Marqoosa 13

1Izi Xoossa Keeththafe kezishin iza kaallizaytappe issoy “Astamare! Hayssi keeththaynne keeththay keexettida shuchchay ay mala lo7izakkonne hayssa beyay?” gides. 2Yesusikka zaaridi “Hayta gita keeththata xeellay? Shuchchati issoy issa bolla diza mala deettenna; wurikka laalettana” gides. 3Yesusi Xoossa Keeththa ginara Dabrazayte zuma bolla uttidishin Phexroosi, Yaqoobi, Yohannissinne Indiraassi xalla izakko shiiqidi, 4“Hayssi ayde hananakkonne nuus yoota. Hayssi wursethan poletanas malatay aazee?” gi oychida. 5Yesusikka istas “Oonikka intena baleththonta mala naagettite. 6Buro daroti ‘Ta Kirstoosa’ gishe ta sunthan yaana; darotaka baleththana. 7Inte olanne ola wore siyiza wode daggammofte. Hessi hananayssi attenna. Wursethi gidikko burona. 8Derey dere bolla kawoy kawo bolla dendana, daroson biitta qaathinne koshay hanana; heyti wuri miixas leeso mala. 9“Inte intes naagettite. Buro intena dere duulatan aaththi immana. Isti intena Ayhudata Woosa Keeththan garafana. Inte ta markata gidana mala ta gish dere daannata sinthaninne kawota sinthan eqqana. 10Koyrottidi Mishiraachcho qaalay dere ubbas sabakettana bessees. 11Inte oyketidi pirdas shiiqiza wode hinno he saateyin intes imettizaro haasayite attin biidi nu ay giinoo? giidi kaseti hirgofte. Haasayanay Xillo Ayanappe attin intena gidekketta. 12“Ishay isha, aaway ba naa hayqos aaththi immana; nayti bana yelidayta bolla makalananne wodhana. 13Ta geedon inte asa ubban ixettidayta gidana. Wurseth gakkanaas minni eqqidadey gidikko attana. 14“Inte harassiza tunatethi izas bessontason eqqidashe beykko nababizadey woznan wotho; Yuhudan dizayti pude zuma bolla baqatetto. 15Keeththa karen dizaddey so geloppo; ba miish kessana giidi keeththe geloppo. 16Goshshason dizaddey ba may7o ekkanas guye simmofo. 17He gallasatan shaara macasatassinne naa dhanthizaytas aayye-ana! 18Hessika balgon gidonta mala Xoosse woossite. 19Koyro Xoossi medhetetha wursi medhosoppe ha7i gakkanaas woykko hayssafe guye iza misatizay baynda gita metoy hanana. 20Goday he gallassata qaanthontakko oonikka attenna shin baassi doorettidayta gish he gallassata qaanthides. 21“He wode oonikka hekko Kirstoosi hayssan dees; giikko woykko hekko heen dees giikko ammanoppite. 22Wordo Kirstoosatinne wordo nabeti buro dendidi malatatanne kase hani eronta pala miish ooththana. Istas dandayettikko haray atto shin doorettidaytakka baleththana. 23Hessa gish naagettite; he wodey gakkonta dishin haara hayssa wursa ta intes yootadis. 24“He wode he metozappe kaallidi awa arshey dhumana; aginaykka poo7usuku. 25Xoolinteti saloppe qoqofettana, salon diza wolqamati qaaxana. 26He wode Asa Nay gita wolqaranne bonchora salo shaarara yishin asay iza beyana. 27Izikka kiitanchata yeddidi oyddu baggafe biitta gaxappe gaxa gakkanaas diza baas doorettidayta shiishana. 28“Leemisoza balase mithafe tamarite. Unquloy cililiza wode haythi kessishin boney matidayssa inte ereeta. 29Hessathoka hayti ta gidayti poletishin inte beykko wodey mati yiidi penge gakkidayssa erite. 30Ta intes tumu gays; ha yo7oti polettana gakkanaas hayssi ha yelettay aadhdhenna. 31Saloynne sa7ay aadhdhana shin ta qaalay gidikko aadhdhenna. 32“Qasse he gallassay gish woykko he saatey gish ta Aawappe attin Salo Kiitanchata gidinka Naaza gidinka oonikka erenna. 33Hessa gish wodey aydekkonne inte eronta gish nagettite, minnitenne woossite. 34Hessika ba keeththe ashkaratas aggidi ashkarata issa issa ooso oythidi penge naagizayssi beggidi naagana mala azazidi bida asa misatees. 35“Histikko keeththa aaway ayde yaanakkonne woykko qamma leela gidoth yaanakonne woykko koyro kuttoy baqishin yaanakkonne woykko wonta bolla bazzoy zo7ishin yaanakko inte eronta gish beggidi naagite. 36Inte qopponta dishin izi yiidi inte dhiskidishin intena demmofo. 37“Ta intes yootizayssa asa ubbas yootays; minnidi naagite! gays” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\