Luqaasa 2

1He wode biitta bollan diza asi wurikka tayibettidi xaafettana mala Oroome kawo Awuggisxossappe awajjay kezides. 2Hessika Qerenewoosa geetettizayssi Sooriya geetettiza dere haariza wode hanida koyro dere taybo. 3Hessa gish asi wuri xaafettanas ba dere dere bides. 4Yoosefeykka asho dabboteththan Dawute baggafe gidida gish Galila awurajja giddon diza Naazirete katamappe Yuhuda awurajja Beeteleme geetettiza Dawute katamappe yides. 5Izi xaafettana bishin izas giigetta dashe yelana matida Maaramira bides. 6Istika heen dishin izis yelo wodey gakkides. 7Izakka koyro attuma naa yelidayssafe guye imaththi aqiza keeththan aqizasoy baynda gish naaza carqara xaaxada miiza sinthan ishissadus. 8Beetaleme achchan dorsa heemiza asati dorsa naagishe qammara karen aqizayti deettes. 9Goda kiitanchaykka istako yides; Goda boncho poo7oykka ista lanqen yuuyi aadhdhanas poo7ides. Istika keehi dagammida gish, 10Kiitanchay ista “Babofte! Tani asa ubbas gidiza gita ufayssa mishiraachcho ekka yadis. 11Hach kawo Dawute katama Beetalemen shempo dhaley yelettides. Izikka Goda Kirstoosa geetettes. 12Carqara xaaxeti ichchida gacino naa demmandeta hessika intes malata gido” gides. 13Izarakka hara daro salo kiitanchati beettida. Xoossa galatishe, 14“Bolla salon Xoossas bonchoy gido sarotethika biitta bollan izi dosiza asa ubbas gido” gida. 15Kiitanchati istafe shaaketidi salo simmin dorse heemizayti ba giddon issoy issa “Ane ha yiite Goday nuus qoncisidayssanne hanidayssa Beeteleme katama biidi beyoos” gida. 16Istika elelli biidi Maaramira, Yooseferanne miiza sinthan ichchida naaza demmida. 17Beydayssafe guyen Goda kiitanchay naaza gish istas yootidayssa wursi zaari yootida. 18Heemizayti yootidayssa siyida asay wuri keehi malalettides. 19Gido attin Maarama yo7oza wursa ba woznan wotha dentha qoppashe gam7adus. 20Heemizaytikka handays wurikka kiitanchay istas yootida mala gididi beettida gish siydayssassinne beyidayssas ubbas Xoossa galatishenne bonchishe simmida. 21Naazi yeletin ospuntha gallassan qaxxarettiza wodey gakkin aayeya iza qanthatanappe kase kiitanchay gida mala Yesusa geetettidi summides. 22Muse woga mala isti geeyiza wodey wurin Yoosefeynne Maarama guutha naa Yesusa Goda Xoossa sinthe shiishshanaas ekkidi Yerusalame kezida. Hessika Goda wogan koyro yeletiza attuma nay wuri Godas dumma gidana geetettidi xaafettidayssa polanassinne 24qasseka Goda wogan nam7u haraphphe kafotanne woykko nam7u haraphphe kafo ciyeta geetettiddayssa mala yarsho shiishshanaassa. 25He wode Yerusalame kataman xillonne Xoossa babbiza issi Simoona geetettiza asi dees; izikka Isra7eele nayta atotetha naagiza asanne Xillo Ayanay iza bolla shempida asa. 26Qasseka Kirstoosa beyonta dishe hayqqonta mala Xillo Ayanay izas qoncides. 27Izikka he wode Xillo Ayanay kaalethin Xoossa Keeththe lasha gaath gelides. Naaza aayeyiranne aawara Muse wogan bessizayssa polanas guutha naa Yesusa ekkidi gelida wode, 28Simooni naaza ekki idimmidi Xoossa galatishe, 29“Godo! Ne caaqida qaala mala ha7i tani ne aylley ne ashshizayssa ta ayfera beyida gish hi7a tana saron ekka; asa ubba sinthan ne giigissida atotetha ha7i tani ta ayfera beyadis. 32Hayssika ubba deres geemmettidayssa qoncisiza poo7o, ne dere Isra7eelesikka boncho” gides. 33Iza aawaynne aaya iza gish haasayettida yo7ozan malalettida. 34Simoonikka ista anjides; Maaramokka “Daro asa wozna qofay qoncana mala hayssi Isra7eelen diza darotas dhayossinne atotethassa; Iza ixizaytas qasse malata gidana mala doorettides. 35Qasseka darota wozna qofay qoncana mala naaza mishay qara mashsha mala ne wozna phalqana” gides. 36Qasseka Aasseere baggafe Fanu7eele naa Haana geetettiza cimmida nabey dawus; izakka ba koyro azinara laapun layth kumeth de7adus. 37Laythay izis osupun tammanne oyddu layth gidana gakkanaas qammanne gallas xoomashenne woossashe Xoossa Keeththafe shaaketonta am7etethan gam7adus. 38He wodekka shiiqada Xoossa galatadus. Yerusalame wozeteth naagishe dizaytas ubbas guutha naaza gish yootadus. 39Yooseferanne Maaramira Goda wogan azazettidayssa polidi Galila awurajjan diza baso Naazirete katama simmida. 40Guutha naazikka diccidi minni minni bides; aadhdho eratethan kumides; Xoossa aadhdho kiyatethayka iza bolla dees. 41Iza aawaynne aaya laythan laythan Paaziga bonchanas Yerusalame beettes. 42Naazas laythay tammanne nam7u layth kumida wode kase lose gididayssa mala Paaziga bonchana kezida. 43Paaziga ba7aaleza bonchidi baso simmishin Yesusi Yerusalamen attides. Yelidaytikka izi attiddayssa eribeyttenna. 44Banara issife biza oge asara dees gishe issi gallassa oge bida. Gido attin izi istara bayndayssa eridi ba dabbota achchaninne laggeta achchan dizaakkonne giidi koyda. 45Koyi koydi beettonta ixin Yerusalame simmida. 46Heedzdzu gallassafe guye Xoossa Keeththan tamarsizayta giddon uttidi siyishe, asata oychishenne ista oysha zaarishe Xoossa Keeththan dishin demmida. 47Siyidayti wuri Yesusa akeekkaninne iza zaarozan daro malalettida. 48Yoosefeynne Maarama iza beyida wode malalettida. Maaramakka “Ta naazo ays hayssa mala ooththadii? Ne aawaynne taninne nena koyishe keehi metottettidos” gadus. 49Izikka zaaridi “Tana ays koyidetii? Tani ta aawa keeththan daanas bessizayssa eribeekketi gides. 50Gido attin istas izi yootidayssi gelibenna. 51Heeppe simmin istara issife Naazirete wodhdhidi istas azazettishe de7ides. Iza aaya Maaramakka he hanida miisha wursa ba woznan naagashe gam7adus. 52Yesusi aadhdho eratethan, geesaninne saban Xoossa sinthaninne asa sinthan diccides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\