Luqaasa 23

1Heen shiiqida asay wuri dendidi Yesusa Philaxoosakko ekki bides. 2“Ays nu asay Qeesares giira giironta mala baleththishenne bana ‘Tani Kirstoosi kawo’ giidi baleththishin hayssa addeza demmidos” giidi mootida. 3Philaxoosikka Yesusa “Neni Ayhudata kawoo?” giidi oychides. Yesusikka zaaridi “Ne gida mala” gides. 4Philaxoosikka Qeeseta halaqatassinne shiiqida asas “Hayssa addeza bolla iza mootisiza iita yo7o demmabekke” gides. 5Isti zaaridi “Hayssi addezi Galilappe hayssa gakkanaas kumeththa Yuhuda waayiso bolla dees” giidi minthi yootida. 6Philaxoosi asay gizayssa siydi “Yesusi Galila asakkone giidi lo7ethi eranas” oychides. 7Yesusi Herdoosa Kawoteththa giddon dizayssa shaakki eridi he wode Herdoossi Yerusalamen diza gish izakko Yesusa yeddides. 8Herdoossika kase Yesusa beyanas daro koyishe diza gish Yesusa beyidi keehi ufaydes. Iza gish kase siydi izi ooththishin beyanas koydi ufayettides. 9Daro oyshataka iza oysherechides shin Yesusi iza oysha zaaribenna. 10Qeese halaqatinne Xaafeti heen iza matan eqqidi keehi wordo mooto mootida. 11Herdoosikka ba wotadaratara issife iza kadhida; kawo may7o mayzidi gede Philaxoosakko zaari yeddides. 12Herdoossinne Philaxoosi kase ba giddon issoy issara oosha shin he gallas giigida. 13Philaxoosi Qeeseta halaqatara, dere daannataranne dere asa shiishshidi, 14“Hayssi addezi asay wuri makalana mala dentheththes giidi inte taakko ehin ta qorn iza oythiza issi iita miishikka demmabekke. 15Qasseka Herdoossi issi iita miishikka iza bolla demmonta aggida gish ha nuukko zaari yeddides. Ha7i inte beyiza mala iza hayqos gaththiza issi iita miishikka ooththibenna. 16Hessa gish qaxayada ta iza yeddana” gides. 17Izi hessa giday ista ba7aale gallas qashettida asappe issade birshiza wogay diza gishassa. 18Derey wurikka issi bolla “Barbaane birshada hayssa addeza digga!” giidi waassides. 19Barbaaney katama giddon asa makala yo7on dentheththidi as wodhi qashettida asa. 20Philaxoosikka Yesusa birshanas koyda gish qasseka zaaridi oychides. 21Asay zaaridi iza “Kaqqa! Kaqqa!” giidi waassides. 22Philaxoosi heedzdzanthokka “Aazas kaqqoo? Hayssi addezi ay iita ooththidee? Tani iza hayqos gaththiza iita ooso iza bolla beyabeekke; hessa gish qaxayada ta iza birsha yeddana” gides. 23Asaykka qaala dhoqu histidi Yesusi kaqqettana mala Philaxoosa keehi woossishe waassida. 24Hessa gish Philaxoosi ista oyshoy polettana mala azazides. 25Asa makalisidi shempo wodhdhida gish qashettidayssa birshana mala isti woossidade birshidi qasseka Yesusa isti dossida mala ooththeto giidi deraas aaththi immides. 26Istika Yesusa oykkidi ekki bishin Qareena geetettiza katamappe issi Simoona geetettiza addey hahoppe yizayssa demmida Yesusi kaqqettana masqale koca izi tookkidi Yesusa kaallana mala wolqathida. 27Daro derey ba tira icci icci yeekkiza macasati, 28Yesusappe guyera iza kaallida. Yesusi istako simmi xeelidi “Inte Yerusalame macasay intessinne inte naytas yeekkite attin taas yeekkofte. 29‘Sinthafe inte hekko makkara gidida macasati, yelonta ulotinne nay dhammonta dhanthati anjettidayta!’ gaana wodey sinthara yees. 30He wode asay ‘Zumato! Nu bolla woddite; qeeri zumatikka nuna qottite!’ gaana. 31Histin qaye mitha bolla hayssatho ooththidayti mela mitha bolla wostaneshaa?” gides. 32Izara issife hayqqana mala hara nam7u iita ooththida asata izara efida. 33Qaaraaniyo geetettizaso gaththidi kaqqida. Iita ooththidaytappe issa ushacha baggara issa hadirsa baggara kaqqida. 34Yesusikka “Ta Aawawu! Hayti ba ooththizayssa eridi ooththonta gish istas atto ga!” gides. Istika iza may7oza saama yeggidi ba giddon gishetti ekkida. 35Hessi hanishin asay wuri eqqi xeellides; daannatikka “Izi hara asa ashshides shin Xoossafe doorettida Kirstoosi iza gidikko ane ha7i bana asho” giidi qidhida. 36Wotadaratikka shiiqidi woyneppe aggettida caala ushsha ushshidi iza qidhida. 37“Neni Ayhuda kawo gidikkii? Ane ha7i nena ashsha” gida. 38Iza hu7eppe bolla baggara masqale koca bolla “Hayssi Ayhudata kawo” giza qaala xaafi qaaphida. 39Iita ooththidi kaqqettida asatappe issoy cashsha qaala Yesusa bolla qoqofides. “Ne Kirstoosa gidikii? Ane nenakka nunakka ashsha” gides. 40Iita oosidaytappe issoy “Neni nees bessiza pirda ekkashe Xoossas babbikkii? 41Nuni nu ooththida iita oosos bessizayssa ekkoos; hayssi addezi gidikko issi iitakka ooththibenna” gides. 42Yesusa “Neni ne kawoteththara yiza wode tana qoppa!” gides. 43Yesusikka zaaridi “Ta nees tumu gays; hach ne tanara Gannaten daana” gides. 44Hessa wode gadey seeta gallas shin biidi uddufun saate gakkanaas kumeththa biitta bolla dhumay dhumides. 45Awa arshe poo7oy diggettides. Xoossa Keeththa magalashaykka dakkettidi nam7u kezides. 46Yesusikka keehi waassidi “Ta aawawu! Tani ta shempo ne kushen immays” gida mala shempo kezides. 47Mato halaqay hessa beyidi “Hayssi addezi tumappe xillo asakkoshin” giidi Xoossa galatides. 48Hessa beyanas heen shiiqidi derey wuri he hanidayssa beyidi tira icci icidi simmides. 49Gido attin Yesusa kase lo7ethi erizayti wuri qasseka Galilappera iza kaalliza macasati hessa xeellishe haakki eqqida. 50Ayhudata duulata asappe issoy izikka Yoosefe geetettizayssi issi daro kiyanne xillo asa. 51Izikka kase asay Yesusa bolla duulatishin he duulatan deenna; izikka issi Armatiyasa geetettiza Ayhudata katama asa shin Xoossa Kawotethi yaanayssa naagishe gam7ides. 52Izikka Philaxoosakko biidi Yesusa aha baas immana mala Philaxoosa woossides. 53Philaxoosi izas ero gin Yoosefey aha masqale kocappe woththida mala xaaxidi shuchchafe woocettida kase hara asi moogettonta duufon efidi woththides. 54He gallassay asay Sambatas giigettiza gallas gidida gish Sambatay gelana hanees. 55Galilappe dendidi Yesusara yida macasatikka Yoosefe kaalli biidi duufoza beyida. Yesusa aha wost woththidakkone beyida. 56Heeppe simmidi shittonne tiyiza miish giigissida. Wogay giza mala Sambata gallas shempida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\