Marqoosa 4

1Qasse Yesusi hara wode abba achchan tamarso oykkides. Izakko keehi daro derey shiiqida gish abba giddon diza wogolo dizaarin gelidi uttides; asayka wuri abba achchan shiiqides. 2Izikka daro yo7ota leemiso hizgi tamarsides. 3“Siyite! Issadey zereth zeranas kezides. 4Izi zerishin issi issi zerethi oge bolla wodhdhides. Oge bolla wodhdhida zeretha kafoti maxi mida. 5Baggay mela biittan wodhdhides. He biittay mela gidida gish heerakka caarides. 6Gido attin awa arshey kezida mala shullidi xapho yeddonta gish melides. 7Qasse issi zerethi aguntha giddon wodhdhides; agunthayka diccidi cuullida gish ayfibenna. 8Hara zerethi qasse lo7o orde biitta bolla wodhdhida gish caaridi diccides; ayfeka ayfides; Issoy heedzdzu tammu, issoy qasse usuppun tammu, issoy qasse xeetu ayfides.” 9Yesusi qasseka “Siyiza haythi dizadey siyo!” gides. 10Yesusi barka dishin tammanne nam7atinne kase izara diza asay izi yootida leemisoza gish iza zaari oychida. 11Izikka istas “Intes Xoossa Kawoteththa xuura eroy gelides shin karen dizaytas gidikko yo7oy wuri leemisora yootettes. 12Hessika kase ‘Isti beyidi beyidayssa akeekonta malanne simonta mala, qasseka ista nagaray maaretonta malakko’ ” gides. 13Qasseka Yesusi “Hayssi leemisoy intes gelibenee? Histin hara leemiso inte wosti erannee? 14Zerizadey qaala zerees. 15Issi issi asati oge bolla wodhdhida zeretha misatettes; isti qaala siyiza wode Xala7ey yiidi heerakka isti siyida qaala ista woznappe ekkichees. 16Hessathoka harati mela biitta bolla wodhdhida zeretha misatetes. Isti qaala siydi ufayssan ekketes. 17Gido attin isti xapho yeddonta gish guutha wode gam7ishin qaala geedon metoy woykko goodetay asata bolla yiza wode heerakka dhuphetetes. 18Harati qasse aguntha giddon wodhdhida zeretha misatettes; isti qaala sisi siyeetes. 19Gido attin ha biitta metoy, miisha siiqoynne hara amoy isti siyida qaala cuullidi ayfe ayfonta mala diggees. 20Hankoyti lo7o biittan zeretida zeretha misatettes; heytikka qaala siydi ekkizadenne heedzdzu tammu ayfe, usuppun tammu ayfenne xeetu ayfe ayfizayta” gides. 21Qasseka Yesusi “Xompe oythidi geemason woykko arsa giddon woththi eretii? Poo7ana mala qonceson wotheeta gidenee? 22Hessa gish qotettidi qonce kezontay, poo7on kezonta geeman attanay baawa. 23Hessa gish siyiza haythi dizaddey siyo!” gides. 24Gujidikka “Inte siyizayssa woznan woththite; inte makkiza miishara intes makettana; hessafekka daroy gujettana. 25Dizaddes gujettana shin bayndadefe izas dizaarakka ekketichana” gides. 26Qasseka Yesusi “Xoossa kawotethi zereth zeriza issi as misatawus. 27Zeridadey omars dhisikees. Wontishin dendees; gido attin izi eronta dishin zerettida kaththay mokkidi diccees. 28Gadeyaka koyro caarech, kaalethada pudhe, qsseka pudheza bolla lo7o ayfe immawus. 29Kathay kaxxidappe guye boney gakkin keeththa aaway heerakka maxa oykkes” gides. 30Yesusi “Xoossa Kawoteth nu aazara ginisanee? Aazara leemisanee? 31Biitta bolla ubbafe laafa gidida sanafice ayfe misatawus. 32Zeretada diccidappe guye qas atakilteta ubbafe aadhdhiza gish kafoti yiidi he atakiltey haggata kuwa giddon shempeetes” gides. 33Yesusikka asay ekkanas dandayizayssa keena hayta misatiza hara daro leemisora istas yootides. 34Ay miish gidikkokka asas leemisoy baynda yooti erenna. Izinne iza kaallizayti xalla diza wode gidikko wursi birsh yootees. 35He gallas gadey qammishin bana kaallizayta “Ane gede he pinth pinnoos” gides. 36Isti asa heen aggagidi izi utti diza wogolozara Yesusa ekki bida. Hara wogolotikka istara issife deettes. 37He wode wolqama dambalay abba bolla dendidi wogoloza haaththi kumana gakkanaas dambalay shocechides. 38Gido attin Yesusi borkoth borkottidi wogolozas guye baggan ichides. Istika iza denthidi “Astamare! Nuni dhayishin nena metenee?” gida. 39Izikka dendidi carkoza “Co7u ga!” abbaka “Woppu ga!” gides; carkoykka co7u gides; mulekka co7u gides. 40Bana kaallizaytaka “Hayssatho aazas babbidetii? Hayssa gakkanaas intes ammanoy bawee?” gides. 41Istika keehi babidi ba giddon issoy issara “Carkoynne abbay izas azazettizay hayssi oonee?” geetettida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\