Luqaasa 24

1Wogga wonta maaladora macasati ba giigissida shittoza ekkidi Yesusa woththida duufozakko bida. 2Shuchchaykka duufoza duunappe genderidi dizayssa beyida. 3Gido attin giddo gelidi Yesusa aha demmonta aggida gish, 4istas hanzaazi dhayin isti tollu gidashe qopponta xoliqettiza may7o may7ida nam7u asati ista achchan eqqida. 5Macasatikka keehi babbidi duge biitta xeellishin “He asati paxidi dendidayssa hayqqethata giddon ays koyetii? 6Izi dendides! Haan baawa. Qasseka izi Galilan dishe intes kase ay gidakkonne ane qopite. 7Asa Nay nagaranchata kushen aadhdhi imettanassinne kaqettanas, hayqoppeka heedzdzantho gallas dendanas bessees” giidi yooti woththides. 8Macasatikka he wode kase izi gida qaala haasayida. 9Macasati duufosoppe simmidi hessa wursi Yesusa kaalliza tammanne issinetassinne haratas yootida. 10Hessaka Hawaaretas yootiday Magdale gizasoppe yida Maaramonne Yohaano geetettizarira Yaqoobe Maaramonne istara issife diza hara macasata. 11Gido attin istas macasati yootidayssi agumo misatin ammanibeetenna. 12Gido attin Phexroosi wothan Yesusa duufokko gakkidinne hokkidi duufo giddo xeellishin iza aha xaaxida may7oy xalla dizayssa beyidi keehi malalettishe baso simmides. 13He gallas iza kaallizaytappe nam7ati Yerusalameppe tammanne issi kilometire haakkiza Emahoose geetettiza katama beettes. 14Bishe isti he wode hanida Yesusa hayqo gish ba giddon haasayetettes. 15Isti haasayettishin Yesusi istako shiiqidi istara issife bishin, 16isti iza eronta mala ista ayfey oykettides. 17Yesusi ista “Hayssi oge hamuttishe inte inte giddon haasayettizayssi aazee?” gides. Istika dagamara modhettishe siti gi eqqagida. 18Ista giddofe issoy Qaliyoopha geetettizayssi zaaridi “Ha mata gallassatan Yerusalamen hanidayssa eronta imatha asi nena xallaa?” gides. 19Izikka istas zaaridi “Aazi hanidee?” giin isti qasse zaaridi ‘Xoossa sinthaninne ubba asa sinthan oosoninne qaalan mino nabe gidida Naazirete Yesusa gish’ gida. 20Izakka Qeeseta halaqatinne daannati hayqo pirdas aaththi immidanne kaqqida. 21Nuni gidikko “Isra7eele woznay iza’ giidi ufayettidosishin harappeka hessi hanin qasse hach heedzdzantho gallassa. 22Qasse nu giddofe issi issi macasati nuna keehi malalisida; istika maalado wontara gede iza duufokko biidi, 23iza ahay beettonta ixin yiidi izi paxa dizayssa istas yootin Kiitanchata beyidayssa nuus yootida. 24Nuupekka issi issi asi iza duufokko biidi macasati gida mala beyida attin Yesusa demmibeetenna” gida. 25Izikka istas “Inte woznan wothontayto! Inte woznay kase nabeti yootidayssa ammananappe takkidayto! 26Xoossafe kiitettidayssi ha metoza ekkanassinne gede ba bonchoso gelanas bessennee?’ gides. 27Museppenne nabetappe doommidi Geeshsha Maxaafatan iza gish xaafettidayssa istas lo7eth yootides. 28Isti ba bizaso matida wode Yesusi aadhdhi biza misatides. 29Istika qasse “Gadey qammiza gish nunara aqa” giidi iza keehi woossin istara aqanas gelides. 30Istara issife maaddan uttidi uketh ba kushen oykkidi istas menthi menthi immides. 31Hessa wode ista ayfey doyettin iza gididayssa erida; izikka ista ayfeppe geemides. 32Istika “Nu yishe oge bolla dishin nuna haasayisidi Geeshsha Maxaafataka qoncisidi nuus gelanashe yootin nu woznay tama mala xuugettibenee?” giidi issoy issara haasayettida 33Heerakka dendidi Yerusalame simmi bida. Tammanne issinetinne istara issife dizaytikka issi bolla shiiqi dizayta demmida. 34Istika ba giddon issoy issas “Goday tumu dendides! Simoonaska beettides” gida. 35Iza kaallizaytappe nam7ati oge bolla hanidayssanne Yesusi uketha menthi menthi immida wode isti wost eridakko istas yootida. 36Hessa gish isti ba giddon haasayettishin Yesusi ista giddon eqqidi “Saroy intes gido!” gides. 37Gido attin isti moytile beyida misatin keehi daggamida. 38Izikka istas “Aazas daro qoppetii? Aazas inte woznara sidheetii? 39Ta kushetanne ta tohota haa xeellite tanakko; qasseka tana oykki beyite; tana inte beyizayssa mala moytiles ashoynne meqethi deenna” gides. 40Hessa gi simmidi ba tohotanne ba kusheta ista bessides. 41Istika ufayssa daroppenne malaletethafe dendidayssan buro ammanonta dishin Yesusi ‘Hessan aykko mizazi dizee?” giidi ista oychides. 42Istika mole xiixa issi bars izas immida. 43Izikka ekkidi ista sinthan mides. 44Izikka “Intenara ta diza wode ‘Muse wogan nabetaninne Mazamure Maxaafatan ta gish xaafettidayssi wurikka polettanas bessees’ gaada ta intes yootida ta qaalay hayssakko” gides. 45He wode Geeshsha Maxaafata isti erana mala wozna istas doyides. 46Istaska “Kirstoosi waaye beyana; heedzdzantho gallas hayqoppe dendana geetettidi xaafettides. 47Yerusalameppe doommidi ubba deres nagarappe simoynne maarotethi iza sunthan yootettana. 48Inteka hayssas markata. 49Takka ta Aaway immida ufayssa intes yeddana; inte qasse wolqa bollafe may7ana gakkanaas Yerusalame kataman takkite” gides. 50Hessafe guye ista ekkidi Bitaaniya geetettizaso kezides. Ba kushetaka denthidi ista anjides. 51Ista anjishe istafe shaakattidi pude salo bides. 52Istika izas hokki goynnida; keehi ufayettishe Yerusalame simmida. 53Ubba wode Xoossa Keeththan Xoossa galatishe gam7ida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\