Marqoosa 12

1Qasse istas leemisora yootishe “Issadey ba woyne mith tokkides. Keela yuushi aaththi keelides; woyne mitha ayfe gum7ana olla bokkides. Naage keeththekka keexides. Hessafe goshshanchatas kira immidi hara dere bides. 2Mithay ayfiza wode woyne mitha ayfe ekkada ya giidi ashkaratappe issade goshshanchatakko yeddides. 3Goshshanchati ashkaraza oykki shocidi coo mela kushe yeddida. 4Nam7anthokka hara ashkara yeddides. Goshshanchati ha7ikka ashkara oykkidi izas hu7etara qoo7idinne kawushshidi zaari yeddida. 5Ha7ikka zaaridi hara ashkara yeddides. He yeddoyssakka wodhida; hara darota giddofe issi issi asata qoxida; baggayta wodhida. 6“Ha7ikka kiittonta attiza haray dees; izikka aaway dosiza iza naaza. ‘Ta naaza isti boossana’ gi qoppidi wursethan ba naaza yeddides. 7Goshshanchati qas ba giddon ‘Hayssi waanna iza laattana naaza; ha yiite nu iza wodhikko biittay nuus gidana’ gida. 8Hessa gish heen oykki wodhidi woyne mithaya dizasoppe haraso kessi yeggida. 9“Histin woyne mitha goday intes ay ooththana misatizee? Izi yaana; goshshanchatakka wodhana; woyne mitha haratas immana. 10Geeshsha Maxaafan ‘Shuchcha keeththe keexizayti hanenna giidi wora yeggida shuchchay keeththa maazanes bolla hu7e gidides; hessaka Goday ooththides. Hessika nu ayfes malalisizaz geetettidi xaafettidayssa nabebibeekketii?’ ” gides. 12Izi istas leemisoza yootiday ista gish gididayssa Ayhuda halaqati erida gish iza oykkanas koyda. Gido attin asas babbida gish aggi bida. 13Yesusa yo7on qaxana mala Farsaaweetappenne Herdoosa baggatappe guutha asata dooridi izakko yeddida. 14Istika izakko yiidi “Astamare! Neni mooroy baynda as gididayssa nu eroos; ne oonaska babbada wordo maaddakka; Xoossa oge xalala tumu tamarsassa. Oroome kawo Qeesares giira qanxanas bessizeyee? Bessenee? Nu qanxinoyee? Qanxofinoo?” 15Yesusi ista oyshoy qoodheppe qommo gididayssa eridi “Aazas tana qaxana koyetii? Ane issi dinare hammite ta beyays” gides. 16Istika miisha ehin “Hayssi iza bolla diza misilezi oona misilee? Iza bolla xaafetidayssi oona gizee?” gides. Istika “Qeesareyssakko” gida. 17Yesusikka “Qeesareyssa Qeesares, Xoossayssa Xoossas immite” gides. Istika iza zaaron malalettida. 18Hessafe guye hayqqidaytas hayqoppe denthi baawa giza Saduqaaweti izakko yiidi iza hizgi oychida. 19“Astamare! Issi asi macho ekkidi naa yelonta hayqqikko hayqqidayssa ishay iza macheyo ekkidi izas laata naa yelana mala kase Musey nuus xaafides. 20Gido attin laapun ishanti deettes; istafe bayray macho ekkidi naa yelonta hayqqides. 21Kaalozi he macasayo ekkidi ha7ikka naa yelonta hayqqides; heedzdzanthoyka yelonta hayqqides. 22Laapunatikka he macasayo ekkidi laata yelibeetenna wursethan macasayakka hayqqadus. 23Histin laapunatikka izo ekkidashin hayqoppe dendoy diza gidikko ha macasaya istafe oona macho gidanee?” gida. 24Yesusikka istas “Inte balettizay Geeshsha Maxaafatanne Xoossa wolqa eronta gishassa. 25Hayqqidayti dendiza wode Salo Kiitanchata mala gidana attin ekkettettenanne gelettettenna. 26Hayqqidayta dentha gishas gidikko Muse maxaafan hessika qeeri wora giddon eexxiza tama giddofe Xoossi ‘Tani Aabrahaame Xoossa; Yisaaqa Xoossa; Yaqoobe Xoossa’ gizayssa nababibeekketii? 27Xoossi paxata Xoossa attin hayqethata Xoossi gidenna. Hessa gish inte daro balettideta” gides. 28Isti palaman dishin xaafetappe issadey ista palama siydinne Yesusi oyshetidayssas lo7eth zaaridayssa akeekidi “Ero! Azazotappe ubbafe aadhdhizay awayssee?” giidi oychides. 29Yesusi izas hizgides “Ubbafe aadhdhizay hayssa ‘Isra7eele siya! Goda Xoossi issi Goda, 30Nekka Goda ne Xoossa ne kumeththa woznappe, ne kumeththa shempofe, ne kumeththa qofappe, ne kumeththa wolqafe dosa.’ 31Nam7anthoykka ‘Ne lagge ne hu7e mala dosa’ ha nam7atappe aadhdhiza azazoy baawa.” 32Xaafezikka “Aastamare, lo7o gadasa, ‘Xoossi issino gididayssanne izappe haray bayndayssa’ ne yootidayssi likke. 33Iza ne kumeththa woznappe ne kumeththa qofappe ne kumeththa wolqafe dosoy qasseka ne lagge ne hu7e mala dosoy xuugetiza yarshofenne hara yarsho ubbafe aadhdhees” gides. 34Yesusikka addezi yuushi qoppidi zaaridayssa beyidi “Neni Xoossa Kawoteththafe hahon daakka” gides. Hessafe guye iza oychanas xalidadey bettibenna. 35Yesusi Xoossa Keeththe gaaththan tamarsishe “Muse woga tamarsizayti aazas ‘Kirstoosa Dawute naa’ gizoo? 36Dawutey Xillo Ayanan haasayishe ‘Goday ta Goda ne morketa ta ne toho gars aaththana gakkanaas ta ushachchan utta gides’ gees. 37Histin Dawutey ba duunara iza ‘Goda’ giikko waanidi simmi izas naa gidanee?” gides. Daro dereyka izi gizayssa ufayssara siyides. 38Izi tamarsishe “Muse woga tamarsizaytappe naagettite, gadera gooshettiza aduussa may7o may7idi yuush yuuyana doosettes; awanka aadhdhi aadhdhi asi istas boncho sarota immana mala koyettes. 39Ayhudata Woosa Keeththan dhoqaso, gibirasokka bonchoso koyeettes. 40Isti azinay baynda macasa keeththa kallosettes; qasseka bana bessanas adussa woossa woossetes. Haytanti iita pirda pirdettana” gides. 41Yesusikka asay muxuwata yeggizason uttidi daro asati immizayssa Xoossa Keeththa miisha shiishshiza saaxinen yeggizayssa xeellides. Daro dureti daro miish yeggida. 42Issi azinay baynda am7e dizaara issi sikinafe daronta xarqimala biratappe oosettida nam7u miish yeggadus. 43Yesusi bana kaallizayta xeygidi “Ta intes tumu gays; saaxinezan yeggida ubbafe hanna manqo am7eya aadhdheth yeggadus. 44Hayti wuri baas diza tirpa miishafe yeggidashin hanna qasse ba manqotethafe baas dizayssa sinthafe izo koshizayssara wursa immadus” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\