Marqoosa 3

1Hara gallas Yesusi Ayhuda Woosa Keeththe gelides. Henka kushey silidadey dees. 2Yesusa mootanas gaaso koyiza asati izi Ayhudata Sambata gallas pathanakkonne giidi pathishin beyana koyda. 3Izikka kushey silida addeza “Heen shiiqi uttida asa sinthan denda eqqa” gides. 4Hessafe guye Yesusi asa “Sambata gallas bessizay lo7o oosoyee? Iita oosoo? Asa shempo ashoyee? Woykko shempo wodhoo?” giidi oychides. Istika co7u gida. 5Ista wozna shuchchatethan mishetidi iza giddoththidi yuuyi aadhdhi eqqida asa hanqora xeelidi addeza “Ne kusheza piddisa!” gides. Addezikka ba kushe piddisin kushezi mulera pathides. 6Farsaaweeti kezi biidi iza wosti dhayssanakkonne Herdoosa bagga gidida asatara zoretida. 7Yesusi bana kaallizaytara abbako bides. Galilappenne Yuhudappe yida daro derey iza kaallides. 8Izi ooththizayssa siydi asay Yuhudappe, Yerusalameppe, Edoomeppe, Yordanoose pinthan diza deretappe qasse Xirooseppenne Sidoona heerappe izakko yides. 9Asay darida gish iza un7ethonta mala guutha wogolo isti giigisana mala bana kaallizayta azazides. 10Izi daro harganchata pathida gish sakoy waayssizayti wuri iza ba kushera bochchanas dafettida. 11Tuna ayanatikka Yesusa beyida mala iza sinthan kundidi “Neni Xoossa Naa” giidi waassida. 12Gido attin izi oonakkonne tuna ayanati qoncisonta mala keehippe hanqides. 13Yesusi pude zuma bolla kezidi ba koyizayta baako yaana mala xeygides, istika izakko yida. 14Izara issife gidana malanne sabakanas yeddana mala tammanne nam7ata “Hawaareta” gi sunthides. 15Asaappe daydanthata kessana mala istas godateththi immides. 16Izi sunthida tammanne nam7ata sunthi hayssafe kaallizayssa; Phexroosa geetettida Simoona, 17Bi7orinegeese woykko daada nayta geetettida Zabidoosa nayta Yaqoobenne Yohannisa, 18Indiraasa, Piliphoosa, Bartelemoosa, Matoosa, Toomaasa, Ilfiyoosa naa Yaqoobe, Tadoosa, ba baggas mishettiza Simoona, 19Yesusa aaththi immida Asqoroonto Yuhuda. 20Hessafe guye Yesusi issi so gelides. Izinne iza kaallizayti kath maana wodey istas dhayana gakkanaas derey qasseka dari shiiqides. 21Iza hanota siyida iza dabboti “Gooyonta aggenna” giidi banara ekki baanas izi dizaso gakkida. 22Yerusalameppe yida xaafetikka “Bi7elizeebula geetettiza daydanthata halaqay iza bolla dees. Izi daydanthata kessizay daydanthata halaqa wolqanko!” gida. 23Izikka ista xeygidi leemisora “Xala7ey asappe Xala7e wosti kessanee? 24Ba giddon shaakoy diza kawotethi minnanas dandayenna. 25Issi keeththa asikka ba giddon shaaketikko eqqanaas dandayenna. 26Hessathoka Xala7ey ba garasan issoy issara shaakettikkonne ixettikko minni eqqanaas dandayenna. Hessika izas wurseth gidana. 27“Hessa geedon issadey koyrottidi wolqama as qachonta dishe wolqamazaso gelanassinne iza miishe bonqanas dandayenna; iza aqo bonqanas dandayettizay wolqamaza qachikko xalala. 28“Ta intes tumu gays; asa naytas nagaraynne cashshi wuri maarettana. 29Gido attin Xillo Ayana bolla cashsha qaala haasayiza asa ubbas mernaas nagara acco gidana attin maarettenna” gides. 30Hessa izi giday isti iza “Ne bolla tuna ayanay dees” gida gishasa. 31Hessafe guye iza aayeyanne iza ishati kare yi eqqidinne ase izakko kiitti xeygisida. 32Iza yuuyi aadhdhi uttida daro asay “Hekko ne aayeyanne ne ishati karen eqqidi nena koyeettes” gida. 33Izikka zaaridi “Ta aaya oonee? Ta ishati oonantee?” gides. 34Iza yuuyi uttida asaako xeelidi “Ta aayeyanne ta ishati haytantakko! 35Xoossa shene ooththizay wuri izi ta isha, ta michonne ta aayo” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\