Matoosa 17

1Usuppun gallassafe guye Yesusi Phexroosanne Yaqoobe qasseka Yaqoobe isha Yohannisa banara ekkidi istara xalala issi dhoqa zuma bolla kezides. 2Isti heen dishin Yesusa medhay laamettides; iza ayfesoy Awa arshe mala poo7ides; iza may7oykka poo7o mala xolqides. 3Heerakka Museynne Elaasi Yesusara haasayishe istas beettides. 4Phexroosi Yesusa “Godo! Nu hannin dizaakko nuus lo7okko! Ne shene gidikko issi daase nees, issi daase Muses, issi daase Elaasas heedzdzu daase ooththoo?” gides. 5Izi buro haasayan dishin poo7iza shaaray ista kammides; shaara gaaththara “Tani izan ufayettiza ta dosiza ta nay hayssa; izi gizaz siyite” giza qaala giiris siyettides. 6Iza kaallizaytikka hessa siyida wode dagammidi biitta bolla gufannida. 7Yesusi istako shiiqi ista ba kushen bochidi “Dendite; babbofte!” gides. 8Isti dhoqu gi xeellishin Yesusappe attin izara hara as oonakka be7ibeetenna. 9Isti zuma bollafe wodhdhishin Yesusi “Asa Nay hayqoppe dendana gakkanaas inte beyoyssa oonaska yootonta mala” gi azazides. 10Yesusa kaallizayti “Histin Muse woga tamarsizayti, Elaasi kasetidi yaana bessees aazas gizoo?” giidi oychida. 11Izikka istas “Tumakko; Elaasi yiidi wursikka giigissana giidi zaarides. 12Ta intes gizay Elaasi yides; gido attin asay ba koyda mala iza bolla ooththides attin iza erbeenna; hessathoka Asa Nay ista kushen waaye beyana” gides. 13He wode Yesusa kaallizayti Yesusi istas yootizays Xammaqiza Yohannisa gish gididayssa erida. 14Yesusinne iza kaallizayti asaakko simmida mala issi asi Yesusakko shiiqidi iza sinthan gulbatidi “Godo! Ta naa dayssa bollafe yeggiza hargey daro waayssiza gish taas maarariki! Daro wode taman kundees; haaththanka gellees. 16Tani naaza nena kaallizaytakko ehadis shin isti iza pathana dandayibeetenna” gides. 17Yesusi “Neno ammanonta geella yelettazo! Ayde gakkanaas ta intenara daanee? Qasse ayde gakkanaas ta intena dandayanee? Ane naaza ha taakko ehite” gides. 18Hessafe guye Yesusi daydantha seeridi naazappe kessides; naazikka he saateppe simmidi paxides. 19Yesusa kaallizayti xalala izakko shiiqidi “Nuni daydantha kessanas aazas dandaybeykkonii?” giidi oychida. 20Izikka istas “Intes ammanoy pace gidida gish dandaybekketa; ta intes tumu gays; qeeri gaashe ayfe mala ammanoy inte bolla dizaakko hayssa zuma ‘Hayssafe dendada gede ba!’ inte gidakko izi intes baana. Intena xoonanay deenna. 21Hayssa malay gidikko xoomaninne woossan attin haran kezenna” gides. 22Isti Galilan issife dishin Yesusi ista “Tana Asa Naa asas aaththi immana. 23Istika iza wodhana; izikka heedzdzantho gallas dendana” giin iza kaallizayti keehi mishettida. 24Yesusinne iza kaallizayti Qifirnahoome geetettizaso gakkidappe guye Xoossa Keeththa giira ekkizayti Phexroosakko shiiqidi “Inte astamarey Xoossa Keeththa giira nam7u dinareza ays qanxenee?” gida. 25Izikka istas “Qanxees” gides. Phexroosi so gelida mala Yesusi kasetidi “Simoona dere kawoti giira gidin woykko qaraxa gidin ba naytappe ekkizoyee? Haratappe ekkiza misatizee?” gides. 26Phexroosikka “Haratappe ekkettes” gides. Yesusi “Histikko nayta bolla accoy ba guussaka! 27Histikkokka ista nu dhuphethonta mala ne mole oykkiza gite ekka baada abban yegga; koyro oykkida moleza duuna ne pooqada demmiza miisha ekkada ta suntharanne ne sunthara giira qanxa” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\