Marqoosa 16

1Sambatay aadhdhidappe guye Magdale Maarama, Yaqoobe aayo Maaramiranne Saloomira issife biidi Yesusa aha tiyanas shitto shammida. 2Saamintafe koyro gallas maalado wontara buro awa arshey kezida mala Yesusa duufokko buro bishin, 3“Duufoza duunappe shuchcha nuus ooni gendersanee?” giidi ba giddon haasayettida. 4Isti dhoqu gi xeellishin daro gita shuchchay duufoza duunappe genderidayssa beyida. 5Gede duufoza giddo gelida mala issi bootha may7o may7ida paanthi ushachcha baggara uttidayssa beyidi dagammida. 6Izi qas istas “Dagammofte! Inte kaqettida Naazirete Yesusa koyeeta; izi dendides haan deenna, isti iza woththidaso hayssa beyte. 7Gido attin inte biidi iza kaallizaytassinne Phexroosas kase intes yootida mala intefe kasetidi izi Galila baana. Inte iza heen demmana giidi istas yootite” gides. 8Macasatikka malalettishenne kokkorshe duufappe kezi baqattida. Babbida gish oonaska aykkokka qaattibetenna. 9Saamintafe koyro gallas Wogga wonta maaladora izi hayqoppe dendidappe guye Yesusi izippe laapun daydanthi kessida Magdale Maaramis koyro beettides. 10Izakka baada kase izara dizayti kayotishenne yeekkishe dishin demmada yootadus. 11Isti Yesusi paxa dizayssanne iza ta Yesusa beyadis gidayssa siydi ammanbeetenna. 12Hessafe guye iza kaallizaytappe nam7ati gede dere gars bishin Yesusi istas hara as misati beettides. 13Istika simmidi hessa iza kaallizaytappe attidaytas yootida. Gido attin iza kaallizayti siydi ammanbeetenna. 14Hessafe guye tammanne issineti maadda bolla dishin Yesusi istas qoncides. Izi hayqoppe dendin iza beyida asati istas yootin siydi ammanonta aggida gish istas ammanoy bayndayssanne ista wozna muumetetha gish ista borides. 15Istasika “Alame ubbaso biite, Mishiraachcho qaala medhetetha ubbas sabakite. 16Ammandaynne xammaqettiday attana. Ammanontay gidikko pirdettana. 17Tana ammanizayta hayti malatati kaallana. Isti ta sunthan daydanthata kessana, ooratha qaalanka haasayana. 18Isti shooshata ba kushera oykkana; wodhiza marze uyikkokka ista qohenna. Ba kushe harganchata bolla woththi woossikko harganchati paxana” gides. 19Goda Yesusi hessa yootidappe guye pude salo dendi biidi Xoossa ushachan uttides. 20Iza kaallizayti hessafe kezidi ubbason aadhdhi aadhdhi sabakida. Godayka istara ooththides. Ista timirteza ekkidi ooththizaytas ba yootida qaalakka malata ooththi ooththi minthides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\