Luqaasa 22

1He wode Paaziga geetettiza ukethara bonchettiza ba7aaley mati uttides. 2Qeeseta halaqatinne Xaafeti hanko dere asaas babbiza gish Yesusa dhayssana oge koyda. 3Yesusa kaalliza tammanne nam7atappe Asqoroonto dere asa Yuhuda geetettizayssan Xala7ey gelides. 4Yuhudaykka Qeeseta halaqatakkonne Xoossa Keeththa alafetakko biidi istas Yesusa wost aaththi immanakkonne istara haasayettides. 5Istika hessan ufayettidi miishe immanas izara giigida. 6Yuhudaykka ista qofa dossides; Yesusa istas asi beyonta aaththi immanas inje wode naagishin Paaziga dorsa shukidi ukethara bonchiza ba7aale gallas gakkides. 8Yesusikka bana kaallizayta “Paaziga kawo maanas biidi nuus giigissite” giidi Phexroosanne Yohannisa kiittides. 9Istika “Nu awan giigissana mala koyay?” gida. 10Izikka zaaridi “Inte gede Yerusalame katama gelishin haaththa oto tookkida asi intena demmenna; inteka izi biidi geliza keeththe gakkanaas iza kaallite. 11Keeththadezas ‘Astamarey tana kaallizaytara Paaziga kawo maanas imatha keeththi awan dizee?’ gees giite. 12Izikka imathas giigettida aahoso intena bessana; izi bessiza soon giigissite” gides. 13Istika biidi Yesusi gida mala keeththa demmidi Paaziga heen giigissida. 14Wodey gakkida mala Yesusi Hawaaretara quma maaddan uttidi “Ta waaye beyanappe kasetada hayssa Paaziga intenara issife maanas keehi amottadis. 16Ta intes tumu gays; Xoossa Kawoteththan hayssa birsheththi polettana gakkanaas hayssa Paaziga nam7antho ta intenara miikke” gides. 17Woyneppe oosettida ushsha xu7ara ekkidinne Xoossa galati simmidi “Heyte; wurikka izappe uyte” giidi istas immides. 18“Ta intes tumu gays; hayssafe guye Xoossa Kawotethi yaana gakkanaas nam7antho ha woyne ushshafe uyikke” gides. 19Uketha ekkidi Xoossa galatides. Izappe istas menthi immidi “Hayssi inte gish imettana ta asho leemiso gidiza gish hayssa ubba wode tana qoppanas ooththite” gides. 20Izathoka kawoppe guye ushsha xu7a denthidi “Hayssi ushshay inte gish ta suuthan hanana oorath caaqo woga. 21“Gido attin tana aaththi immanade kushey ta kushera issife maaddan dees. 22Asa Nay kasetidi iza gish hananayssi wuri uttida mala izi baana; gido attin iza aaththi immizades aayye-ana” gides. 23Istika hessa ooththanay oonee? giidi ba giddon issoy issa oysherethida. 24Qasseka “Ooni oonappe aadhdhizakkonne” giidi ba giddon issoy issara palamettida. 25Yesusikka ista “Dere haariza kawoti ba dere asa wolqara haarettessinne istika lo7o kawota geetettidi xeygettetes. 26“Inte gidikko hessatho hanoppite; intefe gita gididadey woykko ta ooppekka aadhdhays giza asi ubbafe qeeri naa mala gido; haarizaddey haarettizade mala gido. 27Quma eqqidi mizidadefenne uttidi mizadefe ooni aadhdhizee? Uttidi mizade gidennee? Tani qasse inte giddon ashkara mala days. 28“Inten gidikko taappe shaaketonta ta waayishin ta matan eqqidayta. 29Ta Aaway tana kawothidayssa mala tanikka ta kawoteththan intena kawoththana. 30Hessika ta kawoteththan ta maaddafe inte maana malanne uyana mala. Qasseka ta kawoteththa algan uttidi tammanne nam7u Isra7eele nayta bolla pirdanassa” gides. 31Qasseka Yesusi Simoona xeygidi “Simoona! Xala7ey intena giste mala suraganas woossides. 32Gido attin tani neeppe ammanoy dhayonta mala ne gish Xoossa woossadis; nekka simmida wode ne ishata minthetha” gides. 33Simoonikka zaaridi “Godo! Ta nenara qashettanassinne hayqqanas giiga uttadis” gides. 34Yesusikka zaaridi “Phexroosa hach kuttoy issito waassanas ‘Ta iza erikke’ gaada heedzdzuto ne tana kaadana” gides. 35Qasseka Yesusi ista “Ta intena kase caammay, korojoynne qaraxite baynda kiittida wode intes aazi paccidee?” giidi oychides. Istika “Aykkoykka paccibenna” gida. 36Izikka zaaridi “Ha7i gidikko korojokka qaraxiteyka dizadey oykko; giththa mashshay bayndadey ba may7o bayzidi shamo. 37Ta intes tuma gays ‘Makalatara izi issife taybettides’ geetetti kase xaafettida qaalay ta bolla polettana bessees; ta gish xaafettidayssas poloy tumappe gakkides” gides. 38Iza kaallizayti qasse “Godo! Hekko nam7u giththa mashshati hayssan deettes” gida. Izikka iza gish “Hayssi gidana” gides. 39Kase izas lose gidida mala pude Dabrazayte geetettiza zuma bolla kezi bides. Iza kaallizaytikka iza kaalli bida. 40Hee gakkida mala “Inte paacen gelonta mala woossite” gides. 41Yesusi bana kaallizaytappe asi shuch olidi gaththanaso mala haakki biidi gulbati woossides. 42“Ta Aawawu! Ne shene gidikko hanno metoyo taappe digga; gido attin ne sheney hanoppe attin ta sheney hanoppo” giidi woossides. 43Saloppe Kiitanchay qoncidi Yesusa minthethides. 44Izikka keehi xuugettidi woossishin iza asatethafe caway suutha mala gukkides. 45Woosappe dendidi bana kaallizaytakko bides. Istika izas mishetidi qoppishin dhiskoy efidashe Yesusi istako yiidi, 46“Ays dhisikeetii? Inte paacen gelonta mala ha7i dendidi woossite” gides. 47Izi buro haasayan dishin Yesusa kaallizaytappe issoy Yuhuda geetettizayssi banara daro asa kaalethi ekki yiidi Yesusa yeeranas izakko shiiqides. 48Gido attin Yesusi iza “Yuhuda! Tana Asa Naa yeeron aaththa immay?” gides. 49Yesusa yuuyi aadhdhi diza asay hanoza lo7ethi xeelidi “Godo! Haytanta mashshara buththinoo?” gida. 50Istafe issoy Qeeseta alafe ashkara ushacha haythe mashshara qanxides. 51Yesusi ista “Inte ha7i taas aggite!” giidi ashkara haytha bochchidi pathides. 52Qasseka iza oykkana yida Qeeseta halaqata Xoossa Keeththa alafetanne cimata “Panga oykkiza asa mala giththa mashshanne durqa ekkidi yidetii? 53Gallas gallas ta intenara Xoossa Keeththan dishin ta bolla kushe woththibeekketa; hayssi dhumay kawotida inte wode” gides. 54Hessafe guye Yesusa oykki ekkidi Qeeseta halaqaso gelida; Phexroosikka Yesusa hahora kaallides. 55Asay Qeeseta halaqa gaathan tama eethidi ho7ishe issi bolla uttidashe Phexroosikka istara issife uttides. 56Issi garadeya Phexroosi tama ho7izaytara uttidayssa beyadanne tishshi ooththa xeellada “Hayssi addezikka Yesusara dees!” gadus. 57Phexroosikka “Hanne macasaye! Ta iza erikke” giidi kadides. 58Guuth gam7ishin hara issadey iza beyidi “Nekka izara dizaytappe issa gidikii?” gides. Phexroosikka “Haysso tani istara diikke!” gides. 59Issi saate mala gam7ishin hara asi qasseka “Galila as gidiza gish sidhey baynda hayssi izara dees” gides. 60Phexroosikka qasse “Haysso ne gizadde ta erikke!” gides. Hinno gi kessonta dishin kuttoy waassides. 61Godayka Phexroosakko yishe xeellin Phexroosi “Hach kuttoy waassanas ne tana heedzdzuto kaadana” giidi Goday kase yooto qaalay iza woznan karp gides. 62Phexroosikka kare kezidi hiqqimidi yeekkides. 63Yesusa qachchidi naagiza asatikka iza bolla qidhi qidhi kaa7ishe shocerethida. 64Iza ayfe goozidi “Ne nabe gidikko nena shociday oonakkone ane era!” giidi oychida. 65Hara daro cashsha qaalara kawushshida. 66Gadey wontin dere Cimati, Qeeseta halaqatinne Muse woga tamarsizayti duulata shiiqidi Yesusa duulatakko shiishida. 67Istika Yesusa “Ne Kirstoosee? Ane nuus yoota” gida. Yesusikka “Ta intes yootidakkokka tana ammanekketa. 68Ta intena oychidakko taas zaarekketa. 69Gido attin ha7ippe doommidi Asa Nay wolqama Xoossa ushachan uttana” gides. 70He wode wurikka “Histin ne Xoossa Naa?” giidi oychida. Izikka “Ta Xoossa Naa gididayssa inteka geeta” gides. 71Istika “Hekko izi ba duunara markatishin nu haythara siydos; hayssafe hara marka aazas koshshizee?” gida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\