Luqaasa 21

1Yesusi dhoqu gi xeellishin dure asati Xoossa Keeththen muxuwata izan shiishshizayssa giddon muxuwata yeggishin beydes. 2Qasseka issi am7o dizaara nam7u sikina gidiza nam7u xarqimala he muxuwata izan shiishshizayssan yegishin xeelidi, 3“Ta intes tumu gays; hanna am7eya ubba asappe bollara aadhdheth immadus gides. 4Hayti asati immiday baas diza tirpafe gidishin iza gidikko baas baynda wolqafe baas dizaronne ba duussas koshshizaro wursa yeggadus” gides. 5Iza kaallizaytappe issi issi asati Xoossa Keeththay lo7o shuchchaninne asay immida imotan ay mala lo7i keexettidakko giidi ba giddon haasayettishin Yesusi siydi “Hayssi inte beyizayssi wuri laalettonta shuchchi shuchcha bolla keelettida mala attonta wodey yaana” gides. 7Istika iza “Astamaare! Hayssi wuri ayde hananee? Qasse hayssi hananayssas malatay aazee?” giidi oychida. 8Izikka istas “Inte balettonta mala naagettite; daroti bana ‘Ta Kirstoosakko! Wodeykka matides’ gishe ta sunthara yaana shin inte ista kaallofte. 9Ola gishshinne dere makalatetha gish siyiza wode daggamofte. Hessi wuri kasetidi hananas bessees; wursethi gakkides; gido attin heerakka hanenna” gides. 10Qasse “Derey dere bolla, kawoy kawo bolla dendana. 11Biittay wolqama qaath qaaxana; koshaynne boshay dumma dummason hanana; daro babissizazinne saloppe gita malatay beettanna. 12“Hessi wuri hananappe kasetidi asay intena oykkananne gooddana; Ayhuda Woosa Keeththinne qasho keeththe gelthana; kawota sinthinne daannata sinth shiishana. Hessi wuri ta suntha gish inte bolla gakkana. 13Hessi wurikka markattanas lo7o qaada gidana. 14Hessa gish nuna oychizaytas nu ay zaarinoo? giidi kasetidi hirgonta mala hayssa woznan woththite. 15Inte morketappe oonikka intenara eqettanassinne baleththanas dandayonta qaalanne cincateth ta intes immana. 16Intena yelidaytinne inte ishati, inte dabbotinne inte laggeti wuri intena aaththi immana; intefe baggata wodhana. 17Ta suntha gish ubba asa achchan inte ixettana. 18Gido attin inte hu7e binanatappe issinaka dhayukku. 19Inte minni eqqikko inte shempo inte ashshana. 20“Ola asay Yerusalame giddoththishin beykko izis dhayiza wodey matidayssa erite. 21He wode Yuhudan dizayti pude zuma bolla gangetto; kataman dizaytikka katamappe kezite; dere giddon dizaytikka he katamayo geloppetto. 22Xaafettidays wuri polettanas hanna halo kessiza wode. 23Biitta bolla gita metoy hanana; hayssa dereza bolla hanqoy yaana; hessa gish he wode qanthara diza macasatassinne dhanthiza aayetas aayye ana! 24Bagga asay mashshan hayqqana; ba dereppe hara dere di7ettana; Yerusalameykka Xoosse eronta dereta wodey polettana gakkanaas, Xoosse eronta asatan yedhetidaro gidana. 25“Awa arshe bolla, agina bollanne xoolinte bolla malatay beettana; Abbafenne abba dambala giirissafe dendidayssan biitta bolla diza derey hirgananne metottettana. 26Salo wolqamati qaaxiza gish asay biitta bolla aaze hananesha guussaninne naagon xalla daaburana. 27He wode Asa Nay wolqara, gita bonchoranne shaarara yishin beyana. 28Inteka hayti ha ta gidayti poleteth oykkishin intes atetha wodey matida gish siti gi eqqite; inte ayfe pude dhoqu histite” gides. 29Kaalethidi “Balase mithinne hara mithata wursi xeellite; he mithati haythe kessishin inte beyiza wode boney matidayssa inte ereeta. 31Hessathokka haytanti geetettidayti polettishin inte beyiza wode Xoossa Kawotethi inteko matidayssa erite. 32“Ta intes tumu gays; hayssi wuri polettana gakkanaas ha yelettay aadhdhenna. 33Saloynne sa7ay aadhdhana shin ta qaalay aadhdhenna. 34“Histikko wogay baynda duussan, daro ushshaninne duussas hirgan inte woznay daaburopo; hessa ooththonta ixikko he gallassay inte qopponta narxa mala inte bolla gakkonta mala naagettite. 35Hayssi biitta bollan diza asa ubba bolla gakkana. 36Hessa gish buro yaanayssafe inte kessi ekkana malanne Asa Naa sinthan eqqanas dandayana mala ubba gallas minnidi woossite” gides. 37Yesusi gallas gallas Xoossa Keeththan tamarsi tamarsidi omars omars Dabrazayte geetettiza zuma bolla kezi kezi aqqees. 38Asay wurikka izappe siyanas maalado wontara Yesusakko Xoossa Keeththe yees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\