana haniza misatida gishassa. 12Hessa gish “Issi kawo nay ba kawoteththa shuumeteth ekki yaanas haaho biitta bides. 13Ba ashkarata giddofe tammata xeygidi tammu minane istas immidi ‘Ta simmada yaana gakkanaas hayssa miishan zal7ite’ gides. 14“He dere asati qasse iza ixida gish ‘Hayssi addezi nu bolla kawotana mala koyokko’ giidi as iza geedora kiita aaththi yeddida. 15“Gido attin ha kawo naazi kawo gididi guye ba dere simmides. Kase bishe tammu minane immida tammu ashkarati izi immida biran zal7idi ay keena tirfisidakkonne eranas ista xeygides. 16“Istafe koyroy shiiqidi ‘Godo! Ne taas immida tammu minaney hara tammu yelides’ gides. 17“Godazikka iza ‘Ne ammanettida ashkara; lo7o ooththadasa. Ne guutha miishan amanettida gish tammu katamata ne haarana mala nees immadis’ gides. 18“Nam7anthozikka izakko shiiqidi ‘Godo! Ne taas immida minaneppe hara ichashu minaney wodhdhides’ gides. 19“Iza godazi izas zaaridi ‘Neni ayssana mala tammu katamati nees imettida’ gides. 20“Qasseka hanko oosanchay shiiqidi ‘Godo! Neni woothontasoppe ekkizadde; zerontasoppe maxizadenne menxe iita as gidida gish ta nees babbada curqan xaaxa woththida ne minaneyo hey ekka’ gides. 22“Iza godazi zaaridi izas ‘Haysso iita oosanchazo! Ta ne qaalan nena zaara pirdays. Tani wothontasoppe ekkizaddenne zerontasoppe maxiza menxe iita as gididayssa eraasashin tani ta miisha yelora ekkana mala he miishan ooththana asatas aazas immabeekii?’ gides. 24Iza “Godazikka heen eqqida asata ‘Iza kusheppe minaneza ekkidinne tammu minaney dizayssas immite’ gides. 25“Istika zaaridi ‘Godo! Izas tammu minaney deessikko’ gida. 26“Izikka zaaridi ‘Dizades ubbas haray gujjettana; bayndades kase dizayssi izappe ekettichana. Gido attin tani ista bolla kawotonta mala koydayta hayta ta morketa taakko haa ehidi ta sinthan shukite’ ” gides. 28Hessa haasayi simmidi Yesusi Yerusalame kezanas istafe sinthati bides. 29Dabrazayte geetettiza zuma bolla diza Betefaagenne Bitaaniya geetettiza katamatako matida wode bana kaallizaytappe nam7ata “Heeni inte sinthan diza qeeri katamayo biite; biidi katamayo inte gelishin oonikka togi eronta issi qasheti diza Hare gutte inte demmenna; iza birshidi haa taas ekki yiite; intena oonikka ‘Aazas birshetii?’ giidi oychikko ‘Godas koshshees gite’ ” gi kiittides. 32Kiitetidaytikka biidi izi istas yootida mala hare gutteza demmida. 33Isti gutteza birshin gutteza godati beyidi “Aazas birshettii?” giidi oychida. 34Istika “Godas koshshees” gida. 35Hare gutteza Yesusakko ehidi ba may7o wursi gutteza bolla yeggidi Yesusa Hare gutteza togisida. 36Asay wurikka ba afala Yesusi biza oge bolla micides. 37Dabrazayte zuma bollara duge woththiza ogezakko matida wode qooday baynda derey ba beyida malata gish wurikka ufayssara ba qaala dhoqu histidi “Goda sunthan yiza kawoy anjettidayssa; saroy salon bonchoy saloppe bolla salon gido” gides. 39Deretappe issi issi Farsaaweeti Yesusa “Astamaare! Ha nena kaalliza asay gizayssa goonta mala hanqa” gides. 40Izikka istas zaaridi “Hayti co7u gidakkonne shuchchatikka waassana” gides. 41Yesusi Yerusalame matishe katamayo beyidi izis yeekkides. “Nees saro gidizaz hachchi ne eridakko aaze dizay? Ha7i ne ayfeppe qotettida gish ne morketi heera haara nena giddoththidi un7ethana wodey yaana. 44Nenanne ne gibbe giddon nenara diza ne nayta wursi biitta kessana. Shuchchakka shuchcha bollafe laalonta aggettenna. Hessi wurikka Xoossi nena koyishin neni eronta aggida gishassa” gides. 45Hessafe kaallidi Yesusi Xoossa Keeththe gelidi Xoossa Keeththa giddon zal7izayta kessides. 46Qasseka “Ta keeththay Woosa Keeththa gidana geetettidi xaafettides; inten gidikko pangay diza gongolo histideta” gides. 47Wontin wontin Xoossa Keeththan izi tamarisishin Xaafetinne dere halaqati iza wodhanas koyda. 48Gido attin derey wurikka izara oyketidi izi tamarsizayssa kaalliza gish ooththanazi istas kirqi gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\