Matoosa 12

1Hessafe guye Yesusi Sambata gallas kaththa giddora aadhdhi bides. Iza kaallizaytikka gafida gish tiya duuththidi shigechi muus oykkida. 2Farsaaweeti hessa beyidi Yesusa “Hekko nena kaallizayti Sambata gallas ooththetanas bessontayssa ooththetes” gida. 3Izikka istas zaaridi “Dawuteynne izara diza asati gafida wode izi ay ooththidakkone nababibeekketii? 4Xoossa Keeththe gelidi Qeesetappe attin Dawuteynne izara dizayti bochchanas bessonta dummatida uketh mides. 5Qasse Qeeseti Sambata shaaridi Xoossa Keeththa giddon ooso ooththikko mooro gidontayssa Muse wogappe nababibeekketii? 6Gidikkoka ta intes gizay Xoossa Keeththafe aadhdhizadey haan dees. 7‘Tani yarsho gidonta maaroteth dosays’ giza qaalay ay guussikkone inte erizakko xillota bolla pirdeketakkoshin. 8Asa Nay Sambatas Goda” gides. 9Heeppe izi gede aadhdhishe Ayhudata Woosa Keeththan gelides. 10Henka issi kushe silidadey dees. Yesusa mootanas gaaso koydi “Sambata gallas pathanas bessizee?” giidi iza oychides. 11Izikka ista “Intefe issade dorsi Sambata gallas ollan gelikko ba dorsa izi gelidi ollafe goochchi kessi erenee? 12Histikko asi dorsafe keehi aadhdhenee? Hessa gish Sambata gallas lo7o oosoy digettenna” gides. 13Qasseka addeza “Ne kushe piddisa!” gides; addezikka ba kushe piddisin hinko kusheza mala paxa gidides. 14Gido attin Farsaaweeti heeppe kezidi, Yesusa wosti oykki wodhanakonne ba giddon zoretida. 15Yesusi ista qofa eridi heeppe haraso sher7i gides. Daro derey iza kaallides; harganchatakka ubba pathides. 16Izi oonakkone asas yootonta mala ista azazides. 17Hessika haniday nabe Isayaasan “Ta dooridaynne ta izan ufayettiza ta nay hayssakko! Ta Ayanappe ta iza bolla wothana; izikka ammanonta deretas tumu pirda awajjana; marshettenna; woykko waassenna. Izas qaalaykka karen siyettenna; tuma pirda xoonos gaththana gakkanaas dincetti uttida shomboqokka menthenanne cuwattiza muqadakka toyssenna; Ayzaabeti iza ufayssan naagana” geetetti yootettida tinbite qaalay polettana. 22Hessafe guye daydanthi oykkin xeellanassinne haasayanas dandayonta issi as Yesusakko ekki yida. Yesusikka iza pathin addezi xeellanassinne haasayanas dandayides. 23Asay wurikka malaletidi “Hayssi addezi Dawute naashaa?” gides. 24Gido attin Farsaaweeti hessa siyida wode “Hayssi addezi daydanth kessizay daydantha halaqa Bi7elizeebula wolqan xalla gidanas bessees” gida. 25Yesusikka ista qofa eridi “Ba giddon issoy issafe shaakettiza kawotethi wurikka kundana; ba giddon shaakettiza katamay woykko keeththa asi minnenna. 26Xala7ey Xala7e kessiza gidikko Xala7ey ba giddon shaakettides guussa. Hessatho hanikko iza kawotethi waani minnana dandayizee? 27Tani Bi7elizeebula wolqan kessiza gidikko inte nayti aaza wolqan kessanee? Hessa gish inte nayti inte bolla pirdana. 28Gido attin tani daydanth kessizay Xoossa Ayanan gidikko Xoossa Kawotethi inteko yides guussa. 29“Woykko issi as wolqara dizadde keeththe gelidi miishe bonqana koyko kasetidi he wolqara diza addeza oykki qachonta wosti bonqanee? Qachidappe guye bonqana dandayees. 30“Tanara gidontadey tanara eqettees; tanara issife shiishonta asi wurikka laalles. 31Hessa gish ta intes tumu gays; nagara oosoynne cashshi wuri asas atto getettana shin Xillo Ayana cayidadey maarettenna. 32Ay asikka asaa naa bolla haasayiza iita qaala gish maarettana shin, Xillo Ayana bolla haasayiza iita qaalay gidikko hayssa ha woden gidin woykko buro yaana woden gidin maaroy deenna. 33“Mithi wuri ayfen eretizayssa mala inte lo7o ayfe demmanas intes lo7o mithi do; intes iita mithi diza gidikko inte iita ayfe ekkana. 34Inteno mardzera diza shooshato! Inte iitata gidi uttidi wosti lo7o haasayanas dandayetii? Ulo giddon kumidazi duunara hasayettes. 35“Lo7o asi ba woznan kunthi woththida lo7o qofappe lo7o haasayees; iita asikka ba woznan kunthi woththida iitatethafe iita yo7o kessees. 36Gido attin ta intes gizay asay ba haasayida hada qaala ubba gish pirda gallas wurikka oyshettana. 37Gaasoyka ne qaalappe dendidayssan ne xillada attananne ne qaalappe dendidayssan ne bolla pirdettana” gides. 38Hessafe guye issi issi Muse woga tamarsizaytinne Farsaaweeti Yesusa “Astamaare! Nu neeppe malalisiza malata beyanas koyoos” gida. 39Izi istas zaaridi “Ha iitanne layma yelettay malata oychees; gido attin nabe Yoonaasa malatappe attin hara malatay immetenna. 40Yoonaasi gita mole ulo giddon heedzdzu qammanne heedzdzu gallas gam7ida mala Asa Naykka heedzdzu gallassinne heedzdzu qamma biitta garsan gam7ana. 41Nanawe asay pirda gallas hayssa ha yelettara dendidi ha yeletta bolla pirdana; gaasoyka Nanawe asay Yoonaasa markatethan maaroteth gelida gishassa. Hekko Yoonaasappe aadhdhizadey haan dees. 42Dugeha dere kawoya Solomoone erateth siyanas biitta gaxappe dendada yida gish pirda gallas iza hayssa yeletethara dendada ha yeletetha bolla pirdana. Hekko Solomooneppe aadhdhizadey hayssan dees. 43“Tuna ayanay asappe kezidi shempo demmanas haaththi baynda mela biittan daaburees. Gido attin ba koyiza shempo demmenna. 44Hessafe qasse kase ta dizaso simma baana giidi beeniso izi simmishin kase izi dizasoy aykkoynne baynda mela keeththe gididi geeyedayssanne giigeti dizayssa demmees. 45Hessafe biidi hara baappe iitiza laapun iita ayanata banara ekkidi yees. Istika he addezan gelidi de7ana. He addezas kase duussafe guye duussay iita gidana. Hayssa iita yeletethaska hessa mala hanana” gides. 46Yesusi asaas yootishin iza aayeyanne ishati iza yoochana koydi karen eqqida. 47Issi asi “Hekko ne aayanne ne ishati nena haasayissanas karen eqqidi nena koyeettes” gides. 48Yesusikka “Ta aaya oonee? Ta ishatich, isti oonantee?” gides. 49Ba kushera bana kaallizaytakko malatidi “Ta aayanne ta ishati haytanta. 50Salon diza ta Aawa shene ooththizayti wurikka taas isha, michonne aayo” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\