Matoosa 11

1Yesusikka bana kaalliza tammanne nam7u asatas azazo immi wursidappe guye tamarsanassinne sabakanas Galilan diza katamata bides. 2Yohannisi qasho keeththan dishe Kirstoosas ooththiza hanota siydi bana kaallizayta izakko yeddidi “Asi ashshizaddey yaana geetettiday neneyee? Hara naaginoo?” giidi oychides. 4Yesusikka zaaridi “Biidi inte sidayssanne inte beyidayssa Yohannisas yootite. 5Qooqeti xeellettes; wobeti hammutettes; inchracha hargizayti paxettes; tulleti siyettes; hayqidayti hayqoppe paxi dendettes; manqotas Mishiraachcho qaalay yootettes. 6Tanan dhuphetontadey anjettidade” gides. 7Yohannisa kaallizayti bidappe guye Yesusikka asas Yohannisa gish “Ay beyanas duge bazzo bidetii? Carkoy qaathiza shomboqo beyanas yidetii? 8Woykko ay beyanas kezidetii? Lo7o may7o may7idi lo7i uttidade beyana yidetii? Lo7o may7o may7idi lo7izayti kawota keeththan deettes. 9Histin ay beyana kezidetii? Nabe beyana kezidetii? Ee, ta intes gays nabeppe aadhdhizayssa beyanassa. 10‘Ne bana oge nees giigissanadde neeppe kaseta ta nees kiittana geetettidi iza gish kase xaafettidadey izakko!’ gides. 11Ta intes tumu gays; macasape yeletida asappe xammaqiza Yohannisa misatiza asi biitta bolla dendibenna. Gidikkoka Xoossa Kawoteththan as ubbafe laafa asi Yohannisappe aadhdhana. 12“Xammaqiza Yohannisa wodeppe ha simmin ha7i gakkanaas Salo Kawoteththaya daro baaxeta bolla dawus. Mino asati xalla izo demmana. 13Nabetikka Muse wogaykka wuri Yohannisa wode gakkanaas buroppe hananayssa yootida. 14Histikko inte ekkana koykko izi yaana geetettida Elaasi izakko! 15Siyiza haythi diza as siyo! 16“Hayssa ha wode asaa aazan leemisoo? Giyan uttidi ba laggeta ‘Nu intes diiththi diixxin inte durbeekketa! Yeeho zilalth zilalin yeekkibeekketa!’ giza nayta misatetes. 18Yohannisi muussafenne ushshafe naagetidi yida gish ‘Izi daydanthara dees’ gida. 19Ta Asa Nay mashenne uyashe yiin ‘Hayssi miidi kallonta asa, ushshancha, qaraxa shiishshizaytassinne nagaranchatas laggekko!’ gida. Gido attin Xoossa eratethi ba ooson xilladus” gides. 20Hessafe guye Yesusi izi malatata ooththida katama asay maarotethan gelonta aggida gish “Kuraziinenne Betesayda! Intena aayye ana! Inte bolla oosettida malatay Xiroose bollanne Sidoona bolla oosettidakko isti maaqa may7idinne bidinthan uttidi beni beni maarotethan gelanakoshin. 22Hessa gish tani intes gizay pirda gallas intefe aadhdhi Xiroosessinne Sidoonas qixaatey kawuyana. 23“Hanne Qifirnahoome pude salo dhoqu dhoqu gaanas koyadii? Gido attin neni duge Si7oole wodhandassa; ne bolla oosettida malatay Soddomen oosettidakko Soddomey hachchi gakkanaas daanakkoshin. 24Hessa gish ta nena gizay pirda gallas qixaatey neeppe Soddomes kawuyana” gides. 25He wode Yesusi “Salonne sa7a Godo! Ta Aawawu! Hayssa daro eranchataappene cincatappe qotada qeeri naytas ne qoncisida gish ta nena galatays. 26Ta Aawawu! Ee hayssi ne sinthan lo7o ne shene gididi beettides. 27“Wurikka ta Aawappe taas imettides; Aawappe attin Naaza gish eriza as baawa; qasse Naazappenne Naazi ba shenen qoncisida asappe haray aawa eriza as baawa. 28“Toohoy deexxidayto, daaburidayto inte wurikka taakko ha yiite; takka intes shempo immana. 29Ta qambara tookkite; taappekka tamarite; tani ta woznan aadanne ashke; inte shempos inte shempo demmana. 30Ta qambaray shaykonne ta toohoy kawushsha” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\