Luqaasa 5

1Yesusi Gensereexe Abba lanqen eqqidi Xoossa qaala tamarsishin siyiza asay iza un7ethides. 2He wode nam7u wogoloti abba achchan dishin Yesusi beyides. Mole oykkizayti wogolotappe wodhdhidi mole giteta meceettes. 3Yesusi wogolotappe Simoona wogolon gelidi biittafe gede abba gido shiishana mala oychidinne wogolo giddon uttidi asaa tamarsides. 4Tamarsi wursidappe guye Simoona “Abbay ciimmatizaso shiiqa mole oykkanas inte giteza abba gido yeggite” gides. 5Simoonay Yesusas zaaridi “Godo! Qamma kumeth daaburi aqqidi issinokka oykkibookko; gido attin ne qaalan giteza yeggana” gides. 6Yeggida wode daro mole oykkida. Giteyka daakkettides. 7Hara wogolon dizayti yiidi ista maaddana mala kushera wutti xeygida. Istika yiidi nam7u wogolota mole kunthida. Wogolotikka duge mitetteth oykkida. 8Simoona geetettiza Phexroosi hessa beyidi Yesusa toho bolla kundidi “Godo! Ta nagarancha gidida gish ta achchafe kichcha” gides. 9Izi hessa giday izinne izara dizayti oykkida daro molezan malalettida gishassa. 10Qasseka Simoona laggeti Zabidoosa nayti Yaqoobeynne Yohannisikka wuri malalettida. Yesusikka Simoona “Babbofa! Hayssafe guye ne as oykkizade gidana” gides. 11Istika wogolota biittakko shiishshidi wursikka yeggi aggidi Yesusa kaallida. 12Yesusi katamatappe issineyin dishin inchiracha hargey bolla wursi oykkida issi asi he kataman dees. He addezikka Yesusa beyidi iza sinthan kundidi “Godo! Ne koykko tana pathana dandayassa” giidi woossides. 13Yesusi ba kushe yeddi bochchidi “Ta dosadis, paxa” gides. Inchiranchay heerakka dhayides. 14Yesusi izas “Hayssa oonaska yootoppa; Gido attin baada nena Qeese halaqas bessa; istas marka gidana mala ne geeyidayssas Musey azazida yarshoza shiisha” giidi azazides. 15Gido attin iza gish asay haasayiza worey kaseppe aakki aakki bides. Keehi daro asay iza haasaya siyanassinne bana sakiza hargefe paxanas izakko shiiqides. 16Yesusi daro wode asi bayndaso biidi woossides. 17Yesusi tamarsishin asay Galilappenne Yuhudappe qasseka Yerusalameppe yida Farsaaweetinne woga tamarsizayti heen uttida. Izi pathana mala Goda wolqay izara dees. 18He wode asay issi kumeththa bollay silidi qaaxonta hargancha halara tookki ekki yiidi keeththe gelthidi Yesusa sinthan wothanas paacida. 19Asa daroteththafe dendidayssani keeththe gelthanas xoonettida gish pude keeththa kaara bolla kezidinne kaara qaaridi hargancha halara tookki ehidi asa giddora Yesusa sinthan woththida. 20Yesusi ista ammano beyidi “Haysso neni ne nagarappe maarettadasa” gides. 21Muse woga xaafizaytinne Farsaaweeti “Hayssi Xoossa bolla xalatethan hayssatho haasayizay izi oonee? Issi Xoossafe attin nagara maaranas ooni dandayizee?” giidi qoppida. 22Yesusi ista qofa erida gish “Inte inte woznan ays hessatho qooppetii? 23‘Neni nagarappe maarettadasa’ guussafenne ‘Dendada ba’ guussafe awayssi kawushee? 24Gido attin ta hayssa giday asa naas biitta bolla asa nagarappe maaranas godateththi dizayssa inte erana mala” gides. Qasseka he sila addeza “Nena gays! Denda eqqa! Ne hala tookkada ba!” gides. 25Izi heerakka ista sinthan dendi eqqides. Kase ba ichida hala tookkidi Xoossa galatishe baso bides. 26He wode asi wuri malalettides. Xoossa galatishe “Hach malalisizaz beydos” giidi daro babbida. 27Hessafe guye Yesusi heeppe kezi bides. Lewe giza issi qaraxa qanxisizayssi qaraxa qanxizason uttidayssa beyidi “Tana kaalla” gides. 28Izikka wursi aggidi iza kaallides. 29Leweykka Yesusasi ba keeththan gita diggisa diggisides. Qaraxa qanxisiza daro asatinne hara asatikka istara issife maaddan uttida. 30Farsaaweetinne ista Xaafeti “Qaraxa qanxisizaytaranne nagaranchatara issife aazas meetii?” giidi Yesusa kaallizayta bolla zuuzumetida. 31Yesusikka istas “Harganchatas attin paxa asas aakkime koshshenna. 32Takka nagaranchata maarotethakko zaaranas yadis attin xillota xeeyganas yabeekke” gides. 33Istika zaaridi “Yohannisa kaallizayti daro wode xoomettessinne woossettes. Farsaaweeta kaallizaytikka izatho ooththettes. Nena kaallizayti gidikko ubba wode meettessinne uyeettes” gida. 34Yesusikka istas zaaridi “Mishiray issife dishin diggissas xeeygettidayta xoomisanas bessizee? 35Gido attin mishiray istafe shaakettana wodey yaana isti he wode xoomana” gides. 36Istas “Oorath may7oppe qanxi ekkidi gal7a may7o bolla woththi sikkizadey deenna; woththi sikkikko oorathazi gal7ara gaaggonta gish gal7aza daakkanna. 37Woyneppe oosettida ooratha cajje gal7a lukkamon kunthidi woththiza asi oonikka baawa; woththiza gidikko woyneppe oosettida ooratha cajjey gal7aza daakkana. Woyne cajjezikka biittan gukkana; gal7a lukkamoy sinthafe go7ontaz gidana. 38Hessa gish ooratha woyne cajjey ooratha ogoron gujettanas bessees. 39Histikko caala woyne cajje uyidappe guye caalontazi uyana koyizay ooninne deenna gaasoyka caalay lo7o giza gishassa” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\