Marqoosa 2

1Guutha gallassafe guye “Yesusi Qifirnahoome simmidi soon dees” giza wore asay siyides. 2Hessa gish keeththara karera uttizasoy dhayana gakkanaas daro derey shiiqides. Izikka Xoossa qaala asas sabakides. 3Oyddu as dayti issi tohoy silida as tookkidi izakko ehida. 4Asa daroteththafe dendidayssan Yesusi dizaso gaththanas dandayonta gish Yesusi diza ginara kaara qaaridi harganchaza izi ichida halara Yesusa sinth duge woththida. 5Yesusi asata ammano beyidi tohoy silida addeza “Ta naazo! Ne nagaray atto geetettides” gides. 6Heen gadaan uttida issi issi Muse woga xaafeti ba woznara hayssi addezi wosti hayssatho gizee? “Xoossa bolla cashsha qaala haasayees. Issi Xoossafe attin nagara maarana dandayizay oonee?” giidi qoppida. 8Yesusi heerakka isti ba woznan qoppidayssa ba Ayanan eridi “Inte wosti hayssatho qoppetii? 9Tohoy silida addeza, ‘Ne nagaray atto geetettides’ guussafenne ‘Dendada ne hala tookkada ba guussafe awayssi matizee?’ 10Gido attin Asa Naas biitta bollan nagara maarana godateththi dizayssa inte erana mala” giidi toho sila addeza; 11“Dendada ne tookketta yida hala tookkada neso ba” gides. 12Izikka dendidi asay wuri beyishin hala tookkidi bides. Heen gadaan diza asay wuri hanozan malaletidi “Kase hayssa malay hanin beybookko” giidi Xoosse galatides. 13Qasseka Yesusi Galila Abba lanqe bides. Daro derey izakko yiin izikka yida asa tamarsides. 14Izi ogera aadhdhi bishin Ilfiyoosa naa Lewey qaraxa shiishshizason uttidayssa beyidi “Haaya tana kaalla” gides. Izikka dendidi Yesusa kaallides. 15Hessafe guye Leewe soon kaththa maaddan utti dishin qaraxa shiishshiza daro asatinne nagaranchati izara kaalli yida gish isti Yesusaranne iza kaallizaytara issife maaddan uttida. 16Farsaaweeta baggafe gidida Muse woga tamarsizayti Yesusi nagaranchataranne qaraxa shiishshizaytara mishin beyidi iza kaallizayta “Qaraxa qanxissizaytaranne nagaranchatara aazas mizee?” giidi oychida. 17Yesusikka isti gizayssa siydi “Aakimey harganchatas koshshes attin hargontaytas gidenna. Takka nagaranchata xeeyganas yadis attin xillota xeeyganas yabeekke” gides. 18Yohannisa kaallizaytinne Farsaaweeti xooma xoomettes. Issi issi asati Yesusakko yiidi “Yohannisa kaallizaytinne Farsaaweeta kaallizayti xoomettes shin nena kaallizayti aazas xoomettenee?” gi oychida. 19Yesusikka istas “Mishiray istara dishin mishira laggeti xoomi erizoo? Mishiray istara dishin xoomi eretenna. 20Mishiray istafe ekettana wodey yaana. He wode isti xoomana. 21“Gal7a may7o bolla ooratha woso woththi sikkizadey oonikka deenna; hessatho ooththikko oorathazi gal7a daakki daakki yeggees; daakkeththaykka kaseppe gede aadhdhi iitees. 22Hessathoka ooratha woyne cajje gal7a lukkamon woththizadey deenna. Wothiza gidikko woyne cajjezi gal7a lukkamoza dhuussees; woyne cajjezinne lukkamozi nam7ay morettetes. Hessa gish ooratha woyne cajjey daanas bessizay ooratha lukkamonna” gides. 23Yesusi Ayhudata Sambata gallas giste tiya giddora aadhdhishin iza kaallizayti izara issife bishe tiya xupho oykkida. 24Farsaaweeti “Nena kaallizayti Sambata gallas diggettida miish aazas ooththizoo?” giidi Yesusa oychida. 25Izikka istas “Dawutey gafidi miza miish koyda wode izara issife dizaytara izi ooththidayssa nabebibeekketii? 26Abiyatarey Qeeseta halaqatethan dishin izi Xoossa Keeththe gelidi Qeeseti xalala maanas bessiza dumma kaththa baassi miidinne banara dizaytas immides” gides. 27Qasseka Yesusi istas “Sambatay asas medhettides attin asi Sambatas medhetibenna. 28Hessa gish ta Asa Nay Sambata goda” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\