Luqaasa 6

1Issi Sambata gallas Yesusi kaththa giddora aadhdhi bishin iza kaallizayti tiya xuphi ekkidi ba kushen shigichi mishin, 2Farsaaweetappe issi issi asati “Sambata gallas ooththanas bessontayssa ayssi ooththetii?” gida. 3Yesusikka istas “Dawutey izara diza asati gafida wode izi ooththidayssa nababibeekketii? 4Izi Xoossa Keeththe gelidi Qeeseti xalla maana mala azazettida dumma uketha baassi miidi banara dizaytas immides” giidi zaarides. 5Qasseka Yesusi “Asa Nay Sambata Goda” giidi istas yootides. 6Yesusikka hara Sambata gallas Ayhuda Woosa Keeththe gelidi tamarsishin ushacha kushey silida issi asi heen dees. 7Muse woga tamarsizaytinne Farsaaweeti Yesusa mootanas gaaso koydi ane izi Sambata gallassan addeza pathiko beyana giidi naagishe gam7ida. 8Yesusikka ista wozna qofa eridi kushey silida addeza ubba sinthan “Denda eqqa” gides. Addezikka dendi eqqides. 9Yesusikka ista “Ta intena issi miish ane oychays; Sambata gallas ooththanas bessizay lo7o oosoyee? Iita oosoo? Shempo asho woykko dhayssoo?” giidi oychides. 10Qasseka Yesusi ba yuushon diza wursi yuushi xeellidappe guyen addeza “Ne kushe piddisa” gides. Addezikka Yesusi gida mala ooththides. Iza kusheykka paxides. 11Gido attin asati hanqettida; Yesusa bolla ay ooththanas koshshizakkonne ba giddon zoretida. 12He gallassatappe issi gallas Yesusi woossanas zuma bolla kezidi qamma kumeth Xoossa woossishe aqides. 13Gadey wontishin bana kaallizayta xeygidi istafe tammanne nam7ata doorides. Istaka “Hawaareta” giidi sunthides. 14Istika Phexroosa giidi sunthida Simoonanne iza isha Indiraasa, Yaqoobe, Yohannisa, Piliphoosa, Bartelemoosa, 15Matoosa, Toomaasa, Ilfiyoosa naa Yaqoobe, ba baggas mishettiza Simoona, 16Yaqoobe naa Yuhudanne Yesusa aaththi immida Asqoroonto Yuhuda. 17Yesusikka istara issife zuma bollafe duge wodhdhidi denbason eqqides. Iza kaallizaytappe daro asay heen dees, Yuhudappenne Yerusalameppe, qasseka Xirooseppenne Sidoona Abba achchafe yida keehi daro asaykka heen dees. 18Istika yiday Yesusi gizayssa siyanassinne hargefe paxanassa. Tuna ayanaykka waayssizayti wuri paxida. 19Wolqaykka izappe kezidi darota pathiza gish asay wuri iza bochchanas yides. 20Yesusikka bana kaallizaytas “Xoossa Kawoteththay intes gidida gish inteno manqotoo! Inte anjettidayta; 21Inte guyeppe kallana gish ha7i gafizayto! Inte anjettidayta; inte guyeppe miicana gish inteno ha7i yeekkizayto! Inte anjettidayta; 22asay ta gish intena ixishin ba giddofe shaakkishin, borshininne intena iita sunthara xeygishin inte anjettidayta; 23“Intes salon gita woytoy diza gish he wode ufayssan guppite; ays giikko ista Aawati nabeta bolla hessatho ooththida. 24Gido attin inteno dureto inte ha7i ufayettida gish intena aayye-ana! 25Inteno ha7i kallidayto intena aayye ana! Inte guyeppe gafana; inteno ha7i miicizayto! Intes aayye ana! Inte guyeppe mishetananne yeekkana. 26“Asi wuri inte gish lo7o haasayiza wode intens aayye-ana! Ays giikko ista aawati wordo nabetas hessa mala ooththida. 27“Gido attin ta yootizayssa siyizayto tani intes yootizay inte morketa siiqite; intena ixizaytas lo7o ooththite; 28intena qangizayta anjite; intena qohizaytas woossite; 29Issi shagalan baqqikko, nam7antho shagala gujja bessa; ooninne ne bollara may7idayssa qaari ekkikko gaaththara may7idayssakka diggofa. 30“Nena woossiza ubbas imma; ne miisha ekkida asi zaari immana mala oychofa. 31“Asi intes ooththana mala inte koyizayssatho inteka hara asas ooththite. 32“Nagaranchatikka bana siiqizayta siiqiza gish inte intena siiqizayta xalla siiqikko intes ay dumma anjoy dizee? 33Inte intes lo7o ooththizaytas xalala lo7o ooththikko intes ay dumma anjoy dizee? Ayssi giikko nagaranchatikka hessatho ooththiza. 34Tal7e ekkidi zaarana dandayettes gizaytas xalla inte tal7ikko inte hara ay dumma anjo demmanee? Ayssi giikko nagaranchatikka isti tal7idayssa sire zaaridi ekkanas nagaranchatas tal7etes. 35Gido attin Xoossi bana galatontaytassinne iitatas kiya gidida mala inte morketa siiqite; lo7o ooththite; guyeppe zaaridi ekkanas qopponta dishe tal7e immite; hessanka intes kushe zaaroy gita gidana; qasseka inte wogga Xoossa naa gidana. 36Inte aaway kiya gidida mala inteka kiyata gidite. 37“Inte harata bolla pirdofte inte bollakka pirdetenna; inte bolla pirday daronta mala harata bolla pirda darsofte; Asas atto gite inteska atto geetettana. 38Immite! Inteska imettana; intes inte makida miishan simmidi makettana; harappeka naaqi baqqettidi yiggeti kumidi wora gukkanashe lo7o makiza miishan makettidi intes imettana” gides. 39Qasseka Yesusi istas leemison “Qooqey qooqe kaalethanas dandayizee? Kaalethikkokka nam7ati issoy issara oyketidi ollan gelettennee? 40Tamarey bana tamarsizadefe aadhdhenna, gido attin lo7ethi tamarida asi wuri ba astamare mala gides. 41“Ne ayfe giddon diza tuussa xeellonta dashe ne isha ayfe giddon diza buura ays xeellay? 42Ne ayfen diza tuussa beyonta ne isha ‘Tani ne ayfen diza buura ane kessays gaanas wosta dandayay?’ Neno qoodheppe qommon hanzaysso koyrottada ne ayfen diza tuussa kessa; hessafe guye ne isha ayfen diza buura kessanas lo7etha xeellandassa. 43“Lo7o mithi iita ayfe ayfenna; qasseka iita mithi lo7o ayfe ayfenna. 44Mithi wurikka ba ayfen ayfen erettes; Agunthafe Balase geetettiza mitha ayfey maxettenna; laadeppe woyne ayfey qanxetenna. 45Lo7o asi ba wozna kumida lo7o miish kesses; iita asikka ba wozna kumida iita miishafe iita kesses; asi wurikka ba wozna kumi palahidayssa ba duunan haasayees. 46“Tani gizayssa ooththeketa shin ays tana ‘Godo! Godo!’ geetii? 47Taakko yiidinne ta qaala siydi polizay wuri oona misatizakkonne ta intena bessana; keeththe keexanas ziqqi ooththi bookkidi shuchcha bollan ba keeththa keexida asa misatees. Haro haaththi yiidi he keeththa sugides; gido attin minni keexettida gish qaathanas dandaybenna. 49Gido attin ta qaala siydi polonta asi ba keeththe lo7ethi baasontanne giddon shuch yeggonta keexida asa misatees; haroyka keeththa sugin keeththay heerakka kundidi iita laaleth laalettides” gi yootides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\