Matoosa 15

1Qasseka Yerusalameppe yida Farsaaweetinne Muse woga tamarsizayti Yesusakko shiiqidi 2“Nena kaallizayti kase nu aawata woga aazas dhayssizoo? Quma maanas kushe mecetetenna” gida. 3Yesusikka istas “Inte inte wogas giidi Xoossa azazo ays shaaretii? 4Xoossi ‘Ne aayiyonne ne aawa boncha; ba aawa bolla woykko ba aayi bolla iita qaala haasayidaddey hayqo!’ gi azazides. 5inte gidikko ay asikka ba aawa woykko ba aayo ‘Ta intes ooththanas bessizaz ay miishekka Xoossas yarsho ooththa shiishadis’ giikko, 6‘He addezi ba aawa woykko ba aayo bonchides’ geeta; hessa gish inte woga gish Xoossa qaala shaareta. 7Inteno, qoodheppe qommon hanizayto! Isayaasi inte gish yootishe ‘Hayssi derey tana duunan xalala bonchees; woznay gidikko taappe haakkides; mela hada tana goynnees; ista timirteykka asi woththida woga’ gididi sinthafe hananayssa yootidayssi tumakko” gides. 10Yesusi asaa baako xeygidi “Siyite woznan woththite. 11As tunisizay izaade duunara ha kezizayssafe attin duunara duge gelizay tunisenna” gides. 12Qasse iza kaallizayti izakko shiiqidi “Farsaaweeti ne gidayssa siydi hanqettidayssa eradii?” gida. 13Izi istas “Ta Aawa saloyssi tokkonta mithi wurikka dhoqallettana. 14Ista aggagite isti qooqeti kaalethiza qooqeta gidida gish, qooqeti qooqe kaalethikko nam7ay issoy issara oyketidi aafon wullana” gides. 15Phexroosi Yesusa “Ne yootida leemisoza nuus birsha” gides. 16Izikka “Inte ha7i gakkanaska eribeekketa guussee? 17Duunara gelizay wuri duge qanthe kanthidi gede kare kezizayssa ereketii? 18Duunara kezizay gidikko woznappe pultees. As tunisizay hessa. 19Iita qofay, shempo wodhoy, laymay, laymatanas qaaqatoy, kaysoy, wordo markatethinne asa sunth mooroy wuri woznappe pultees. 20As tunisizay haytantafe attin kushe mecetonta muusi as tunisenna” gides. 21Yesusi heeppe kezidi gede Xiroosenne Sidoona geetettiza dere bides. 22Issi Kanaane macassi dizaara he heerappe kezada Yesusakko yaada “Godo, Dawute nawu! Taas miisheta! Ta naya tuna ayanay oykkin keeha waayawus” gaada waassadus. 23Gido attin izi issi qaalakka izis zaaribenna. Histin he wode iza kaallizayti izakko shiiqidi “Nuna kaalla kaalla waayssiza gish ne izo moyzikkochii?” giidi iza oychida. 24Izikka istas “Tani Isra7eele keeththafe dhayida dorsatakko xalala kiitetadis” gides. 25Macasayakka Yesusa toho bolla kundada “Godo! Tana maaddarki!” gadus. 26Izikka izis zaaridi “Nayta kath ekkidi kana butulatas yegganas bessenna” gides. 27Izakka “Ee Godo; butalatikka ba goda maaddappe gaden wodhdhida kath maxi meettes” gadus. 28Hizgin Yesusikka macasayo “Hanne macasaye, ne ammanoy gita! Ne koyda mala nees hano” gides. Macasay nayakka heerakka paxadus. 29Yesusi heeppe dendidi Galila Abba lanqe biidi heen diza issi zuma bolla kezi uttides. 30Qoodan daro derey wobeta, qooqeta, silata, haasayonta duudeta harataka daro harganchata ehidi iza sinthan woththides; izikka ista pathides. 31Duudey haasayishin, toho silay paxishin, wobey siti giidi hamutishin, qooqey xeellishin beyidi asay malalettides; Isra7eele Godakka galatides. 32Yesusi bana kaallizayta xeygidi “Asay tanara heedzdzu gallas gam7ida gishshinne maana kaththi baynda gish asay tana michees. Oge bollan gafan daaburidi kundonta mala mela ulora yeddanas koyikke” gides. 33Iza kaallizayti “Hayssan aykkoykka baynda bazzo biittan hayssa keena dere mizanas gidiza quma nu awappe demmanee?” gida. 34Yesusi ista “Intes aappun ukethi dizee?” gi oychin istika “Laapun ukethinne qii guutha moleti deettes” gida. 35Izikka derezi gaden uttana mala azazides. 36Laapun ukethanne moleza ba kushen oykkidi galatidappe guye menthidi bana kaallizaytas immides; istika deraas gishida. 37Asay wurikka miidi kallides; Yesusa kaallizayti asaappe attidayssa laapun leemate kumeth shiishida. 38Midaytikka naytinne macasay baynda addeti xalala oyddu shi gidida. 39Yesusi dereza moyzidappe guye wogolon gelidi Megidoone geetettizaso bides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\