Marqoosa 5

1Abba pinnidi gede Gergesenoone geetettizaso bida. 2Yesusi wogoloyippe wodhdhida mala tuna ayanay iza bolla dizaddey duufoppe kezidi Yesusara gaaggana izakko yides. 3Hayssi addezi duufoson dizaddenne haray attoshin oonikka iza sansalatanka qachanas dandaybenna. 4Daro wode toho birataranne sansalatara qashetees. Gido attin kushe sansalata duuththethi yegees; toho birataka mentherethi yeges; oonikka iza oykidi teqanas dandaybenna. 5Gallassinne qamma duufota giddoninne zumata bolla yuuyi yuuyi waassishe ba bolla shuchchara qanxerethidi madunthees. 6Izikka Yesusa hahon beyida mala wothan izakko yiidi iza sinthan gulbatidi goynnides. 7Keehi waassidi “Haysso wogga Xoossa Naa Yesusa, nees tanara aazi dizee? Xoossa sunthan ta nena woossays tana waaysoppa” gides. 8Izi hessa giday Yesusi kase “Neni tuna ayanay hayssafe keza” gida gishassa. 9Hessafe qasse Yesusi iza “Ne sunthi oonee?” giidi oychides. Izikka “Nuni darota gidida gish ta sunthi Leegone geetettes” gides. 10He dereppe kessi yeddonta mala Yesusa keehi woossides. 11Heen matan zuma bolla daro guddunthi heemettes. 12Tuna ayanati “Nu guddunthatan gelana mala nuus ero garkii?” giidi Yesusa woossida. 13Izikka istas “Ero” gides. Tuna ayanatikka addezappe kezidi guddunthatan gelida. Nam7u shi gidida guddunthay wuri aafozara dugeththa genderetti wodhdhidi abban mitettida. 14Gudduntha heemmizayti baqatidi hanidayssa katamaninne dere giddon yootida. Dereyka hanidayssa beyanas ba dizasoppe dizasoppe kezides. 15Yesusakko yiidi daro daydanthi iza bolla diza addeza woznay izas simmin may7o may7idinne wogara uttidayssa yida asay beyidi babbides. 16Hayssa beyida asay daydanthi iza bolla diza addeza gishshinne guddunthati hanoyssa derezas yootida. 17Hessafe guye he dere asay Yesusi ista dere yeddidi baana mala woossides. 18Yesusi wogolon gelishin daydanthati izappe kezida addezi Yesusara daanas woossides. 19Yesusi qasse izi oychidayssa akay giidinne “Neni gede ne so ba, Goday nees ay mala gita miish ooththidakkonne izi nees ooththida maarotetha ne so asas yoota” gides. 20Addezikka baso biidi Yesusi izas ooththida gita miish wursi tammu katama geetettiza deren yootin siyiday wurikka malalettides. 21Qasseka Yesusi wogolon gelidi gede pinth pinnidi abba achchan dishin daro asay iza achchi shiiqidinne iza giddoththides. 22Ayhudata Woosa Keeththa halaqatappe issoy Iya7iroosa geetettizayssi izi dizaso biidi Yesusa demmida mala iza toho bolla kundidi 23“Taas guutha naa dizaara hayqqana gawus. Iza hayqqonta paxa daana mala ne ha yaada ne kushe izi bolla wotharkii?” giidi keehi woossides. 24Yesusikka izara issife bides. Daro asay iza un7ethana gakkanaas kaallides. 25Tammanne nam7u layth kumeth suuthi izi bollafe gukkiza macas dizaara heen asaara dawus. 26Iza baassi diza miish wursa ongana gakkanaas akimeppe akime laamon daro daburadus. Gido attin sakoy izis gede darides attin aykkokka lo7ibenna. 27Iza Yesusa gish siyida mala asa giddora Yesusa guyera kaallada iza may7o bochchadus. 28Gaasoyka “Ta ay hanadakka iza may7o kushera bocho bochidakkoka ta paxana” gaada qoppida gishassa. 29Gukkiza suuthay heerakka eqi aggides; izakka paxidayssa ba asatethan eradus. 30Bappe wolqay kezidayssa Yesusi eridi gede asaakko simmidi “Ta may7o oone bochiday?” gides. 31Iza kaallizayti qasse “Hayssi derey un7etidi sugetishin beyashe waanada ‘Tana bochiday oonee?’ gay” gida. 32Yesusi hessa ooththiday oonakkonne beyanas yuushi xeellides. 33Macasayakka baas aazi waanidakkone erada babbashenne kokkorashe yaada Yesusa sinthan gufannada hanida tuma wursa izas yootadus. 34Izikka “Ta naye! Ne ammanoy nena ashshides. Saron ba! Ne waayeppe paxa!” gides. 35Yesusi buro haasayan dishin Ayhudata Woosa Keeththe halaqa Iya7iroosa soppe yiidi Iya7iroosas “Ne naya hayqadus, Goda mela aazas daaburissay?” gida. 36Gido attin Yesusi ista haasaya lepi histidi Ayhudata Woosa Keeththa halaqaza “Ne ammano xalla ammana attin babbofa!” gides. 37Phexroosa Yaqooberanne Yaqoobe isha Yohannisappe attin haray oonikka iza kaallana mala koybenna. 38Gede Ayhudata Woosa Keeththa halaqa so gakkida mala asay waassishe camo yeeho yeekkizayssa beyides. 39So gelidi “Hayssi wuri aaza waasonne aaza yeehoo? Naya dhiskadus attin hayqqabeykku” gides. 40Qasse asay wuri iza bolla miicides; asa wursikka keeththafe kessidi nay aawanne nay aayiyo qasseka izara issife yidayta iza kaallizayta xalla kaaleththidi naya diza so gelides. 41Nay kushekka oykkidi “Xaabita kum!” gides. “Xaabita kum” guussas birsheththi “Hanne naye, denda” guussa. 42Nayakka heerakka denda eqqadus; heenne haane hamutadus. Iziska laythay tammanne nam7u laytha; asaykka he hanozan daro malalettides. 43Yesusi hayssa oonikka eronta mala keehi minthi yootides; “Nays maana quma immite” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\