Marqoosa 1

1Xoossa Naa Yesus Kirstoosa koyro Mishiraachchoy hayssa; 2nabe Isayaasa baggara “Hekko nees oge lo7ethanade ta kiittanade neeppe sinthara yeddana. 3‘Godas oge giigissite; izi baana oge suurisidi ooththite’ gishe bazzo biittan waassiza giiris” geetetti xaafettides. 4Hessathoka Xammaqiza Yohannisi asa xamaqishenne “Inte nagarappe simmidi xammaqettite, Xoossi inte nagara atto gaana” gi awajjishe bazzora kezi wodhdhides. 5Yuhuda derey kumeth Yerusalame asay wuri Yohannisakko bi biidi ba nagara nagara paaxi paaxi Yordaanoose Shaafan Yohannisa kushen xammaqettides. 6He wode Yohannisi may7izay gaamella isikeppe oosettida may7o; qasse ba xeessan dafo gixxees. Izi miza qumay boolenne degera eessa. 7Izi “Tani hokkada iza caamma qasho birshanas bessontadey, taappe aadhdhizadey taappe guyera yaana. 8Tani intena haaththan xammaqays izi gidikko intena Xillo Ayanan xammaqana” giidi sabakides. 9He wode Yesusi Galila giddon diza Naazirete geetettiza katamaype Yordanoose Shaafa yiidi Yohannisa kushen xammaqettides. 10Yesusi xammaqettidi haaththafe kezida mala saloy doyettin Xillo Ayanay iza bolla haraphe kafo misatidi wodhdhishin beyides. 11Qasseka “Ta dosiza Nay nena, nenan ta ufayetays” giza qaala giirisi pude saloppe seetettides. 12Heerakka Xillo Ayanay iza duge bazzo kaalethi efides. 13Heen bazzonka oyddu tammu gallas gakkanaas Xala7era paacettishe gam7ides. Do7atara issife de7ides. Kiitanchatikka iza maaddida. 14Yohannisi qasho keeth gelidayssafe guye Yesusi Xoossa Mishiraachcho qaala sabakishe gede Galila biidi “Wodey gakkides; Xoossa Kawotethi matides; nagarappe simmite, Mishiraachcho qaalan ammante” giidi sabakides. 16Yesusi Galila Abba achchara aadhdhin Simoonaynne iza isha Indiraassi mole oykkizayta gidida gish isti mole oykiza gite abban yeggishin beyides. 17Yesusi ista “Haa yite! Tana kaallite; inte mole oykki shiishshiza mala ta intena as oykkizayta ooththana” gides. 18Isti heerakka mole giteza yeggi aggidi Yesusa kaallida. 19Guuth gede sinthe aadhdhidi Zabidoosa naa Yaqoobeynne iza isha Yohannisi wogolon uttidi mole gite giigissishin beyidinne heerakka ista xeygides. 20Istika ba aawa Zabidoosas qaxarettidi ooththiza asatara issife wogoloza giddon aggidi Yesusa kaalli bida. 21Heeppeka Qifirnahoome bida. Heerakka Yesusi Ayhudata Sambata gallas Ayhudata Woosa Keeththe gelidi tamarso oykkides. 22Xaafeta mala gidonta godateththara diza asa mala izi tamarsin asay wuri iza timirtezan malalettides. 23He wode Ayhudata Woosa Keeththan diza tuna ayanay iza bolla diza issi addey 24“Naazirete Yesusa ne nuuppe aazi koyay? Nuna dhayssana yadii? Ne oonakkonne ta nena erays; neni Xoossa geeshshaza” giidi waassides. 25Yesuasikka tuna ayanaza “Co7u gaada izappe keza!” giidi hanqides. 26Tuna ayanay addeza gendersidi izi qaketishin izappe waassishe kezides. 27Derey wuri “Aso hayssi aaza palaa? Hayssi godateththara diza ooratha timirte; tuna ayanatakka azaazees; istika izas azazettetes” gi malalettishe asay ba giddon issoy issa oyshecho oykkides. 28Heerakka iza ooso worey kumeth Galila yuushon diza dere ubban siyettides. 29Ayhudata Woosa Keeththafe kezida mala Yaqooberanne Yohannisara issife gede Simoonasonne Indiraasaso gelida. 30He gelida mala Simoona bolloteya misha harge sakettada ichchidayssa izas yootida. 31Hessa gish Yesusi iziikko shiiqidi izi kushe oykidi denthides. Mishay aggin iza dendada ista mokkadus. 32Awa arshey wullidappe guye gadey dhumishin asay harganchatanne daydanthi oykkida asaa wursi Yesusakko ekki yides. 33He katamayin diza asay wuri keeththa karen shiiqides. 34Izikka dumma dumma hargen sakettidayta darota pathides. Daro daydanthataka kessides. Gido attin daydanthati Yesusi oonakkonne eriza gish daydanthati haasayana mala Yesusi koybeenna. 35Bazzoy zo7onta malado wontara Yesusi dendidi issi asi bayndaso biidi heen woossa oykkides. 36Simooninne izara dizayti Yesusa koyana kezi bida. 37Isti iza demmidi asi wuri nena koshshan dees gida. 38Yesusikka “Ta yiday tamarsanas gidida gish ane Mishiraachcho qaala yootanas matan diza gutata boos” gides. 39Hessa gish Ayhudata Woosa Keeththan geli geli sabakishenne daydanthi kessishe Galila kumeththan yuuyides. 40Issi inchiracha hargizadey Yesusakko shiiqidinne iza sinthan gulbatidi “Ne shene gidikko ne tana paththana dandayassa” gi woossides. 41Yesusikka addezas mishettidi ba kushe yeddi iza bochidinne “Ta ne paxana mala koyays; paxa!” gides. 42Heerakka addeza inchiracha hargey aggin, addezi paxides. 43Yesusikka addezas “Oonaska hayssa ne haasayonta mala naageta; gido attin baada Qeeses nena bessa. Derezas marka gidana mala ne paxxidayssas Musey azazida yarshoza shiisha” giidi keehi minth yootides. 45Gido attin addezi kezi biidi ba bida ubbason wore darsi dharcides. Hessa geedon Yesusi ay katamanka qoncera gelanas dandaybenna. Hessafe dendidayssan katamappe karera asi bayndason duus oykkides. Asay gidikko dumma dummasoppekka izakko yides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\