Marqoosa 15

1Maalado wontara Qeeseta halaqati, dere cimatinne Muse woga tamarsizayti kumeththa shango alafetara issife zoretidi Yesusa qachi ekki efidi Philaxoosas aaththi immida. 2Philaxoosikka Yesusa “Ne Ayhudata kawoo?” gi oychides. Yesusikka “Ee, ne gida mala” giidi izas zaarides. 3Qeeseta halaqatikka daro yo7o iza bolla shiishshi mootida. 4Philaxoosi qas “Ne aazas oysha zaarikii? Hekko nena daro yo7on mootetes” giidi qasseka oychides. 5Gido attin Yesusi ha7ikka izas aykkokka zaaro immonta gish Philaxoosikka malalettides. 6Paaziga ba7aale gallas Philaxoosi derey birshana mala oychidade birshi yeddiza wogay kase dees. 7Iita ooson dere bolla dendidi shempo wodhida asatara issife qashettida Barbaane geetettiza issadey dees. 8Dereyka yiidi kase lose gididayssa izi ooththana mala Philaxoosa woossides. 9Philaxoosikka istas “Ta intes Ayhuda kawo birshana mala koyetii?” gi oychides. 10Philaxoosi hessatho oychiday kase Qeeseta halaqati Yesusa qanaten aaththi immidayssa eriza gishassa. 11Qeeseta halaqati qas “Iza exa Barbaaney birshetto!” gi oychana mala dereza dentheththida. 12Philaxoosi “Histikko inte Ayhuda kawo giza addeza wostana mala koyeti” gides. 13Isti qasseka “Kaqqa! Kaqqa!” gi waassida. 14Philaxoosikka “Ay iita ooththidee?” gi ista oychides. Isti qas “Kaqqa! kaqqa!” giidi kaseppe aaththi waassida. 15Philaxoosikka dereza ufayssana giidi Barbaane istas birshides. Yesusa garafidi kaqqanas aaththi immides. 16Wotadarati Yesusa dere haarizayssa gibbe ekki biidi attida wotadarata wursi shiishida. 17Yesusa zo7o may7o mayzida; aguntha aklile xaaxidi iza hu7en woththida. 18Hessafekka “Ayhuda kawo saroy nees gido!” gishe iza sarothida. 19Iza hu7e guufera shocida; iza bollakka cuttida gulbatidi izas goynnida. 20Iza bolla qidhi ka7idappe guye kase mayzida zo7o may7oza qari ekkidi kase iza may7oza zaari mayzidi kaqqanaso eki bida. 21Alakisandrosanne Ruufoosa aawa Simoona geetettiza issi Qareena dere asi dereppe katama yizayssa Yesusa masqale wolqara oykki toossida. 22Hessafe guye Yesusa Golgota geetettizaso efida; izas birsheththay “Asa hu7e guuge” guussa. 23Karbe geetettiza camora walaketida woyne cajje uyana mala izas immin izi ekkonta ixxides. 24Hessafe guye iza kaqqida, iza may7o issade issade awayssi gakkanakkonne giidi saama yeggidi gishettida. 25Isti iza kaqishin wontafe heedzdzu saate gidides. 26Isti masqale bolla xaafi shiishida mooto qaalay “Ayhuda kawo” giza qaala. 27Izara issife nam7u pangata issa izappe ushachara issa hadirsara kaqqida. 28Hessanka kase maxaafay “Iitatara issife taybettides” gida tinbite qaalay polettides. 29Ogera aadhdhi bizaytikka ba hu7e qaathishe “Oy! Oy! Xoossa Keeththa laallada heedzdzu gallassan keexxanay nenee?” giidi iita cashshe cayishe; 30“Ane ha7i masqale bollafe wodhdhada nena ashsha” gida. 31Hessathoka Qeeseta halaqatinne Muse woga tamarsizayti ba giddon issoy issas “Harata ashshides shin bana ashshana dandaybenna” giidi iza qidhida. 32“Nu iza beyidi ammanana mala ane hayssi Kirstoosi Isra7eeleta kawoy ha7i masqaleppe wodhdho” gida. Izara kaqettidaytikka iza bolla cashshe korida. 33Usuppun saateppe oykkidi uddufun saate gakkanaas biittay wuri dhumides. 34Uddufun saate bolla Yesusi “Eelohe! Eelohe! Lama sabaqitane” giidi qaala dhoqu histidi waassides. Hessas birsheththay “Ta Xoosso! Ta Xoosso! Ne tana aazas aggadii?” guussa. 35Heen gadaan eqqida asappe issi issi asati hessa siydi “Elaasa xeeygesko” gida. 36Hessafe issi asi eleli biidi caalida woyne cajje isponje mala miishan gelthi kessidi mitha xeeran oythidi uyana mala Yesusas shiishshides. Hessafe qasse “Ane aggagite; Elaassi yiidi iza kaqqoppe woththishin nu beyana” gides. 37Hessafe Yesusi qaala dhoqu histi waassidi shempo kezides. 38Xoossa Keeththe magalashay hu7era duge nam7u kezi daakkettides. 39Yesusa ginara eqqida issi mato halaqay Yesusi hessatho gita qaalara waassidi shempo kezishin beyidi “Hayssadey tumu Xoossa naakkoshin” gides. 40Hessa wode macasati hanizayssa hahon diidi xeellida. Ista giddofe Magdaleppe yida Maaramanne kaalotiza Yaqoobenne Yoosa aayo Maaramira qasseka Saloomira issife deettes. 41Heyti macasati Galilan Yesusa kaallishenne izas ooththishe gam7idayta. Istarakka issife hara daro macasati Yerusalame bida. 42Gadey qammi qammi bishin Sambatas giigettiza gallassi gakkides. 43Dere cimata giddon bonchettida issi Armatiyasa dere as Yoosefe geetettizayssi Xoossa Kawoteth naagishe dizaddey babbonta Philaxoosakko biidi Yesusa aha woossides. 44Philaxoosikka izi hinni wode ellera hayqqidayssa siydi malalettides. Mato halaqa xeygisdi “Izi hayqqi gam7idee?” giidi oychides. 45Izi hayqqidayssa mato halaqay geeshshi eridappe guye Yesusa aha Yoosefes immides. 46Yoosefekka moogo may7o shamidi aha masqaleppe woththidi moogo may7on xaaxidi shuchchafe woocetida duufon moogides. Duufa duuna shuchchara gordides. 47Magdaleppe yida Maaramiranne Yoosefe aayo Maaramira Yesusa aha awan moogidakkone beyida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\