Luqaasa 4

1Yesusi Xillo Ayanan kumidi Yordanoose shaafappe simmida mala Xillo Ayanay iza kaaleththidi bazzo biitta efides. 2Heenka Xala7en oyddu tammu gallas paacettides. He paacettiza gallassatan aykkokka moonta gish wursethan gafides. 3Xala7eykka Yesusa “Ne Xoossa naa gidikko ane hayssa shuchcha kath gidana mala azaza” gides. 4Yesusikka zaaridi “Asi kaththan xalla deenna geetettidi xaafettides” giidi Xala7es zaarides. 5Hessafe kaallidi Xala7ey Yesusa issi dhoqa zuma bolla kessidi salo gufanthon diza kawotetha qiphida ayfey xeellanas bessidinne, 6“Hayssi ne beyiza biitta kawota godateththaynne bonchoy wurikka taas imettides; takka ta dosizaddes immanas dandayiza gish neeska immana. 7“Hessa gish neni kundada taas goynnikko hayssi wurikka nees gidana” gides. 8Yesusikka zaaridi “Ne Goda Xoossas kundada izas xalla goynna geetettidi xaafettides” gides. 9Hessafekka Yesusa Yerusalamen Xoossa Keeththa xeera kessi essidi Xoossa Maxaafan “Nena naagana mala Xoossi ne gish ba kiitancha azazana; ‘Ne tohoy shuchchan dhuphetonta mala kiitanchati ba kushera nena dhoqu histi oykkana’ geetettidi xaafettida gish ane ne Xoossa Naa gidikko hayssafe duge kunda” gides. 12Yesusikka “Ne Goda Xoossa paacofa” geetettides giidi zaarides. 13Xala7eykka ba paacanayssa wursidappe guyen hara baas inje wodey bettanashshe Yesusappe shaakettides. 14Yesusikka Xillo Ayana wolqan Galila simmides. Iza goobateththay Galila achchan diza deretan siyettides. 15Izikka Ayhudata Woosa Keeththan tamarsishin iza timirtey lo7in asay wurikka iza galattides. 16Heeppe ba yelettida katama Naazirete yiidi kase Sambata gallas Ayhuda Woosa Keeththe geliza mala gelidi Xoossa Maxaafa nababanas dendi eqqides. 17Nabe Isayaasa Maxaafay izas imettin maxaafa doyida mala. 18“Goda Ayanay ta bolla dees; manqotas Mishiraachcho qaala yootana mala tana tiyides; qashetidaytas birsheteth, qooqeti xeellana oge ta awajjana mala, metotettidayta aashshana mala, q2 dossettida Goda laytha awajja ta yootana mala tana kiittides” giza so demmi nababidinne. 20Maxaafakka gordidi Ayhuda Woosa Keeththe naagizayssas zaari immidi uttides. Ayhudata Woosa Keeththan dizayti wurikka iza tishshi ooththi xeellida. 21Izikka istas “Hayssi inte inte haythara siyida maxaafa qaalay hachchi polettides” gides. 22Asay wurikka iza gish lo7o xalala hasayeettes. Qasseka iza duunappe keziza lo7o qaalappe dendidayssan malalettidi “Hayssi Yoosefe naa gidennee?” gida. 23Izikka “Dhale Godo nerka nena patha. Qifirnahoomen neni ooththishin nu siyidayssa hayssan ne katamanka ooththa giza leemiso inte ta bolla malatanayssas sidhey baawa” giidi istas yootides. 24Qasseka “Ta intes tuma gays nabey ba yeletida deren bonchetti erenna. 25“Gido attin ta intes tuma gays heedzdzu laythinne bagga gakkanaas saloy gordettin wolqama koshay biitta bolla hanida Elaasa wode he laythatan azinay baynda daro macasati Isra7eele biittan deettes shin Elaasay istafe issineykkoka kiitettibenna. Gido attin Sidoona geetettiza biittan Seraphita geetettiza kataman diza issi azinay baynda macaseykko kiitettides. 27Nabe Elisa7e wode Isra7eele deren daro inchiracha hargizayti deettes shin Sooriya biitta asa gidida Ni7imaaneppe attin he darotappe oonikka inchiracha hargefe paxibenna” gides. 28Ayhudata Woosa Keeththan dizayti wurikka hessa siydi daro hanqettida. 29Ba uttidasoppe dendi eqqidi Yesusa katamappe kare kessidi duge zaari yeddanas ista katamaya oosettida zuma bolla aafotizason oosettidaso ekki efida. 30Gido attin izi ista giddora shaakki yeggidi aadhdhi bides. 31Heeppeka Galila awurajjan diza Qifirnahoome geetettiza katama wodhdhides. Heenka Sambata gallas daro asa tamarso oykkides. 32Izi Godateththara haasayiza gish iza timirtezan malalettida. 33Ayhudata Woosa Keeththan tuna ayanay oykkida addey dees. Izikka ba qaala dhoqu histidi 34“Naazirete Yesusa ha7i ta waanoo? Nenara tana aazi gaththidee? Ne yiday nuna dhayssanasee? Ne oonakkonne ta erays ne Xoossa Xillo gidikii?” giidi waassides. 35Yesusikka tuna ayanaza ha addezappe “Co7u gaada keza” giidi seerides. Tuna ayanayka daro asa sinthan addeza bollafe yeggidi issi qohokka gathonta yeddidi kezides. 36Asay wurikka malalettidi ba giddon issoy issara “Aso hayssi ay giza timirtee? Godateththaranne wolqara iita ayanan azazes; istika kezeettes” giidi haasayettides. 37Yesusa goobateththayka ubbas gakkides. 38Hessafe guye Yesusi Ayhuda Woosa Keeththafe kezidi Simoona keeththe gelides. Simoona bolloteya wolqama misho hargey oykin saketada dishin Yesusa izo patharkii” giidi woossida. 39Yesusikka izikko shiiqidi misho hargeza seerides. Misha hargeykka yeddin heerakka denda eqqada imathata mokadus. 40Awa arshey wullana gishin dumma dumma hargey oykkida asa wursi izakko ekki yida. Izikka hargiza asata ubba bolla ba kushe woththidi pathides. 41Tuna ayananti qasseka Yesusa “Neni Xoossa naa” gishenne waassishe daro asatappe kezida; gido attin izi ista seerides; tuna ayananti izi Kirstoosa gididayssa eriza gish isti issinoka haasayana mala koybenna. 42Gadey wonitishin Yesusi issi asi bayndaso bides. Daro asaykka iza koyishe izi diza so gakkides. Izi istafe shaakatidi boonta mala digganas koyda. 43Gido attin istas “Gede hara katama baada Xoossa Kawoteththa Mishiraachcho qaala yootanas taas bessees; tani kiitettida gita qofay hessakko” gides. 44Izikka Yuhudan Ayhuda Woosa Keeththan qaala gujji yootides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\