Luqaasa 3

1Xibiraadoose geetettizays Qeesarey kawotida tammanne ichashantho laythan Phanxoosa Philaxoosa gizayssi Yuhuda biitta haariza wode, Herdoossi Galila biitta haariza wode, iza ishay Piliphoosi, Ixuriyaasanne Xirakondoose biitta haariza wode, Lisanoosikka Abloone biitta haariza wode, 2Haanaynne Qayaafay Qeeseta halaqa gidida wode Xoossa qaalay bazzo biittan diza Zakaraasa naa Yohannisakko yides. 3Yohannisi Yordanoose shaafa achchan diza dereta “Inte nagara atto gaanas nagarappe simmidi xammaqetite” giidi yootides 4Hessika qasse nabe Isayaassi “Bazzon hizgidi waassiza asa kooshinchi ‘Godas oge giigissite baasidikka lo7ethite. 5Shoobba biittay wuri kumana; zumatinne zumbullati wuri ziqqi gaana; geella ogey sitti gaana; moorettida ogey lo7o gidana. 6Asa zereth ubba ashshiza Xoossa wolqa beyana’ giidi bazzon waassiza asa qaala giiris” giidi ba maxaafan xaafida mala. 7Yohannisikka iza kushen xammaqettana yiza asas “Inteno ha shoosha nayto! Yaana diza Xoossa hanqofe haakkana mala ooni intena zoridee? 8Inte nagara oosoppe simmidayssa erisiza ooso ooththite ‘Nu aaway Abrahaamey nuus dees’ guus aggite gides. ‘Xoossi baas giikko ha shuchchatappe Abrahaames naa ooththi denthanas danda7izayssa erite’ 9Kaltay mith qanxanas mitha xaphon dees. Lo7o ayfe ayfonta iita mithi wuri qanxettidi taman yeggettana” gides. 10Asaykka “Histin ay ooththonii?” giidi oychides. 11Yohannisikka asas “Nam7u may7oy dizay issi may7oy baynda asas immo; qasseka qumay dizayka bayndades shaakkidi immo” gides. 12Qaraxa shiishshizaytikka xammaqetanas yiidi “Astamaare! Nu ay ooththinoo?” gida. 13Izikka “Inte azazettidayssafe bollara qaraxa shiishoppite” gides. 14Wotadaratikka “Nuni qasse ay ooththinoo?” giidi oychida. Izikka “Oona miishekka gidin wolqan ekkofte; qasseka oonanne wordon mootoppite; inte damozay intes gidana” gides. 15Asay Yohannisa beyidi “Hayssi Kirstoosee?” giidi ba woznan sidhides. 16Yohannisikka ubbas “Tani intena haaththan xammaqays; gido attin ta iza caamma birshanas bessonta taappe aadhdhizaddey yaana. Izi intena Xillo Ayananinne taman xammaqana. 17Balezan diza kathaa gafezappe geeshshaas kath suragiza pithay iza kushen dees. Baleza kumeththa geeshshana; gisteza qasse di7en qolana; gafezakka to7onta taman xuugana” gides. 18Yohannisi asa hara dumma dumma zore qaalara minithethi zorishe Mishiraachcho qaala yootides. 19Gido attin Galila biitta haariza Herdoossi ba isha macho Herodiyado ekkida gishshinne hara daro iita ooththida gish Yohannisi iza hanqida gish, 20kase mooro bolla hara gujjidi Herdoossi Yohannisa qasho keeththan yeggides. 21Asay xammaqettidappe guye Yesusikka xammaqettides; izi woossishin saloy doyettides. 22Xillo Ayanaykka haraphe misatidi iza bolla wodhdhides. “Saloppe ta dosiza nay nena; Nenan tani ufayettays” giza qaalay yides. 23Yesusi Xoossa ooso oykkishin laythay izas heedzdzu tammu laytha mala gidana. Asaykka izi Yoosefe naa, Eelle naa, 24Maate naa, Lewe naa, Milka naa, Yuhuda naa, Yoosefe naa, 25Matotiyo naa, Amoxe naa, Naahoome naa, Isilime naa, Naage naa, 26Maate naa, Matotiyo naa, Semeye naa, Yoosefe naa, Yuhuda naa, 27Yoonane naa, Reese naa, Zerubaabele naa, Selatiyaale naa, Neere naa, 28Milka naa, Hade naa, Yoosa naa, Qoosaame naa, Elimodaame naa, Eera naa, 29Iyaaso naa, Eli7azaare naa, Yoorame naa, Maate naa, Eele naa, 30Simoona naa, Yuhuda naa, Yoosefe naa, Yoona naa, Eliyaqeeme naa, 31Meeliya naa, Maynaane naa, Maxaate naa, Naatane naa, Dawute naa, 32Iseeye naa, Iyoobeede naa, Bo7eeze naa, Solomoone naa, Naasoone naa, 33Amnadaabe naa, Aarame naa, Aarone naa, Esroome naa, Faareese naa, Yuhuda naa, 34Yaqoobe naa, Yisaaqa naa, Abrahaame naa, Taara naa, Naakoore naa, 35Seerohe naa, Raaguwe naa, Faaleqe naa, Abeere naa, Saala naa, 36Qayineme naa, Aarfakiside naa, Seeme naa, Nohe naa, Laamehe naa, 37Matusaala naa, Henooke naa, Yaareede naa, Malali7eele naa, Qayiname naa, 38Henoose naa Seete naa Addame naa, Xoossa naa, misatides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\