Marqoosa 7

1Hessafe guye Farsaaweetinne Yerusalameppe yida issi issi xaafeti Yesusa lanqen yuuyi aadhdhida. 2Yesusa kaallizaytappe baggayti mecetonta qita kushera kath mishin beyida. 3Farsaaweetinne kase cima Ayhuda asati kase dere woga naaganas kushe lo7ethi meecetonta kath mi erettenna. 4Giya bi simmikkokka bolla meeceti geeyonta dishe kath mi erettenna. Hessathoka wancakka, otokka, kerekka, ichchiza hiithekka meecha malata hara wogatakka naagettes. 5Farsaaweetinne xaafeti Yesusa “Nena kaallizayti kase aawata woga mala duus aggidi aazas kushe meecetonta kath mizoo?” giidi oychida. 6Izikka istas “Isayaassi qoodheppe qommon haniza inte gish ‘Hayssi derey ba metershan xalala tana bonches; woznay gidikko taappe haakkides. 7Taas mela hada goynnetes; ista timirteykka asi woththida woga xalla’ giidi yootidays tuma” gides. 8Xoossa woga aggidi asi woththida woga naagettes. 9Qasseka “inte wogas giidi Xoossa woga inte aggagiza cincateththa ogey intes dees. 10Ays giikko Musey ‘Ne aayonne ne aawa boncha; ba aayonne ba aawa cayizaddey mulekka hayqqo’ gides. 11Gido attin inte qasse ‘Issi asi ba aawa woykko ba aayo inte taappe demmanas koshshiza maado ta Xoossas immadis’ giikko; 12Inte qasse hayssadey ba aawaska ba aayeyssi hara aykkokka ooththana mala koyekketa. 13Hessa gish inte woga naagana giidi Xoossa qaala laammeta. Heytanta misatiza darota ooththeta.” gides. 14Qasseka Yesusi asa baako xeygidi “Wurikka ta giza siyitenne woznan woththite. 15Kareppe ulo gido gelidi as tunisiza issi miishikka deenna. Harappeka ase tunisizay keeththa aawappe gede kare keziza miisha. 16Siyiza haythi dizay siyo!” gides. 17Izi asa karen aggidi keeththe gelin iza kaallizayti izi yootida leemisoza birsheth Yesusa oychida. 18Izikka ista “Inteska yo7oy gellenee? Kareppe gelidi ase tunisiza miishi aazikka deenna. 19Kareppe gelizay gede woznan gidonta; duge qantha gido gelees qasse heeppe izaade asatethafe gede kare kezees.” Yesusi hessa giday asi miza kaththi wurikka geesh gididayssa qoncisanassa. 20Kaalethidikka “Asappe kezizazi ase tunises. 21Asa wozna giddofe kezizay iita qofata, layma amonne kaysoteth, ase wodho, laymateth, 22Yiiqeteth, iitateth, baleththo, layma kaas, qanatetteth, asa sunth mooro, otoretethinne azalla. 23Hayti iita hanoti wuri asappe kezeetessinne ase tuniseetes” gides. 24Yesusi heeppe kezidi Xiroose geetettiza dere bides. Heen issade keeththe gelidi izi heen dizayssa asi eronta mala koyides. Gido attin izi heen iza duussay qotettanas dandayettibenna. 25Heerakka issi tuna ayanay oykkida guutha naa dizaari aaya Yesusi heen dizayssa siyada izakko yaada iza toho bolla kundadus. 26Macasaya Ayhuda gidonta Girike qaala haasayiza macasashin iza yelettidasoy Sirofinqe geetettes. Izakka Yesusi naype tuna ayana kessana mala woossadus. 27Yesusi zaaridi izis “Nayta quma ekki kanas yegganas bessonta gish koyro nayti mi kalletto” gides. 28Izakka zaarada “Ee Godo! Kanatikka maadda matan de7idi nayta kusheppe gaden wodhdhidayssa meetesikko” gadus. 29Izikka “Histikko neni hessa gida gish ba! Daydanthay ne naype kezides” gides. 30Iza simmada so bishin naya daydanthay yeddin paxada hiixan ichchidaro demmadus. 31Hessafe Yesusi Xiroose biittafe dendidi Sidoona gizasora aadhdhi tammu katama gizasora kanthidi gede Galila Abbako gakkides. 32Asay issi haytha tullenne ayfe qooqe asi izakko he ekki yiidi Yesusi iza bolla ba kushe wothana mala woossida. 33Yesusikka iza asappe shaakki ekki biidi ba kushe biradhdheta addeza haythan gelthides; qasseka cuchch cuttidi addeza inxarsa bochides. 34Pude salo xeelidinne tookki shempidi “Efita” gides. Hessika “Pogeta” guussa. 35Heerakka addeza haythati pogettida; inxarsaykka birshettin geeshshi haasayides. 36Yesusi hayssa beyidayti oonaska yootonta mala azazides; gido attin asay izi azazizadayssafe bollara keehi gujidi yootida. 37Derezikka wogappe aaththi malalettidi “Izi ooththidayssi wuri lo7o; tulleti siyana mala, duuna duudeti haasayana mala ooththides” gida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\