Marqoosa 14

1Paaziganne uketha muussa ba7aale gallassay bonchetanas nam7u gallassi attishin Qeeseta halaqatinne Muse woga tamarsizayti Yesusa baleththi oykidi wodhana oge koyda. 2Gido attin “Asay meto medhonta mala ba7aale gallasatan gidoppo” gida. 3Izi Bitaaniya geetettiza soon issi inchiracha hargancha gidida Simoona soon quma bolla dishin waagay daro al7o gidida nardoose geetettiza shittoy kumi uttida albasxiroose bilqaaxe oykkida issi macasaya bilqaaxeza menthada shittoza Yesusa hu7e bolla gussadus. 4Heen gadaan diza asatappe issi issi asati “Hayssi shittozi aazas wogay baynda gukkizee?” giidi ba giddon hanqettida. 5“Shittozi bayzo bayzidakko heedzdzu xeetu dinareppe bollara bayzettidi manqotas imetteneshin” giidi macasayokka kadhida. 6Gido attin Yesusi istas “Aggite! Hanno macasayo aazas waayssetii? Iza taas lo7o miish ooththadus. 7Manqoti ay wodekka intenara deettes. Inte koyda wode aydekka ista maaddanaas dandayeta shin ta gidikko ubba wode intenara diikke. 8Hanna ba ooththanas dandayizaari keena ooththadus. Taas moogos gidana mala ta asho kaseta tiyadus. 9Ta intes tumu gays; hayssi Mishiraachcho qaalay alame kumeththan sabaketizason awanka iza ooththidayssi izo hassa7issizaz gididi hasayettana” gides. 10Hessafe guye tammanne nam7atappe issoy Asqoroonto Yuhuday Yesusa aaththi immanas Qeeseta halaqatakko bides. 11Istika hessa siydi ufayettida; izas miishe immanas izara giigida. Hessa gish Yesusa aaththi immanas inje wode naagishe gam7ides. 12Paaziga dorsi shukettiza uketha muussa bonchiza koyro gallas Yesusa kaallizayti Yesusakko shiiqidi “Paaziga kawo maanaso awan giigisana mala koyay?” gi oychida. 13Izikka bana kaallizaytappe nam7ata “Gede katama biite; inte bishin haaththe otora tookkida issadey intenara gaaggana. 14Izi biidi gelizaso gakkanaas iza kaallite. Keeththadezas ‘Astamarey nena tana kaallizaytara Paaziga kawo maanas taas gidiza imatha shemposoy awayssee? gides’ giite. 15Izikka bolla pooqe bolla diza giigi uttida aaho so intena bessana; heen izan giigissite” gi kiittides. 16Iza kaallizaytikka kezidi gede katama bida. Wurikka Yesusi gida mala hani beettides; Paazigakka heen giigissida. 17Gadey qammishin Yesusi bana kaalliza tammanne nam7atara gakkides. 18Isti maaddan dishin “Ta intes tumu gays; inte giddofe issoy izikka tanara issife mizayssi tana aaththi immana” gides. 19Istika muuzotidi “Taneshaa? Taneshaa?” giidi issoy issoy Yesusa oychida. 20Izikka istas “Tammanne nam7atappe issoy tanara ba kushe keren yeddizade. 21Kase xaafettida mala Asa Nay iza gish hayqqana shin asa naa aaththi immizades aayye-ana! Hessadey kase yeletonta aggidakko izas lo7okkoshin!” gides. 22Isti mishin uketha ekki anjidinne menthidi bana kaallizaytas “Hayssa ta asho heyte” gi immides. 23Ushshakka denthi galatidi istas immin isti wurikka uyida. 24Qasse Yesusi “Hayssi darota gish gukkana ta ooratha caaqo suutha. 25Ta intes tumu gays; ooratha woyneppe giigida ushsha Xoossa Kawoteththan ta uyana wode gakkanaas nam7antho hayssa uyikke” gides. 26Hessafe guye mazamure issife yexidi pude Dabrazayte zuma bolla kezida. 27Yesusi “ ‘Ta heemmizayssa shocana he wode iza dorsati laalettana’ geetetti xaafettidayssa mala inte wurikka tanan duphettana. 28Ta dendidayssafe guye gidikko ta intefe kasetada Galila baana” gides. 29Phexroosikka “Asay wuri dhuphetikkokka tani dhuphetikke!” gides. 30Yesusikka “Ta nees tumu gays; hachchi qamma kuttoy nam7uto waassana gakkanaas neni tana heedzdzuto kadana” gides. 31Phexroosi qas “Ta nenara hayqqizakkoka mulekka nena kadikke” giidi keehi minthi yootides. Hankoytikka wuri izayssatho gida. 32Hessafe guye Getesemaane geetettizaso bida Yesusikka bana kaallizayta “Tani woossishin inte hayssan gam7ishshite” gides. 33Phexroosa, Yaqoobenne Yohannisa banara ekki bides. Keehi qoppidessinne metottides. 34Qasseka istas “Ta shempoya daro metottadus inte haan diishshite. Dhiskonta naagite” gides. 35Ista achchafe guuth gede pooqidi biitta bolla gufannidi hanko he saateya izappe aadhdhana mala woossides. 36“Ta Aawawu! Nees wuri dandayettes; hayssa waaye xu7a taappe haassa. Gidikkoka ne sheneppe attin ta sheney hanoppo” gides. 37Izi heeppe simmi yishin iza kaallizayti dhisikkidayta beyides. Phexroosakka “Simoona dhiskadii? Haray atto shin issi saatekka minnada naagoy nena xoonidee? 38Inte paacen gelonta mala beggidi woossitenne minnite. Ayanay giigeti uttides shin ashoy gidikko daburancha” gides. 39Qasseka biidi koyroyssatho woossides. 40Izi nam7antho simmi yishin ista ayfen dhiskoy deexxin dhiskidayta demmides shin isti izas ay zaaranakkonne eribetenna. 41Heedzdzantho yiidi “Ha7ikka inte ichchidi shempetii? Ha7i gidana, saateyakka gakkadus; hekko Asa Nay nagaranchata kushen aadhdhi imettana. 42Ane eqqite boos; tana aaththi immanaddey yides” gides. 43Yesusi buro haasayan dishin tammanne nam7atappe issoy Yuhuday yides. Izara issife Qeese halaqatappenne Muse woga tamarsizaytappe kiitettida daro asay giththa mashshanne durqa oykidi yides. 44Iza aaththi immana Yuhuday istas “Asa giddofe ta yeerizadey iza gidida gishas oykidi lo7ethi naagi efite” giidi kaseti malata immi woththides. 45Gakkida mala Yuhuday Yesusakko shiiqidi “Astamare!” giidi yeerides. 46Asatikka Yesusa oykkida. 47Iza achchan eqqida issoy mashsha koohoppe shoddi Qeeseta halaqa ashkara hayth qanxides. 48Yesusikka istas “Panga mala tana oykkana mashshanne durqa oykidi yeetii? 49Wontin wontin Xoossa Keeththan tamarsashe ta intenara dishin oykibeekketa shin kase xaafetidayssi polettana mala hayssi hanides” gides. 50Hessa wode iza kaallizayti wuri iza yeggi aggi bida. 51Ba kalloteth qeeri naxalan kammida issi nay Yesusa kaallishin asay iza oykin, 52Naazi naxala yeggidi kallo kichchides. 53Yesusakka gede Qeeseta halaqakko efida. Qeeseta halaqati, dere cimatinne Muse woga tamarsizayti heen issife wuri shiiqida. 54Phexroosikka Yesusa hahora kaallishe Qeeseta halaqa gibbe gakkanaas bides. Izi heen uttidi hara asatara tama ho7ishin, 55Qeeseta halaqatinne dere cimati wuri Yesusa wodhanas markattana as koyda shin demmanas dandayibeetenna. 56Daroti iza bolla wordora markattikkokka markata qaalay oykketibenna. 57Issi issi markati dendidi wordora, 58“Hayssi addezi ‘Ta asa kushen keexettida Xoossa Keeththa laallada asa kushey bochontaz hara Xoossa Keeththa heedzdzu gallassara ta keexxana’ gishin nu siyidos” gi markattida. 59Gido attin ista markatethi issi bolla wodhdhibenna. 60Qeeseta halaqayka ista sinthan eqqidi “Hayti ne bolla markattizaysi aazee? Ne aazas duuna zaarikii?” giidi Yesusa oychides. 61Gido attin Yesusi istas aykkokka zaaronta co7u gides. Qeeseta halaqay qasseka “Anjettida Xoossa Nay Kirstoosi nenee?” gi oychides. 62Yesusikka zaaridi “Ee; tanakko! Asa Nay wolqama Xoossa ushachchan uttishininne salo shaarara yishin inte iza beyana” gides. 63Qeeseta halaqay ba may7o daakkidi “Nuus hara aaza marka koshshizee? 64Izi cashsha qaala Xoossa bolla hasayshin inte siyideta; ha7ich intes ay misatizee?” gides. Istika “Izas hayqoy bessees” giidi wurikka issi qaalan pirdida. 65Hessa wode issi issi asati iza bolla cuch cuttida; iza ayfe goozi oykidi iccishe “Ane tinbite yoota” gida. Baggayti qasse shagalan baqqishe efida. 66Phexroosi duge baggara heen gibbe giddon dishin Qeeseta halaqa garadetappe issiniya yadus. 67Phexroosi tama ho7ishin tishshi hista xeellada “Neni Naazirete Yesusara daassa gidikkii?” gadus. 68Izi qas “Ne gizayssade ta erikke; ne gizyssi taas gelenna” giidi kadides. Hessafe gede penge pooqi eqqi dishin heerakka kuttoy waassides. 69He garadeya iza beyida mala heen eqqida asatas “Hayssi addezi izara diza asatappe issadekko!” gaada qasseka haasayadus. 70Izi qasseka kadides. Guutha wode gam7ishin heen eqqida asati Phexroosa “Neni Galila asa, hessa gish tumappe ne istafe issade” gida. 71Gido attin izi qas “Inte gizadde ta erikke!” gishe caaqonne bana qangeth oykkides. 72Heerakka kuttoy nam7antho waassides. Phexroosikka “Kuttoy nam7a waassanas ne tana heedzdza kadana” gida Yesusa qaalay izas qofetin hiqqimidi yeekkides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\