Marqoosa 9

1Kaalethidikka Yesusi “Ta intes tuma gays; hayssan eqqida asappe Xoossa kawotethi wolqara yishin beyana gakkanaas hayqqonta gam7ana issi issi asati deettes” gides. 2Usuppun gallassafe guye Yesusi Phexroosa Yaqoobenne Yohannisa banara kaalethi ekkidi issi gita zuma bolla kezides. Isti barka dishin ista sinthan iza medhay laameti wodhdhides. 3Izi may7ida may7oy biitta bolla oonikka may7o meecidi hessa mala boothanas dandayonta booth boottides. 4He wode Elaassinne Musey Yesusara hasayettishe istas beettida. 5Phexroosi Yesusa “Astamare! Nuni haan hayssan dizaakko nuus lo7o; nees issi daase, Muses issi daase, qasse Elaasas issi daase, heedzdzu daaseta nu oothikkochii?” gides. 6Daro babbida gish Phexroosi ba gizayssa eridi gibenna. 7Heerakka shaaray ista kammin shaara giddora “Hayssi ta dosiza ta naazakko! Izi giza siyite” giza qaala giirisi yides. 8Heerakka isti yuushi xeellin Yesusappe attin oonikka hara as istara deenna. 9Isti zuma bollafe duge wodhdhishin Asa Nay hayqoppe dendana gakkanaas hayssa isti beyidayssa oonaska yootonta mala azazides. 10Istika baas yootida qaala ba woznan oykkida shin “Hayqoppe dendo guussi ay guussakkonne” giidi ba giddon haasayettida 11Qasse isti Muse woga tamarsizayti “Kasetidi Elaassi yaana koshshees aazas gizoo?” giidi iza oychida. 12Yesusi istas “Tumukka Elaassi kaseti yiidi wursikka giigissana. Histinka Asa Nay daro waaye ekkanassinne kadhettanas bessees geetetti xaafettidayssi intes ay misatizee? 13Gido attin ta intes gizay Elaassi gidikko yides shin asaykka iza gish xaafettida mala bana koshshida mala iza bolla ooththides” gides. 14Duge giddon attida Yesusa kaallizaytakko isti simmi yishin daro asay ista giddoththin Muse woga tamarsizayti istara palamettizayssa beyida. 15Derey iza demmida mala malalettidi sarokanas izakko woxxides. 16Izikka ista “Inte istara aaza gish palametettii?” giidi oychides. 17Asaa giddofe issadey “Astamare! Tuna ayanay izan gelin duuna duudida ta naa dayssa ta neekko ekka yadis. 18Ayanazi dendiza wode bollafe yeggees; duunara gopponto kessi kessi yeggees; achchakka garcees; asatethakka zoodisses. Tuna ayana kessetto gaada nena kaallizayta ta oychin istika dandayibeetenna” gides. 19Yesusikka istas zaaridi “Inteno ammanonta yelettato, ayde gakkanaas ta intenara daanee? Qasse ayde gakkanaas ta intena dandayanee? Ane naaza ha ehite” gides. 20Asaykka naaza izakko ehides, tuna ayanay Yesusa beyida mala naaza heerakka gaden gendersidi kokkorsidinne duunara gopponto coppu histides. 21Yesusi naaza aawa “Hayssi hargey iza ayidesappe oykkidee?” gides. Naaza aawaykka “Naatethafe doommidi” gides. 22“Iza wodhanas koydi daro wode tamanka haaththanka yeggees. Nees dandayettikko nuus mishetanne nuna maadda” gides. 23Yesusi qasse “ ‘Nees dandayettikko’ gay? Ammanizades wurikka dandayettes” gides. 24Naaza aaway heerakka “Ta ammanays shin ta ammanoy laafa, tana maaddarikii?” giidi waassides. 25Asay wocamishe buuretti ekkidi izakko yizayssa Yesusi beyidi “Haysso tullenne duude ayanazo! Hayssa naazappe keza, ne qasse simmada gelonta mala ta nena azazays” giidi tuna ayana seerides. 26Tuna ayanazikka keehi waassides; naazikka keehi qaketidappe guye naazappe kezides. Daroti hayqqides gaana gakkanaas naazi aha misatides. 27Gido attin Yesusi naaza kushe oykki denthides. Naazikka dendi eqqides. 28Yesusi so gelidappe guye iza kaallizayti “Nu izappe tuna ayana kessanas aazas dandayibeykkonii?” giidi iza oychida. 29Izikka istas “Hayssa malay kezana dandayizay woossaninne xooman xalla” gides. 30Heeppe dendi Galila baggara aadhdhi bida. Yesusi ba dizaso oonikka erana mala koybenna. 31Gaasoyka Yesusi bana kaallizaytas “Asa Nay asa kushen aadhdhi imettana istika iza wodhana, heedzdzantho gallassafe guye izi dendana” giidi ista tamarsiza gishassa. 32Gido attin izi gizayssi istas gelibenna; iza oychanaska babbida. 33Hessafe guye Qifirnahoome bida. Izi keeththe gelidi “Inte yishe oge bolla aaza gish palametidetii?” gi oychides. 34Isti qas oge bolla “Nu giddon nuuppe ubbafe aadhdhizay oonee?” giidi palametida gish wurikka co7u gida. 35Izi uttidappe guye tammanne nam7ata xeygidi “Koyro gidana koyizadey ubbafe wursethinne ubbatas ashkara gido” gides. 36Qii guutha naa ehidi ista giddon essides. Idimmidinne 37“Hayta guutha naytappe issade ta sunthan mokki ekkizadey tanakka mokki ekkees. Tana mokki ekkizadey wuri tana xalala gidonta tana kiittidayssakka mokki ekkees” gides. 38Yohannisikka “Astamare! Issadey ne sunthan daydanthi kessishin nu beydos. Izi nuna kaallonta gish kessonta mala diggidos” gides. 39Yesusi qasse “Diggofte; oonikka ta sunthan malata ooththidi eesotidi ta bolla iita haasayanas dandayenna. 40Nunara eeqettontay wuri nunara dees. 41Ta intes tumu gays; inte tiyettida Kirstoosas gidida gish ta sunthan issi wanca haath intena ushshidadey wuri ba oosoys waaga dhayenna. 42“Hayta tana ammaniza ha guuthatappe issades dhuphe gidizay wuri deexxo woxa shuchchi iza qoodhen qashetin duge abba gido olettidakko izas lo7o gidana. 43Hessa gish ne kushey nena baleththikko neeppe qanxa yegga; nam7u kushera daada gede Gaanname taman ne baanayssafe kushe duuxa gidada gede de7on geloy nees lo7o gidana. 44Gaannamen guxuney hayqqenna, tamaynne to7enna. 45Nena ne tohoy baleththikko neeppe qanxa digga; nam7u tohora daada gede Gaanname taman yegettanappe ne wobe gidada gede de7oso geloy nees lo7o. 46Gaannamen guxuney hayqqenna, tamaynne to7enna. 47Nena ne ayfey baleththikko wooca kessada neeppe digga; nam7u ayfera daada gede Gaannamen yegetanappe issi ayfera Xoossa Kawoteth geloy nees lo7o. 48Gaannamen guxuney hayqqenna tamaynne to7enna. 49“Buro asi wuri taman paacettana. 50“Maxiney lo7o; gido attin maxiney ba maxinetetha yeddiko inte wosti iza mal7o eranee? Inte asatethan maxiney de7o. Inte inte giddon dosettite” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\