Luqaasa 8

1Hessafe guye Yesusi Xoossa Kawoteththa Mishiraachcho sabakishe dumma dumma katamata giddoranne gutata giddora aadhdhides. Aadhdhidi biza wode iza kaalliza tammanne nam7ati izara deettes. 2Qasseka tuna ayanappenne iita hargefe paxida issi issi macasati izara deettes. Istika laapun tuna ayanay izippe kezida Magdale getettiza dereppe yida Maaramo, 3Kawo Herdoosason ooththiza Kuza macho Yohaano qasseka Soosinonne hara daro macasati deettes. Istika baas diza miishara Yesusas ooththizayta. 4Daro derey issife shiiqidi dishin qasseka asay dumma dumma katamappe izakko wodhdhiza wode Yesusi leemisora tamarsishe, 5“Issi goshshanchay zerethi zeranas kezides; izi zerishin baggay ogen wodhdhidi asa tohon yedhettides; salo kafotikka yiidi maxi mida; 6Issi zerethay shuchcha gaden wodhdhidi heerakka caarides; gadezikka mela gade gidida gish elle melichides. 7Qasseka hara zerethi aguntha giddon wodhdhides; agunthayka izara issife diccidi caarechchaykka dicconta mala cuullides. 8Qasseka hara zerethay lo7o aradda gaden wodhdhides; caarida wodekka xeetu kushe ayfides” gides. Yesusi haasaya wursidi qaala dhoqu histidi “Siyiza haythi diza asi siyo!” gides. 9Yesusa kaallizayti “Zeretha leemisozas birsheth imma” giidi oychin, 10Izikka istas “Xoossa Kawoteththa xuura eroy intes imettides; haratas gidikko leemisora yootays qasseka harati beyidi woznan woththonta malanne siydi yuushi qopponta mala hanides. 11“Zeretha leemisoykka hayssa; zereth geetettidaysi Xoossa qaala. 12Oge lanqen wodhdhidayssi qaala siyizayta; giddo attin isti ammanidi attonta mala Xala7ey yiidi qaala ista woznappe ekkichizayta. 13Shuchcha bolla wodhdhidaytikka qaala siydi ufayssara ekkizayta; istika ha7is ammanettes attin metoy ista bolla gakkiza wode xapho yeddonta gish ellera ammano kaddizayta. 14Aguntha giddon wodhdhidayti qaala siyizayta; heytikka hayssa ha alame qofaninne aqotan, hayssa biitta bolla duussa lo7etethan cuulettidi lo7ethi ayfe imettenna. 15Aradda biittan wodhdhidayssi qaala suureninne lo7o woznan siydi naagizaytanne dandayan minnidi ayfe ayfizayta. 16“Poo7o poo7isidi baatha giddon woykko arsa giddon woththiza asi baawa; gido attin keeththe geliza asas poo7ana mala qonceson wothettes. 17Qotettidi qonce kezontay; poo7on kezidi eretontta geeman attana miishi deenna. 18“Hessa gish inte siyizayssa naageti siyite; diza asas gujettana bayndades ubbafe izas diza misatizarakka ekettaychana” gi zarides. 19Hessafe guye Yesusa aayanne iza ishati Yesusakko yida. Gido attin asa daroteththafe dendidayssan izakko shiiqanas dandayibeetenna. 20He wode asay Yesusas “Ne aayeyanne ne ishati nena beyanas koydi karen eqqida” giidi yootida. 21Yesusikka zaaridi “Ta aayanne ta ishati Xoossa qaala siydi naagizayta” gides. 22Issi gallas Yesusi bana kaallizaytara wogolo giddo gelidi “Abbafe he pinth pinnoos” gides. 23Istika pinnishin abba bolla dambalay dendidi waayssiza wode Yesusi dhiskides. Haaththayka wogoloza giddo gelin asay daro metotettides. 24Yesusa kaallizayti izakko shiiqidi “Godo! Godo! Nu wurana hanoos” giidi Yesusa dhiskofe denthida. Izikka beeggidi carkozanne abba dambala seerin carkoynne abba dambalay co7u gides. 25Izikka bana kaallizayta “Inte ammanoy awa bidee?” gides. Istika ba giddon babbishenne malalettishe “Carkonne haaththe azazizay; istika Izas azazettizay izi oonee?” gida. 26Izappe guye Galilappe he pinthan diza Gergesenoone geetettiza dere wogolora pinnida. 27Yesusi wogolozappe gaden wodhdhida wode daydanthi iza bolla diza issadey katamappe kezidi iza demmides. He addezi daro wode may7o may7onta kallo dizaddenne keeththan aqonta duufo baas aqoso ooththida asa. 28Yesusa beyida wode waassishe Yesusa sinthan kundides; qaala dhoqu histidi “Boncho Xoossa Naa Yesusa! Taasinne nees ay gaytoteththi dizee? Ne tana waayssonta mala ta nena woossays” gides. 29Tuna ayanay hessa gaanas dandayiday addezappe kezana mala Yesusi azazida gishassa. Tuna ayanazikka woden woden dendiza gish addezi sansalataninne biratan toho qachchi naaginka qashetida sansalata duuthereththidi iza bolla diza daydanthay iza duge bazzo zaari efees. 30Yesusi “Ne sunthi oonee?” giidi oychides; izikka daro daydanthati izan gelidi diza gish ta sunthi “Leegone” gides. 31Daydanthatikka bana wursethi baynda ciimma ollan yeggonta mala minthidi woossida. 32Henka zuma bolla daro guddunthi heemettes; daydanthatti “Gudduntha wudezan gelite” giidi azazana mala woossin Yesusi “Ero gelite!” gides. 33Daydunthati addezappe kezidi guddunthatan gelida. Guddunthati aafoza dugunthara bicharshe biidi abban gelidi abban mitettida. 34Heemizayti hanidayssa beyida wode beerotti biidi katama asassinne dere asas yootida. 35Handayssa beyana giidi asay ba dizasoppe Yesusakko yides. Daydanthay izappe kezida addezikka woznay kahay simmin afala ma7idi Yesusa toho giddon uttidayssa beyidi babbida. 36Daydanthan oyketida addezi paxishin beyidayti izi waani paxidakkonne derezas yootida. 37Gergesenoone matan diza asay keehi babbida gish Yesusa “Hayssafe kichcha!” giidi woossida; Izikka wogolozan gelidi simmi bides. 38Daydanthay izappe kezida addezi Yesusara issife daana mala woossides. 39Gido attin Yesusi iza “Neso simmada Xoossi nees ooththida gita miish yoota” giidi moyzides. Addezikka Yesusi izas ooththida gita miish ba kataman diza asas ubbas qoncen yootishe bides. 40Asay wuri Yesusa yuussa naagishe gam7ida gish izi simmishin ufayssan mokki ekkida. 41He wode Iya7iroosa geetettiza Ayhuda Woosa Keeththe halaqay yiidi Yesusa toho bolla kundidi baso baana mala woossides. 42Izi hessatho oychiday izas tammanne nam7u layth kumida issi maca nay sakettada shempo bolla diza gishassa. Izi hee buussan dishin derey daridi ba giddon sugettidi iza keehi un7isides. 43Tammanne nam7u layth suuthi izippe gukkishin diza issi macasaya baas diza miisha wursa dhale eriza asatas imma wursin izo pathanas dandayida asi issadeyka baawa. 44Izakka guyera shiiqada Yesusa afala macarata bochchadus; izippe gukkiza suuthay heerakka eqqi aggides 45Yesusikka “Tana bochchiday oonee?” gides. Wurikka nuni bochchibeekko gi kadida wode Phexroosi zaaridi “Godo! Asi wuri yuuyi aadhdhidi nena suggerethidi un7isees” gides. 46Gido attin Yesusi “Asi tana bochchides; wolqay taappe kezidayssa ta erays” gides. 47Macasaya eretonta qotettada baanas dandayontayssa erada kokkorashe yaada Yesusa sinthan kundadus. Izakka Yesusa waana bochchidakkonne qasseka ellera waana paxidakko ubba asa sinthan yootadus. 48Izikka “Ta naye! Ne ammanoy nena pathides; saron ba!” gides. 49Yesusi buro macasays haasaya bolla dishin Ayhuda Woosa Keeththe halaqa Iya7iroosa keeththafe issi asi Iya7iroosas “Ne naya hayqqadus; hessa gish hayssafe guye astamareza mela daabursofa!” gides. 50Yesusi hessa siydi Iya7iroosa “Aykkoy ba; babbofa! Ammana attin ne naya paxana” gides. 51Yesusi Iya7iroosa keeththe geliza wode Phexroosa, Yohannisanne Yaqoobe qasseka nay aawappenne aayeyippe attin haray oonikka izara gelana mala koybenna. 52He wode asay wuri nays “Wuu wuy!” gi waassi yeekkishin Yesusi “Yeekkofte iza ichchadus attin hayqqabeekku” gides. 53Asaykka naya hayqqidayssa eriza gish Yesusa bolla miicides. 54Gido attin izi nay kushe oykkidi “Ta naye! Denda!” gides. 55Nays shempoykka simmides. Heerakka denda eqqadus; Yesusikka izis miza miish immana mala azazides. 56Nayo yelidaytikka malalettida. Gido attin izi hanidayssa oonaska yootonta mala azazides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\