Matoosa 10

1Yesusi bana kaalliza tammanne nam7ata baako xeygidi, isti tuna ayanata kessana mala qasseka sakoppenne hargefe pathana mala istas godateth immides. 2Tammanne nam7u Hawaareta sunthay hayssafe kaallizayssa; koyro Phexroosa geetettiza Simoona, iza isha Indiraasa, Zabidoosa naa Yaqoobenne iza isha Yohannisa, 3Piliphoosanne Bartelemoosa, Toomaasanne qaraxa shiishshiza Matoosa, Ilfiyoosa naa Yaqoobenne Tadoosa, 4ba baggas mishetiza Simoonanne guyeppe Yesusa hayqos aaththi immida Asqoroonto Yuhuda. 5Hayta tammanne nam7ata ubba “Gede Ayzaabeta gaath booppite; Samaariya asaa katama geloppite. 6Gido attin Isra7eele deraa garsafe dhayida dorsatakko biite. 7Biidinne ‘Salo kawoteth matides!’ giidi sabakite. 8Harganchata paathite, hayqqidayta hayqoppe denthite, inchiracha hargizayta geeshshite; daydanthata kessite; inte mela ekidayssa mela immite; 9worqa, bira woykko xarqimala gidin inte kiisen oykkofte. 10Oosanchas hachchis hachchis gidizazi koshshiza gish inte oges giidi shinqe, koshshonta may7o, caamma woykko guufe eki booppite. 11“Issi katama woykko issi guta inte geliza wode intena mokkanade koyi demmidi iza keeththan shempite; heeppe kezana gakkanaas heen diishshite. 12Inte oona keeththika gelishe ‘Saro’ giite. 13He keeththay sarotay bessiza keeththe gidikko inte sarotay he keeththas gido; sorotay bessonta keeththe gidikko inte sarotay aggidi intes simmo. 14Ay asikka intena mokki ekkanasinne inte giza siyanas koyontade gidikko hessade keeththafe woykko he katamappe kezishe ista bolla yiza gomeppe inte attidayssas marka gidana mala inte toho bolla diza gudula pittidi kezite. 15Ta intes tumu gays; pirda gallas he katamay bolla gakkana pirday Soddome bollan Gamoora bolla gakkida pirdafe deexo gidana. 16“Ta intena dorsa mala kana suyteta giddora kiittays. Hessa gish shoosha mala cincatanne haraphe mala ashketa gidite. 17Asay intena oykkidi pirdiza duulatas shiishana; Ayhudati ba Woosa Keeththan intena garafana; hessa gish istafe naagettite. 18Ta geedon dere haarizaytakkonne kawotakko intena efana; ista sintheninne ammanonta asata sinthan inte marka gidana. 19Intena isti oykkiza wode ‘Nu ay gi haasayinoo? Wozgi zaaro imminoo?’ gi hirgofte. He wode inte gaanazi intes imettana. 20Intenan haasayanay inte Aawa Ayanappe attin intena gidekketa. 21“Ishay ba isha hayqos aaththi immana; aaway ba naa bolla, nayti bana yelidayta bolla makalatethan dendidi hara asan wodhisana. 22Ta gish asi wurikka intena ixana. Gido attin wurseth gakkanaas miqnni eqiday izi attana. 23Asay intena inte diza heerappe gooddikko haraso kichchite! Ta intes tumu gays; inte Isra7eele katama ubba gakkonta dishin ta Asa Nay yaana. 24“Ashkaray godappe woykko kaallizadey kaalethizadefe aadhdhenna. 25Tamarey bana tamarsizayssa mala woykko ashkaray goda mala gidikko hessi izas gidana. Keeththa aawa ‘Bi7elizeebula’ giikko so asaa ayssi hessafe iita geetenne! 26“Hessa gish istas babbofte; geemetiday qonconta qotetiday geesh kezonta attenna. 27Ta intes dhumara yootidayssa poo7on haasayite; haythan siyidayssa qoncen haasayite. 28Asho wodhikkofe attin shempo wodhanas dandayontaytas babbofte; hessafe ashonne shempo gathi Gaanname taman dhayssanas dandayizayssas babbite. 29Issi santen bayzettiza nam7u siine kafotappe issiniyakka inte salo Aawa sheney baynda coo kunda attuku. 30Haray atto shin inte hu7e binanaykka tayibon dees. 31Hessa gish babbofte. Daro siine kafotappe inte waagay aadhdhi bonchettidaza. 32“Asa sinthan taas markattizades takka salon diza ta Aawa sinthan izades markatana. 33Qasse asa sinthan tana kadidade takka salon diza ta Aawa sinthan iza kadana. 34“Ta biitta bolla saroteth ehanas yida intes misatoppo; mashsha ehanas attin saroteth ehanas yabeekke. 35Tani yiday naa aawappe, maca naa aayippe, naa macho bollotippe shaakanassa. 36Asas morkey so asa gidana. 37“Taappe aaththidi ba aawa woykko ba aayo siiqizadey taas gidanas bessenna. Taappe aaththidi ba attuma naa woykko, maca naa siiqizadey taas gidanas bessenna. 38Ba masqale tookkidi tana kaallonta asi taas gidanas bessenna. 39Ba shempo aashshanas koyizadey dhaysses; ba shempo ta gish aaththi immizadey ashshees. 40“Intena mokki ekizadey tanakka mokki ekkees. Tana mokki ekkizadey tana kiittidadekka mokki ekkees. 41Issi nabe nabetethan mokki ekkizadey he nabeza waaga demmana. Xillo as iza xillotetha gish mokki ekkikko he xilloza waaga ekkana. 42Hessa gish ta intes tumu gays; oonikka hayta guuthatappe tana kaallizade gidida gish issi xu7a irxa haath ushshikko hinniska waagay dhayenna” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\