Matoosa 13

1He gallassi Yesusi keeththafe kare kezidi abba lanqen uttides. 2Daro derey iza yuuyi aadhdhi giddoththida gish asaa abba gaxan aggidi wogolo gido geli uttidi, 3daro yo7o leemisora “Issi goshshanchay zereth zeranas kezides. 4Izi zerishin issi issi zerethi oge duunan wodhdhin kafoti yiidi maxi mida. 5Issi issi zerethi melanne shuchchatiza biitta bolla wodhdhin biittay mela biitta gidida gish elle caarides. 6Gido attin away awattin shullidinne xapho yeddonta aggida gish melides. 7Issi issi zerethay aguntha giddon wodhdhides; agunthayka diccidi caarechcha cuullides. 8Hara zerethikka lo7o orde biittan wodhdhidi ayfeka ayfides; issoy xeetu, issoy usuppun tammu issoy heedzdzu tammu ayfe immides. 9Siyiza haythi dizadey siyo!” gi yootides. 10Hessafe iza kaallizayti izakko shiiqidi “Aazas leemisora yootay?” gida. 11Izikka istas “Salo Kawoteththa xuura eroy intes imettides; istas gidikko imettibenna. 12Dizaddes dizayssa bolla gujettananne darana shin bayndadefe hinna dizaarakka eketaychana. 13Ta hayssatho leemisora yootizay isti siyishe ezgonta gishshinne xeellishe demmoonta gishassa. 14“Isayaasi ‘Inte sisa siyanashin yuushi qoppeketa; xeelo xeellana shin woznan wotheketa; dereza woznay muumides; ista haythayka siyenna; xeellonta mala ba ayfe qilm7ida; hessi bayndakko isti ba ayfera beyidinne ba haythara siydi ba woznan yuushi qoppidi taakko ha simmin ta ista pathana shin’ gida tinbite qaalay istan polettides. 16“Inte ayfey xeelliza gishshinne inte haythati siyiza gish inte anjettidayta. 17Ta intes tumu gays; daro nabetinne daro xillo asati ha7i inte beyizayssa beyanassinne ha7i inte siyizayssa siyanas amottida shin istas hanibenna. 18“Histikko ha7i zeretha leemisoza birsheth siyite: 19Kawoteththa qaala siydi yuushi qopponta ay asa woznappekka Xala7ey yiidi zerettida zeretha eeson maxichana. Hessika oge bolla wodhdhida zeretha. 20Shuchcha bolla zerettidayssi qaala siyida mala ufayssan siydi heerakka ufayssan ekizade misatees. 21Gido attin xapho yeddanas dandayonta aggida gish daro gam7onta qaala geedon metoynne goodeteththi yiza wode eleli dhuphetes. 22Aguntha giddon zerettida zerethay qaala siydi hayssa ha alamezas daro metotethanne duretetha qofan balettidinne cuulettidi ayfe immoonta asa mala. 23Lo7o biittan zeretida zerethay qasse qaala siydi yuushi qoppizade misatees; tummu ayfe ayfees; issoy xeetu, issoy usuppun tammu, issoy heedzdzu tammu ayfe immides” gides. 24Yesusi qasseka hara leemiso istas “Salo Kawotethi ba goshsha gaden lo7o zereth zeridade misatees. 25Gido attin asi wuri ichchida wode morkey yiidi gisteza giddon leeshsho zeridi bides. 26Gistezi diccidi ayfe ayfiza wode leeshshoyka izara issife beettides. 27“Katha goda ashkarati godazakko shiiqidi ‘Godo! Neni ne goshshan lo7o zereth zerabeekii? Hayssi leeshshoy awappe yidee?’ gida. 28“Izikka istas ‘Hessa morkey ooththides’ gides. Ashkaratikka ‘Nu biidi leeshshoza shoddana mala koyay?’ gi oychida. 29“Izikka istas, ‘Akay hanenna; gaasoyka inte leeshshoza shoddishe gistezara gaththi shoddana; 30aggite! Maxa wodey gakkanaas issife dicco; he wode maxizayti leeshshoza kasetidi qori maxidi taman xuuganas mirqen mirqen qachite; gisteza qasse shiishshidi gootaran gelthite’ gaada ta intes yootana” gi yootides. 31Hara leemiso istas “Salo Kawotethi issi asi ba gade giddon zerida barzaafe mitha ayfe mala. 32Barzaafe mitha ayfey hara mitha ayfe ubbaafe daro laafa gidikkoka diccada mitha ubbaafe gita gidawus. Salo kafotikka izi hagga bolla keexxidi daana gakkanaas gita mithi gidawus” gides. 33Ha7ikka hara leemiso istas “Salo Kawotethi macassi liixey dendana mala liixe giddon gujida guutha irsho misatawus” gides. 34Yesusi hayssa ubba asas leemisora yootides. Leemisoy baynda issinokka yootibenna. 35Hessanka kase nabe duunan “Ta duuna ta leemison doyana; alamey medhetosappe ha simmin qotetidayssa ta haasayana” geetetti yootettidays polettides. 36Hessafe Yesusi asaa aggidi so gelides. Iza kaallizayti izakko shiiqidi “Katha giddon diza leeshshoza gish ne yootida leemisoza birsheth nuus yoota” gida. 37Izikka istas zaaridi “Lo7o zereth zeriday Asa Naa. 38Goshshay hayssa alameza; lo7o zerethay Kawoteththa nayta gididayssa bessees; leeshshoy qasse Xala7e nayta. 39Leeshshoza zeridi bida morkey Daabuloosa. Maxa wodey alame wursethi gidishin maxizayti Xoossa kiitanchata. 40“Leeshshoy qoretidi taman xuugetizayssa mala alame wursethan hessatho hanana. 41Asa Nay ba kiitanchata kiittana; istika nagaras gaaso gididaytanne iita ooththizayta iza Kawoteththa giddofe ubba qori kessana. 42Yeehoy dizasonne ach garcizason daro wolqama taman ista yeggana. 43Hessa wode xilloti ba Aawa Kawoteththan awa arshe mala poo7ana. Siyiza haythi dizadey siyo! 44“Salo Kawotethi gade giddon qotetida miishe misatees. Issi as he miishayo demmidi zaari qottides. Ufayssafe dendidayssan biidi baas dizazi ubba bayzidi he miishiya diza biitta shamides. 45“Hessathoka Salo Kawotethi al7o worqa koyiza zal7ancha misatees. 46Daro al7o gidida inqo giza shuchcha demmida mala biidi baas dizazi ubba bayzidi shamides. 47“Qasseka Salo Kawotethi abba giddon yegettidi dumma dumma mole oykkida mole gite misatees. 48Mole oykkizayti gitey kumin goochchidi abba lanqe kessida. Heen uttidi lo7o lo7o mole qoridi keeshen gujida. Iita moleta wora yeggida. 49Alame wursethan hessatho hanana. Kiitanchati yiidi nagaranchata xillotappe shaakkidi yeekkizasonne ach garcizaso gede to7onta taman yeggana. 51“Yesusi ista hayssi wuri intes gelidee?” gides. Istika “Ee” gida. 52Izikka zaaridi “Hessa gish Salo Kawoteththa xuuray gelida Muse woga tamarsizadey oonikka izas minji woththida al7o miishafe oorathanne kase gal7a miish kessizade misatees” gides. 53Yesusikka hayta leemisota yooti wursidi heeppe haraso bides. 54Gede ba dere biidi Ayhudata Woosa Keeththan asa tamarso oykkides. Istika malalettidi “Hayssi addezi hayssa eratethanne hayta malatata ooththana wolqa awappe demmidee? 55Hayssi anaxeza naa dennee? Iza aayey sunthi Maaramo gidenee? Iza ishati Yaqoobe, Yoosefe, Simoonanne Yuhuda gidettennee? 56Micheti nunara dizayta gidettennee? Histin hayssi addezi hayssa ubba awappe ekidee?” gida. 57Hessa gish isti izi gizayssa ekkibeetenna. Yesusikka istas “Nabey ba dereninne ba keeththan bonchettenna attin harason bonchettes” gides. 58Isti ammanonta aggida gish daro malatata heen ooththibenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\