Marqoosa 10

1Yesusi heeppe dendidi gede Yuhuda geetettiza derenne Yordanoose shaafappe pinthan diza dere bides. Dereyka qasse iza yuuyi aadhdhin izi kase ba ooththiza mala asa tamarsides. 2Issi issi Farsaaweeti izakko yiidi “Asi ba macho anji yeddanas bessizee?” giidi iza paace oysho oychida. 3Izikka istas “Musey intena ay gi azazidee?” giidi zaari oychides. 4Istika izas “Musey ta izo anja yeddadis giza waraqata xaafi immidi anjo gides” gida. 5Yesusikka zaaridi ista “Musey hayssa mala woga xaafidayssi inte woznay minnida gishassa. 6Gido attin koyro Xoossi medhishe macanne adde ooththi medhides. 7Hessa gish asi ba aawanne ba aayo aggidi ba machira waaxettes. 8Nam7ay issi asho gideettes; hessa gish isti nam7ay issinoppe attin nam7u deettenna. 9Hessa gish Xoossi gaththi waaxidayta asi shaakkofo.” gides. 10Qasseka isti so gelin iza kaallizayti he yo7oza gish zaari iza oychida. 11Izi istas “Oonikka ba macho anji yeddidi hara macas ekkiko he macasay bolla layma ooththes. 12Macasayakka ba azina aggada hara adde gelikko izakka laymatawus” gides. 13Yesusi ba kushe wothana mala asay nayta izakko ehides. Iza kaallizayti qasse ehida asa bolla hanqettida. 14Yesusi hessa beyi hanqettidi “Nayti taakko yeto; diggofte; Xoossa Kawotethi haytanta malassa. 15Ta intes tumu gays; Xoossa Kawoteth hayssa guutha nayta mala ekkontadey izin mulekka gelenna” gides. 16Nayta idimmidi ista bolla ba kushe woththidi anjides. 17Heeppe buro oge kezishin issadey wooxishe izakko gakkidinne iza sinthan gulbatidi “Kiya astamareento! Tani merna de7o demmana mala ay ooththana taas bessizee?” gi oychides. 18Yesusikka “Aazas tana kiya gay? Issi Xoossafe attin kiyay ba” gides. 19“Neni azazota eray? ‘Wodhoppa; laymatoppa; kaysotoppa; wordo markatofa; as baleththofa; ne aawanne ne aayo boncha’ gizayta” gides. 20Addezikka zaaridi “Astamare! Ta hayta wursa naatethafe oykkada naagadis” gides. 21Yesusi iza xeelidinne dosidi “Histikko ha7i nees issi miishi paccees. Baadanne nees diza wursa bayza, miisha manqotas imma; neni salon shiiqida miish demmandassa; histadanne haaya tana kaalla” gides. 22Addezikka hessa siydi daro yiillottides. Izas daro haroy diza gish muuzottishe bides. 23Yesusi yuushi aaththi xeelidi bana kaallizayta “Duretas Xoossa Kawoteth geloy ay mala deexo!” gides. 24Iza kaallizaytikka iza haasayan malalettida. Yesusi qasse zaaridi “Nayto! Xoossa Kawoteth geloy ay mala deexo miishe! 25Durey Xoossa kawoteth gelanayssafe gaamellay narpe lukkora aadhdhanayssi kawuyana!” gides. 26Iza kaallizaytikka darsi malalettidi ba giddon issoy issa “Histin ooni attana dandayizee?” gida. 27Yesusi ista xeelidinne “Hayssi asas dandayettenna; Xoossa matan gidikko hessa mala gidenna. Xoossas wurikka dandayettes” gides. 28Phexroosi qasse “Hekko; nuni wursikka aggidi nena kaallidos” gides. 29Yesusikka zaaridi “Ta intes tumu gays; ta gishshinne Mishiraachcho qaala gish giidi ba keeththe, woykko ba ishata, woykko ba micheta, woykko ba aayo, woykko ba aawa, ba nayta, woykko ba gade aggida as wuri, 30hayssa ha wodezan ha7i goodeteththara keeththata, ishata, micheta, aayeta, naytanne gadekka xeetu kushe aaththi ekontaynne buro yaana alamezanka merna de7o laattontadey deenna. 31Gido attin sinthatida daroti guyettana; guyetidayti sinthatana” gides. 32Isti Yerusalame efiza oge bolla dishin Yesusi istafe sinthe sinthe bees. Iza kaallizayti iza buussan malalettida. Hanko iza geedon diza asay qas izas babbides. Qasseka tammanne nam7ata derezappe dumma shaakkidi ba bolla aazi gakkanakkonne istas hizgi yootides; 33“Nuni Yerusalame kezana; Asa Nay Qeeseta halaqatassinne Muse woga tamarsizaytas aadhdhi imettana; istika iza bolla hayqo pirda pirdananne dere asas aaththi immana. 34Iza bolla qidhi ka7ana; iza bolla cuttana; izakka garafananne wodhana shin izi heedzdzu gallassafe guyen hayqoppe dendana.” 35Qasse Zabidoosa nayti Yaqoobeynne Yohannisi izakko shiiqidi “Astamare! Nuni nena woossidayssa ne nuus wursa ooththana mala nu koyoos” gida. 36Izikka istas “Ta intes ay ooththana mala koyetii?” gides. 37Istika “Neni ne kawoteththa boncho wode nuuppe issadey ne ushachan issadey ne hadirsan uttana mala nuus ero garkii?” gida. 38Yesusikka “Inte oychizayssa erekketa. Tani uyana ushsha uyanassinne tani xammaqettiza xinqata xammaqettanas dandayandetii?” gides. 39Istika zaaridi “Ee, dandayoos” gida. Yesusikka “Ta uyiza ushsha inte uyananne ta xammaqettiza xinqata inte xammaqettana. 40Gido attin ta ushachara woykko ta hadirisara utethi Xoossi istas giigissidaytas attin ta immana miish gidenna” gides. 41Tammati hessa siydi Yaqoobenne Yohannisa bolla hanqettida. 42Yesusikka issi bolla shiishshidi “Dere halaqa geetettizayti dere haarizayssa mala ista shuumeti ista bolla ba godateth bessizayssa inte ereeta. 43Gido attin inte giddon gita gidana koyiza ubbay ashkara gido. 44Sinthe aadhdhana koyizay wurikka ubbas aylle gido. 45Asa Nay gidikko asas ooththanassinne ba shempo darota gish aaththi immanas yides attin ase oosisanaas yibenna.” gides. 46Heeppe gede Yarko bida. Yesusinne iza kaallizayti hara daro asatara Iyarkofe kezishin Ximoosa naa Barxemoosa geetettiza ayfe qooqey oge bolla uttidi woosses. 47Izikka yizay Naazirete Yesusa gididayssa siydi “Dawute naa Yesusa tana maara” giidi keehi waassides. 48Daroti izi co7u gaana mala hanqida; gido attin izi “Dawuteno! Tana maara” giidi keehi waassides. 49Yesusikka eqqidi “Iza ha xeygite” gides. Istika qooqeza “Aykkoy ba denda nena xeeyges” gida. 50Izikka ba may7o qaari yeggidi pusukku gi dendi eqqidi Yesusakko yides. 51Yesusikka “Ta nees ay ooththana mala koyay?” gides. Qooqezikka “Aastamareento! Ta xeellanawu koyays” gides. 52Yesusikka zaaridi “Ba nena ne ammanoy pathides” gides. Heerakka iza ayfey xeellides. Izikka Yesusa kaalli bides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\