Matoosa 1

1Dawute naa, Abrahaame naa gidida Yesus Kirstoosa yeletetha zarkey hayssafe kaallizayssa; 2Abrahaamey Yisaaqa yelides; Yisaaqi Yaqoobe yelides; Yaqoobey Yuhudanne iza ishata yelides; 3Yuhuday Timaarippe Faareesanne Zaara yelides; Faareesay Esroome yelides; Esroomey Araame yelides; 4Araamey Aminadabe yelides; Aminadabey Ne7asoone yelides; Ne7asooney Salomoone yelides; 5Salomoonka Bo7eeze Era7aabippe yelides; Bo7eezey Urutippe Iyoobeede yelides; Iyoobeedey Isseye yelides; 6Isseyey kawo Dawute yelides; Dawutey Ooriyo macheyfe Solomoone yelides. 7Solomoonka Robi7aame yelides; Robi7amey Abbiya yelides; Abbiyayka Aasafe yelides; 8Aasafey Yoosapixe yelides; Yoosapixey Iyooraame yelides; Iyooraamey Ooziya yelides; 9Ooziyaney Iyoo7aatame yelides; Iyoo7aatamey Akaze yelides; Akazey Hiziqaase yelides; 10Hiziqaasi Minaase yelides; Minaasey Amoxe yelides; Amoxeykka Yoosiyaasa yelides; 11Yoosiyaasi Babiloone di7o layth Ikonyaanenne iza ishata yelides. 12Babiloone di7oppe guye Ikonyaaney Salatiyaale yelides; Salatiyaaleyka Zerubaabele yelides; 13Zerubaabeley Abiyoode yelides; Abiyoodey Eliyaqeeme yelides; Eliyaqeemey Azaare yelides; 14Azaarey Saadooqe yelides; Saadooqey Akime yelides; Akimeykka Eliyoode yelides; 15Eliyoodey Alazaare yelides; Alazaarey Maataane yelides; Maataaney Yaqoobe yelides; 16Yaqoobeyka Kirstoosa geetettidayssa Yesusa yelida Maaramo ekkana giigissida Yoosefe yelides. 17Hessa gish Abrahaameppe yiidi Dawute gakkanaas tammanne oyddu yeleteth; qasse Dawuteppe Babiloone di7o wode gakkanaas tammanne oyddu yeleteth; Babiloone di7oppe Kirstoosa yeleteth gakkanaas tammanne oyddu yeleteth gidees. 18Yesus Kirstoosa yeletetha taarikey hayssafe kaalli dizayssa; iza aaya Maarama Yoosefes giigetta dishin izi izira gayttonta Xillo Ayanan qanthatada beettadus. 19Izo giigissida Yoosefey xillo as gidida gish Maaramo asaa sinthan qonce kessonta qotara agganas ba woznara qachchides. 20Hayssa izi qoppishin Xoossa kiitanchay agumora izas qoncidi “Dawute naa Yoosefe! Ne giigissida Maarama qanthatiday Xillo Ayanan gidida gish izo neso efanaas babbofa. 21Iza attuma naa yelana; izi asa nagarappe ashshanadde gidida gish iza sunth ne ‘Yesusa’ ga sunthana” gides. 22Goday nabe Isayaasa duunan “Hekko! Gela7oy qanthatana; attuma naakka yelana; naaza sunthayka Amanu7eela geetettana; hessa birsheththika ‘Xoossi nunara dees’ geetettidi xaafettidayssi polettana mala hayssi wurikka hanides” gides. 24Yoosefeykka dhiskofe beeggidi Goda kiitanchay iza azazida mala Maaramo baso efides. 25Gido attin baada iza koyro naaza yelana gakkanaas izo ekibenna. Yeletida guutha naaza suntha “Yesusa” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\