Matoosa 18

1He wode Yesusa kaallizayti izakko shiiqidi “Salo Kawoteththan nu garasan ubbafe aadhdhanadey oonee?” gi oychida. 2Yesusi issi naa xeygi ehidi ista giddon essidi “Ta intes tumu gays; inte simmonta ixikkonne guutha nayta mala hanonta ixikko mulekka Salo Kawoteth gelekketa. 4Hessa gish ha naaza mala bana ziqqisizadey Salo Kawoteththan ubbafe aadhdhana. 5Hayssa mala guutha naa ta sunthan ekkizadey tana ekkees. 6“Gido attin tana ammaniza guuthatappe issade dhuphethizay deexo woxa shuch ba qoodhen qashettidi abba ciimman yegettidi mitettikko izas lo7o gidana” gides. 7Hanna alameya asi dhuphana gaaso gidida gish izis aayye-ana! Dhuphey yuus aggenna shin dhuphezas gaaso gidizaddes aayye-ana! 8Ne kushey woykko ne tohoy nena dhuphanas gaaso gidikko neeppe qanxa digga! Ne nam7u kushera woykko nam7u tohora gede merna taman yegettanappe wobe woykko toho sila gidada he gede de7oy dizaso geloy nees lo7ana. 9Hessathoka ne ayfey nees dhuphe gidikko neeppe kessa yegga! Nam7u ayfera gede Gaanname taman ne yegetanappe issi ayfera de7oy dizaso ne gelizaysi nees lo7o. 10“Hayta guuthata giddofe issiniyoka inte kadhonta mala naagettite! Ta intes tumu gays; salon diza ista kiitanchati salon ta Aawa ayfeso ubba gallas xeelletes. 11Asa Nay dhayidayta ashshanas yides. 12“Ane taas yootite issades xeetu dorsi diikko qasse istafe issina dhaykko, hanko uddufun tammanne uddufunata zuma bolla yeggidi dhayidaro koyana bi erennee? 13Ta intes tumu gays; hanko dhayonta attida uddufun tammanne uddufun dorsatappe aaththidi beettida dorsayn ufayetees. 14Hessathoka ha guuthata giddofe issoy dhayana mala salon diza inte aawa shene gidenna. 15“Ne ishay nena qohikko izakko baada iza xalala nenara ekkada iza mooro izas yoota; izi ne giza siyikko ne isha ne as ooththassa. 16Izi ne gizayssa siyonta ixikko yo7oy wuri nam7u markan woykko heedzdzu markan ladhdhiza gish issade woykko nam7u as nenara ekka baada iza hasayssa. 17Izi istaka siyonta ixikko Woosa Keeththas yoota; Woosa Keeththayokka siyonta ixikko izaade ne ammanontade malanne yootin simmonta iita asa mala qooda. 18“Ta intes tumu gays; inte biitta bolla qachiday wurikka salonikka qashettida gidana; inte biitta bolla birshidazi salonikka birshettidayssa gidana. 19Qasseka ta intes tumu gays; inte biitta bolla nam7u gididi ay miishikka ero ero giidi inte oychikko salon diza ta Aaway intes immana. 20Nam7u woykko heedzdzu gididi ta sunthan inte shiiqizason heen inte giddon ta daana” gides. 21Hessa wode Phexroosi Yesusakko shiiqidi “Godo! Ta ishay tana qohikko ta izas aapunto atto goo? Laapunto atto goo?” gides. 22Yesusikka izas zaaridi “Laapun tammuto laapun attin laapunto xalala ga, giikke; 23“Hessa gish Salo Kawotethi ashkara bolla diza miishe shiishana koyda kawo misatawus. 24Miisha qooda oykkida mala iza ashkaratappe daro milone bira accoy iza bolla dizadde ekki yida. 25Ashkaraykka iza bolla diza accoza qanxoy xoonda gish izikka iza machiyakka iza naytinne izas dizazi wuri bayzettidi miishay qanxettana mala iza goday azazides. 26He wode ashkarazi godaza toho bolla kundidi ‘Tani ta bolla diza accoza wursi nees qanxana gakkanaas taas guutha wode immarki!’ giidi woossides. 27Iza godayka izas mishettidi iza accoza wursi maaridi yeddides. 28“He ashkaraykka ba goda achchafe kezida mala guutha accoy iza bolla diza ba lagge demmidinne ‘Ne bolla diza ta miishayo ha7i hannin qanxa’ giidi cuulli oykkides. 29He iza lagge ashkaray ‘Taas guutha wode immarki! Ta nees qanxana’ giidi iza toho bolla kundidi woossides. 30“Gido attin izas guutha wode immanas koyonta ixidi iza laggezi ba bolla diza accoza qanxana gakkanaas qasho keeththan yeggides. 31Hessa izi ooththishin beyida asaynne hanko iza lagge ashkarati daro mishettida. Biidikka hanidayssa wursi ba godas yootida. 32“He wode godazi he ashkara xeygisi ehidi, haysso neno! Iitazo, ne tana woossin ne bolla diza accoza ta nees aggadisishin ta nena maarida mala nekka ne laggeza maaranas bessenee? 34Giidi iza bolla diza accoza izi wursi qanxana gakkanaas qachana mala qachizaytas aaththi immides. 35Hessa gish inte issoy issa woznappe maaronta aggikko salon diza ta Aawayka intena maarenna” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\