Marqoosa 6

1Hessafe guye Yesusi heeppe dendidi gede ba dere bides. Iza kaallizaytikka izara bida. 2Ayhudata Sambatay gakkin Ayhudata Woosa Keeththe gelidi tamarsishin siyida asay “Hayssi addezi hayssa wursi aawappe ekkidee? Hayssi izas imettida eratethay aazee? Qasse hayti izi ooththiza malatati waani iza kushen hanizoo?” gishe malalettida. 3“Hayssi anaxeza gidenee? Maarami naa Yaqoobenta Yoosanta, Yuhudantanne Simoonanta isha gidenee? Iza micheti nunara haan nu matan dizayta detenee?” giidi hessafe dendidayssani izan ufayettibetenna. 4Yesusikka istas “Nabey bonchettontay ba deren ba dabbota giddoninne baso asa achchan xalla” gides. 5Heen guutha harganchata bolla kushe woththi pathorippe attin hara aykko malataka ooththanas dandaybenna. 6Istas ammanoy bayndayssa beyidi malalettides. Hessafekka Yesusi gutan gutan yuuyi yuuyi tamarsides. 7Tammanne nam7ata baako xeygidi nam7u nam7u histi kiittishe tuna ayanata bolla istas godateththi immides. 8Izi “Oges gidiza guufe attin oge shinqe woykko korojo woykko miishe oykkofte. 9Caamma aaththite gido attin laammana may7o oykkofte. 10Issi keeththe inte gelikko he katamappe inte kezana gakkanaas he keeththan diite. 11Awanka oonikka intena mokki ekkonta ixikko heeppe kezishe he dereta bolla marka gidana mala inte toho bolla diza gudulla qoqofte” giidi azazides. 12Istika heeppe kezidi derey maarotethan gelana mala sabakida. 13Daro daydanthata kessida; daro harganchata zayte tiyi tiyidi pathida. 14Yesusa sunthi kaseppe ereti ereti bishin kawo Herdoossi hessa siyides. Issi issi asati “Hayssa mala malatata ooththiza Xammaqiza Yohannisi hayqoppe dendinikko” gida. 15Baggayti “Elaasa” geettes; bagga asay qasse “Kase nabetappe issa misatees” geettes. 16Herdoossi yo7oza siydi “Ta iza qoodhe qanxisida Yohannisi hayqoppe paxi dendides” gides. 17Herdoossi ba isha Piliphoosa macho Herodiyado ekkida geedon oyketidi qashettana mala azazidi Yohannisa qasho keeththe gelthides. 18Yohannisi Herdoosa “Ne isha macho ne ekkonta mala wogay nena diggees” gida gish qachides. 19Herodiyada hessa gish hoollotada iza wodhisanas koyadus shin dandayabekku. 20Gaasoyka Yohannisi xillonne geeshsha as gididayssa Herdoossi eriza gish Yohannisas babbessinne iza naagees. Yohannisi yootizayssa Herdoossi siydi hirgiza gidikkokka izi yootizayssa woznappe siyees. 21Herdoosa yeletta gallas bonchanas dhoqa shuumetas; olla wotadarata azaziza waannatassinne Galila biittan keehi erettiza gita asatas gibira kessides; hessika Herodiyadis giiga gallas gidides. 22Herodiyadi maca naya gelada asa sinthan yeth yexin Herdoosanne izi xeygida asa izi yethay ufaysidees. Kawoykka nayo “Ne koyiza miish wursa tana oycha ta nees immana” gides. 23Qasseka ta kawoteththa bagga gididakkokka ne oychikko wursa ta nees immana giidi izis caaqides. 24Nayakka elela kezada ba aayeyo “Kawo ay oychoo?” gadus. Aayiyakka “Xammaqiza Yohannisa hu7e qanxada imma ga” gadus. 25Nayakka elela kezada kawozakko gelada “Xammaqiza Yohannisa hu7e keren wothada ne taas immana mala koyays” ga oychadus. 26Kawoy he yo7ozan daro modhettides; gido attin xeeygetida imatha gishinne caaqida qaala gish izis akay gaanas koybeenna. 27Hessa gish wotadaratappe issa eeson kiittidi Yohannisa qoodhe qanxidi iza hu7e ekki yaana mala azazides; izikka biidi qasho keeththa giddon Yohannisa qoodhe qanxides. 28Hu7eza kerera ehidi nays immides; nayakka ba aayeyssi immadus. 29Yohannisa kaallizaytikka hessa siyida mala yiidi Yohannisa aha ekki efidi moogida. 30Hessafe guye Hawaareti simmidi Yesusa achchan yuuyi aadhdhi ba ooththidayssanne ba tamarsidayssa wursi izas yootida. 31Daro asay yishenne bishe giza gish quma miza wodeykka bettibenna; “Ane inte xalla tanara asi bayndaso biidi ane guuth shempi ekkite” gides. 32Hessa gish isti barka wogolon gelidi issi asi bayndaaso bida. 33Isti bishin daroti beyidi tohora wothan istafe sinthe aadhdhida. 34Yesusi wogolozappe wodhdhiza wode daro derey shiiqi uttidayssa beyides. Heemmizadey baynda mehe mala gidida gish asas qadhettides. Daro yo7okka tamarso oykkides. 35He wode gadey qammi qammi biza gish iza kaallizayti izakko shiiqidi “Hayssi nu dizasoy bazzokko, gadeykka qammides. 36Hayssa heeran asi dizaso biidi asay baas miza kath shami maana mala asa yedda” gida. 37Izi istas zaaridi “Asaas miza miish inte immite” gides. Istika malalettidi “Nuni biidi nam7u xeetu dinarera kath shamidi hayssa asas immizakko gidandee?” gida. 38Izikka istas “Intes ay lagge ukethi dizakonne ane biidi xeellite” giin isti bi xeelidi “Ichashu ukethinne nam7u moley dees” gida. 39Hessafe kaallidi asaa cilila maata bolla oyddan oyddan uttisana mala azazides. 40Asaykka xeetu xeetunne ichashu tammu ichashu tammu gididi oyddan uttides. 41Izikka ichashu ukethanne nam7u moleta ba kushen oykidi pude salo xeelidi anjidinne uketha menthi menthi asas gishana mala bana kaallizaytas immides; nam7u moletaka ubba asas shaakerethides. 42Asay wurikka miidi kallides. 43Yesusa kaallizayti asay kalli miin attidayssa tammanne nam7u pitha kumeth shiishida. 44Kath mida asaappe attumasay xalla ichashu shi. 45Heerakka izi asaa moyzishe iza kaallizayti sinthatidi gede pinth Betesayda geetettizso pinnana mala azazides. 46Heeppeka ista aggagidi woossanas pude zuma bolla kezides. 47Gadey qammin wogoloy abba giddon dishin izi barka biitta bolla dees. 48Abba bolla carkoy keehi metida gish iza kaallizayti abba shiri shiri wogolo laaggiza miishara baaxetishin Yesusi beyides. Wonta bolla istako yides; yiidinne ista achchara aadhdhi baanatho hanides. 49Gido attin aadhdhi bana hanishin iza beyida mala moytile beyida misatin wurikka waassida. 50Wurikka iza beyidi daggammida; izikka heerakka ista yoochidinne “Aykkoy ba; tanakko dagammofte!” gides. 51Izikka wogolon istako gelin carkoy co7u gides, istika daro malalettida. 52Kase izi ukethan ooththida malata birsheth isti eronta gish ista woznay doccides. 53Abba pinnidi Gensereexe geetettizaso gakkida; wogolappe wodhdhidi wogoloza heen qachidi aggi bida. 54Isti wogoloppe wodhdhida mala asay Yesusa erides. 55Wurikka ba dizaso dizaso woxerettidi harganchata halan tookki tookki ekkidi Yesusi dizaso ehida. 56Izi gakkida gutan woykko katama giddon woykko dere giddon gidin harganchati izi aadhdhishin iza woossidinne iza may7o bochidi paxana mala shiishshi shiishshi dubbushshay dizaason woththida. Izi aadhdhi bishin iza may7o bochidayti wuri paxida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\