Matoosa 16

1Farsaaweetinne Saduqaawe geetettizayti Yesusakko shiiqidi iza paacanas “Saloppe malata bessa” giidi oychida. 2Izikka istas “Omarsa wode saloy zo7ikko ‘Gadey awattana’ geeta. 3Wonta bolla ‘Saloy deexikko deexides; hachchi iray bukkana’ geeta; salo medha xeelidi shaakki ereeta shin ta yaana wode malata shaakki eranas dandayekketa. 4Hayssi iitanne layma yelettay malata koyees; gido attin Yoonaasa malatappe attin hara malatay izas imettenna” gides. Yesusi ista heen aggagidi haraso bides. 5Abba pinnida mala Yesusa kaallizayti quma oykkanayssa balettida. 6Yesusikka “Qoppite; Farsaaweeta irshofenne Saduqaaweta irshofe naagettite” gides. 7Isti qasse ba giddon “Nuni kath oykkonta gish hessa gides” giidi issoy issara haasayettida 8Yesusikka ista qofa eridi “Inteno ammanoy paccidayto! Kath oykkonta gish aazas issoy issara haasayetetii? 9Ichashu ukethi ichashu shi asas gididi aapun leematey tirpin inte denthidakkonne yuushi qoppeketii? 10Hessathoka laapun ukethi oyddu shi asas gididi aapun leematey tirpin inte denthidakkonne woznan woththibeekketa guussee? 11Histin ta intes yootiday kaththa gish gidontayssa waandi yuushi qoppeketii? Ha7ikka Farsaaweeta irshofenne Saduqaaweta irshofe naagettite” gides. 12Ha7i izi ista qofisizay bukeeso denthanas gujiza irsho gish gidonta Farsaaweetanne Saduqaaweta timirtefe naagettana mala gididayssi istas gelides. 13Yesusi Qisaariya Piliphisiyoose geetettiza biitta gakkida wode bana kaallizayta “Asay tana Asa Naa oona gizee?” giidi oychides. 14Istika “Issi issi asay ‘Xammaqiza Yohannisa’ gees; bagga asay ‘Elaasa’ gees; baggay ‘Ermaasa woykko nabetappe issade gidonta aggenna’ gees” gida. 15Izikka ista “Inte tana oona geetii?” gides. 16Simoona geetettiza Phexroosi “Neni Kirstoosa de7o Xoossa Naa gidikkii?” giidi zaarides. 17Yesusi “Yoona naa Simoona neni anjettidade! Nees hayssa qoncisiday salon diza ta Aawappe attin ashonne suuthi gidenna. 18Neni zaalla; hayssa zaalla bolla tani ta Woosa Keeththe keexxana; Gaanname pengetikka izo xoonetenna. 19Salo Kawoteththa qulpeta ta nees immana; neni biitta bolla hano gizay wuri salonikka hanana. Biitta bolla ne hanoppo gidayssi wurikka salonikka hanenna” gides. 20Qasseka izi Kirstoosa gididayssa isti oonaska yootonta mala bana kaallizaytas lo7ethi yootides. 21Hessafe ha simmin Yesusi Yerusalame baanayssa, heen dere cimatan, Qeeseta halaqataninne Muse woga tamarsizayta kushen waaye ekkanayssa, hayqqanayssanne heedzdzantho gallas hayqoppe dendanayssa bana kaallizaytas qoncisidi yootides. 22Phexroosi Yesusa gede issi bagga zaaridi “Godo! Hayssi ne bolla gakkofo!” giidi hanqides. 23Yesusi Phexroosakko shiiqidi “Haysso Xala7e! Hayssafe kichcha! Neni asazappe attin Xoossa yo7oy ne wozna giddon baynda gish ne taas dhuphe gidadasa” gides. 24Qasseka Yesusi bana kaallizaytas “Tana kaallanas dosiza asi bana kado; ba masqale tookkidi tana kaallo. 25Ba shempo ashshana koyiza asi wuri dhayssana; gido attin ba shempo ta gish dhayssizadey ashshana. 26Asi alamen dizaz kumeth haarid ba shempo dhayssikko iza ay maaddanee? Woykko asi ba shempo gish qanxana dandayizazi aazee? 27Asa Nay ba Aawa bonchoranne salo kiitanchatara yaana; issas issas iza ooso mala izaade waaga immana. 28Ta intes tumu gays; hayssan eqqida asata giddofe Asa Nay ba kawoteththara yishin beyana gakkanaas hayqoy ista bochonta asati deettes” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\